ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

vivo X1StÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 74

Òƶ¯ÊåÊå(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩ²½²½¸ß vivo X1StË¢»ú,²½²½¸ß vivo X1StROM¹Ì¼þ,²½²½¸ß vivo X1StÇý¶¯,²½²½¸ß vivo X1StÈí¼þ,²½²½¸ß vivo X1St root½Ì³Ì,²½²½¸ß vivo X1St²ÎÊý,²½²½¸ß vivo X1StÆÀ²â,²½²½¸ß vivo X1StÓÅȱµãÆÀ,²½²½¸ßvivo X1St¼Û¸ñÐÐÇéµÈÐÅÏ¢£¬½ß³ÏÈÃÄúÔÚ¹ºÂò²½²½¸ß vivo X1StÊÖ»úÇ°Ìṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
===========================================================================
²½²½¸ß vivo X1St»ù±¾²ÎÊý£º¡¾Áª·¢¿ÆMT6589¡¿¡¾TDS/GSMË«ÍøË«´ý¡¿¡¾4.7´ç1280¡Á720·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G RAM + 16G ROM¡¿¡¾130Íò/800ÍòÏñËØ¡¿¡¾³¬±¡6.55mm HIFI¡¿
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004616530654 binma369 4 ÌìÇ°
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
vivo X1StÂÛ̳_¹Ù·½ROMÒ»¼ürootË¢»ú½Ì³ÌÈí¼þÏÂÔØË¢»ú°ü - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
[Ë¢»ú°ü] VIVO X1ST ÇåÎúÊ¡µçÁ÷³© ÇåÐÂÃÀ»¯ ´ý»ú³Ö¾Ã ¿É³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...2 call_meؼСؼҶ 2017-11-16 214974 ¶¯´Î´Î´ò 2019-6-27 16:34
[Ë¢»ú°ü] VIVO X1ST ÓÅ»¯Ê¡