ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

СÃ×Note3ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 1955

   Òƶ¯ÊåÊåСÃ×Note3Íæ»ú½»Á÷ÂÛ̳ΪÄúÌṩСÃ×Note3Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬Ð¡Ã×Note2È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
ÊÖ»úÓÅ»Ý
Åä¼þ >>¸ü¶à
Íæ»úQQȺ
  ×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
  È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004816597007 a53a ×òÌì 11:35
  ·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..1807 binbinshe 2015-2-15 216735679464 Ö»µÃÃÎÀïÏàËæ ×òÌì 20:27
  ±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] £ûÕ˺ÅËø£ýСÃ×Note3_V10.2.3.0.Îȶ¨°æ_MIUI10_8.1ÍêÃÀ¿¨Ë¢½âËø°ü attach_img  ...23456..23 ×·¡îÃÎÏë 2019-3-2 26811895 wenindy 7 ÌìÇ°
  ±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] СÃ×note3 ˢдµÚÈý·½rec  ...23456..116 ×·¡îÃÎÏë 2017-9-26 138156897 l520596 2020-10-19 12:49
  ±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¡¾Õ˺ÅËø¡¿Ð¡Ã×note3¹Ù·½10.2.3 °æ±¾9008½âËø°ü-Ç¿½âbl ½â³ýÉ豸Ëø attach_img  ...23456..24 ×·¡îÃÎÏë 2019-5-28 27713016 2916462881 2020-9-24 19:46
  ±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3Ô­³§ÏßË¢ROM£¬¾Èשˢ»ú°ü+Ë¢»ú½Ì³Ì attach_img  ...23456..30 Àײ¼Ë¹ 2017-12-26 35426685 Î÷ÓÒ 2019-8-21 20:15
    °æ¿éÖ÷Ìâ   
  Òƶ¯ÊåÊåСÃ×Note3ÂÛ̳_Ò»¼üROOTÏÂÔعٷ½Ô­³§ROM¹Ì¼þË¢»ú¸üÐÂϵͳ½Ì³Ì - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
  [Ë¢»ú°ü] [СÃ×]note3.miui9²¨À¼(8.3.2).Ãâ·ÑÖ÷Ìâ.Ãâ¹ã¸æ.ÈËÁ³½âËø.ROOTȨÏÞ.xposed.´óÄÚ´æ attach_img  ...2 ¾²Ïã 2018-3-2 22970 Î÷ÓÒ ×òÌì 10:18
  [Ë¢»ú°ü] ¡¾MIUI 9¡¿Ð¡Ã×Note3 MIUI9¿ª·¢°æ8.1.16 ÈËÁ³½âËø+Xposed¿ª¹Ø+ÆƽâÖ÷Ìâ+ºÚÓò attach_img  ...23456..7 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2018-1-16 782824 Î÷ÓÒ ×òÌì 10:07
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUI10.0.2.0Îȶ¨°æ Ö÷ÌâÆƽâ òñÉß ºÚÓò ¸ß¼¶ÉèÖà DPI ¾«ÐĶ¨ÖÆ µä²ØÊ¡µç attach_img  ...23456..26 ½ã½ãaa 2018-8-31 30315192 Î÷ÓÒ ×òÌì 10:03
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUI9 V9.1.4.0Îȶ¨ Ö÷ÌâÆƽâ Xposed ÈËÁ³½âËø DPI ¸ß¼¶ÉèÖà ·ÉËÙ ¾«Æ·±ØË¢ attach_img  ...23456..75 ½ã½ãaa 2017-12-23 89724771 Î÷ÓÒ Ç°Ìì 21:04
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUI9 8.4.20¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽ⠷ÖÆÁ ¿ìÈçÉÁµç ¸ß¼¶ÉèÖà DPI ¶àÏîÓÅ»¯ ÍƼö°æ attach_img  ...23456..8 ½ã½ãaa 2018-4-21 882518 Î÷ÓÒ Ç°Ìì 20:59
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3|HavocOS|°²×¿8.1|»ðÁ¦È«¿ª|»¶ÀÖ³Ô¼¦|V4È«¾ÖÒôЧ|xposed¿ò¼Ü|¸ß¼¶ÉèÖÃ|ÍÆ... attach_img  ...23456..7 zyyccb 2019-1-10 754274 Î÷ÓÒ Ç°Ìì 20:58
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×note3|AEX|°²×¿8.1|Äê¶È¾ÞÏ×|×îºÃÓõÄÔ­Éú°ü|·ÉËÙÁ÷³©|ÃæÆÁÊÖÊÆ|Xposed¿ò¼Ü|¸ß... attach_img  ...2 super12 2019-1-1 191029 Î÷ÓÒ Ç°Ìì 20:57
  [Ë¢»ú°ü] ¡¾MIUI 9¡¿Ð¡Ã×Note3 MIUI9¿ª·¢°æ8.1.18 ÈËÁ³½âËø+Xposed¿ª¹Ø+ÆƽâÖ÷Ìâ+ºÚÓò attach_img  ...234 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2018-1-21 383248 Î÷ÓÒ Ç°Ìì 20:49
  [Ë¢»ú°ü] ¡¾MIUI 9¡¿Ð¡Ã×Note3 MIUI9Îȶ¨°æV9.1.4.0 ÈËÁ³½âËø+Xposed¿ª¹Ø+ÆƽâÖ÷Ìâ+ºÚÓò attach_img agree  ...23456..54 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-12-23 64624389 Î÷ÓÒ Ç°Ìì 20:36
  [½Ì³Ì] 20171231 СÃ×Note3 TWRP 3.2.1-0 By ʱ´úµÄµ¼º½Õß attach_img heatlevel agree  ...23456..159 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2017-12-31 190448478 Î÷ÓÒ Ç°Ìì 19:06
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×note3|Pixel-9.0|´¿¾»Ô­Éú°ü|¶¥¼¶Á÷³©|¸ßÇåÇåÏà»ú|È«ÃæÊÖÊÆ|»ðÁ¦È«¿ª|¸ß¼¶ÉèÖÃ... attach_img  ...23456..14 super12 2019-1-13 1626149 Î±è± 4 ÌìÇ°
  [Ë¢»ú°ü] [СÃ×]Note3.¹úÄÚV9.5.Îȶ¨°æ.¿ìÈçÉÁµç.ROOTȨÏÞ.òñÉßÒôЧ.xposed.ÈËÁ³Ê¶±ð.ü\Óò. attach_img  ...23 ¾²Ïã 2018-4-5 341946 wwwrdfb 4 ÌìÇ°
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3_V12.0.1.0_MIUI12 Îȶ¨°æ ´¿¾»¹Ù¸Ä È¥³ý¹ã¸æ ¼ò½à×ÀÃæ Á÷³©Ê¡µç MagiskÃæ¾ß EdXposed¿ò¼Ü super12 2020-10-20 8150 Î÷ÓÒ 7 ÌìÇ°
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3¡¾MIUI10-8.10.11¡¿ÏÂÀ­²¼¾Ö|AIÏÔÃëIOS|ͼ±êÒþ²Ø|¹ú¼Ê֪ͨÊÖÊÆ 1011¸ümandfx attach_img  ...2 mandfx 2018-10-11 151296 youzhiquezai 2020-10-20 13:48
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUIV9.6.1.0¡¾Îȶ¨°æ¡¿ ÏÔÃëIOS|Å©ÀúXP|ÊÖÊƶ¯×÷µÈN¶à¹¦ÄÜ 0620¸ümandfx attach_img  ...23456..15 mandfx 2018-6-20 17117499 С¸ðÄãºÃ 2020-10-19 11:33
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×note3|LineageOS15|°²×¿8.1|¿ª»úÖÐÎÄ|ÇåÐÂÁ÷³©|XP¿ò¼Ü|V4ÒôЧ|CPUµ÷½Ú|GPUµ÷½Ú|¾«ÐĶ¨ÖÆ°æ attach_img  ...23456..8 zyyccb 2019-3-17 956096 С¸ðÄãºÃ 2020-10-19 11:27
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 Flyme8 È«ÐÂÉè¼Æ ¿áìŶ¯»­ ¼«ÖÂË¿»¬ È¥ÏßÁô°× Á鶯±ÚֽȫÐÂÌåÑé attach_img super12 2020-10-19 2184 Î÷ÓÒ 2020-10-19 02:01
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUI12 Îȶ¨°æ V12.0.1 Xposed ¹ý¶È¶¯»­ ºËÐÄ¿ØÖÆ »úÐ͸ü¸Ä À´µçÉÁ¹â ʱÖÓ DPI ´¿¾»ÎÞԤװ ¹¦ÄÜ°æµÈ Wans1 2020-10-15 4131 Î÷ÓÒ 2020-10-18 21:08
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 Flyme8 È«ÐÂÉè¼Æ ¼«ÖÂË¿»¬ È¥ÏßÁô°× Á鶯±ÚֽȫÐÂÌåÑé attach_img  ...2 super12 2020-8-10 12721 С¸ðÄãºÃ 2020-10-18 14:58
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUI11 Îȶ¨°æ V11.0.4 Êʵ±¾«¼ò ³¤ÆÚÎȶ¨ ÎÞÍƹã ÎÞԤװ Magisk Root ´¿¾»°æµÈ Wans1 2020-8-27 10286 °µÓ°ìÅÎè 2020-10-18 09:41
  [Èí¼þÓÎÏ·] ȫгÁ½þʽ¶Å±ÈÒôÐ޸İæ Ö§³Ö°²×¿9.0-°²×¿10 ÐÂÈËÌû attach_img  ...2 wyj191 2019-2-20 1616141 xysx990 2020-10-18 09:36
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×note3 MIUI9¿ª·¢°æ 8.4.15 Éî¶ÈÓÅ»¯ Ö÷ÌâÆƽâ XP¿ò¼Ü ×Ô¶¨ÒåÉèÖà ¼«ËÙÌåÑé attach_img  ...23456 call_meؼСؼҶ 2018-4-16 614863 coolwind11 2020-10-18 00:42
  [½Ì³Ì] СÃ×note3×°XP¿ò¼Ü£¨°²×¿7.1.1£© attach_img heatlevel  ...23456..20 ¸èÖÐÑŸè 2017-10-1 23616340 cumtdenghui 2020-10-17 18:51
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3_V12.0.1.0_MIUI12 Îȶ¨°æ ´¿¾»¹Ù¸Ä È¥³ý¹ã¸æ ¼ò½à×ÀÃæ Á÷³©Ê¡µç MagiskÃæ¾ß EdXposed¿ò¼Ü  ...2 super12 2020-10-2 15370 Î÷ÓÒ 2020-10-17 16:22
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3|×îпª·¢°æ|ÈÎÒâÖ÷Ìâ|¸ßËÙÏÂÔØ|×ÀÃ涨Òå|UI¶¨Òå|ʱÖÓ¶¨Òå|Ðü¸¡ÖúÊÖ|¸ß¼¶... attach_img  ...23 zyyccb 2019-8-6 241099 С¸ðÄãºÃ 2020-10-15 16:49
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUI12 Îȶ¨°æ V12.0.1 Êʵ±¾«¼ò ³¤ÆÚÎȶ¨ ÎÞÍƹã ÎÞԤװ Magisk Root ´¿¾»°æµÈ Wans1 2020-10-15 6102 Î÷ÓÒ 2020-10-15 15:35
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUI12 Îȶ¨°æ V12.0.1 Xposed ¹ý¶È¶¯»­ ºËÐÄ¿ØÖÆ »úÐ͸ü¸Ä À´µçÉÁ¹â ʱÖÓ DPI Ãâ·Ñ°æµÈ Wans1 2020-10-15 283 itolwxff 2020-10-15 14:24
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×note3 MIUI9¿ª·¢°æ 8.4.16ÂÌÉ«¾«¼ò ¿ìÈçÉÁµç ¼«ÖÂÊ¡µç Á÷³© ÂÌÉ«ÇåРÐÂÌåÑé attach_img  ...2345 ×Ë̬ؼcool 2018-4-17 554752 juni 2020-10-14 16:06
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3|ħȤ100|°²×¿10.0|10.10¶¨ÖÆ|¹éÊôµØ|»úÐÍÐÞ¸Ä|ÐÔÄܵ÷Õû|Îȶ¨Á÷³© attach_img  ...2 super12 2020-10-11 13221 fan1998 2020-10-14 09:10
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUI12.0.1.0Îȶ¨°æ ÍêÃÀROOT ×ÖÌåÃâ·Ñ ¾«Ñ¡ÖÆ×÷ ¸´¿Ì¾­µäÖ÷Ìâ ¶¥¼¶ÌåÑé attach_img  ...2 Forever`¨ËÁ¹³Ç 2020-9-28 12361 itolwxff 2020-10-10 18:35
  [Ë¢»ú°ü] ¡¾¼«¹â¡¿Îȶ¨°æ 9.1.4.0 - ºÚÓò|ÈýÖ¸¶¨Òå|È¥¹ã¸æ|°´¼ü¶¨Òå|Ë«ÐÐÍøËÙ|iOS|Ö÷Ìâ|XP attach_img agree  ...23456..45 zqlcch 2017-11-28 53315500 1134407214 2020-10-9 13:52
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×note3 MIUI9ÍêÃÀ°æ Çåзç¸ñ Ö÷ÌâÆƽâ ×îо«¼ò°ü Îȶ¨Á÷³©ºÃÓà ´óÔË´æ ¼±ËÙÊ¡µç attach_img  ...23456..14 ×Ë̬ؼcool 2018-1-20 1609336 1134407214 2020-10-9 11:39
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUI11 Îȶ¨°æ Ö÷ÌâÆƽâ ÍêÕûRoot Ðü¸¡ÖúÊÖ CPUµ÷½Ú ¸ß¼¶ÉèÖà ¾­µä¹±Ï× attach_img ·çºÛ2018 2020-10-8 3176 zyyccb 2020-10-8 18:06
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3|ħȤ90.0|×îÖÕÕýʽ°æ|10.5¶¨ÖÆ|¹éÊôµØ|»úÐÍÐÞ¸Ä|ÐÔÄܵ÷Õû|Îȶ¨Á÷³© attach_img super12 2020-10-5 3149 С¸ðÄãºÃ 2020-10-5 09:17
  [½Ì³Ì] ³¬Ïêϸ½ÌÄãСÃ×Note3°²×°XPosed¿ò¼ÜµÄ·½·¨£¨°²×¿7.1.1£© attach_img heatlevel  ...23456..41 ÆïÊ¿Íõ 2017-10-10 48530676 1512030040 2020-10-4 18:50
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3_×îÖÕ¿ª·¢°æ ´¿¾»°æ ÍêÃÀROOT ¼«ÖÂʵÓà ȫжùͯ¿Õ¼ä Ê¡µçÁ¦¼ö¾«Æ· attach_img  ...2 zyyccb 2020-4-12 23629 °µÓ°ìÅÎè 2020-10-4 15:32
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×note3 MIUI9 8.3.18¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽ⠿ìÈçÉÁµç ÈËÁ³½âËø ¸ß¼¶ÉèÖà С°®Í¬Ñ§ ¾«Æ·±ØË¢ attach_img  ...23456..14 ½ã½ãaa 2018-3-18 1564866 83838301 2020-10-4 00:03
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3_V12.0.1.0_MIUI12 Îȶ¨°æ ´¿¾»¹Ù¸Ä È¥³ý¹ã¸æ ¼ò½à×ÀÃæ Á÷³©Ê¡µç MagiskÃæ¾ß EdXposed¿ò¼Ü  ...2 zyyccb 2020-9-29 14415 sone32 2020-10-3 21:49
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3_V11.0.4.0_MIUI11 Îȶ¨°æ ´¿¾»¹Ù¸Ä È¥³ý¹ã¸æ ¼ò½à×ÀÃæ Á÷³©Ê¡µç MagiskÃæ¾ß EdXposed¿ò¼Ü ·çºÛ2018 2020-10-2 3121 ÔÂϹÛÐÇ 2020-10-2 19:42
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×note3|LinOs9.0|¶¥¼¶Ô­Éú|´¿¾»Á÷³©|»ðÁ¦È«¿ª|ÍõÕ߸ßÖ¡|»¶ÀÖ³Ô¼¦|¸ß¼¶ÉèÖÃ|¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..7 zyyccb 2019-3-18 797282 2367679389 2020-10-2 19:11
  [Ë¢»ú°ü] СÃ×Note3 MIUIV9.2.2.0¡¾ÍƼö°æ¡¿¶¯»­ÏÔÃëIOSÅ©ÀúXP|ÊÖÊÆ°´¼ü¶¯×÷µÈ¹¦ÄÜ0406¸ümandfx attach_img agree  ...23456..13 mandfx 2018-4-6 15112539 mwf42476264 2020-10-1 15:09

  ¿ìËÙ·¢Ìû

  »¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
  ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

  © 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

  ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

  GMT+8, 2020-10-28 01:48 , Processed in 0.221048 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

  ·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网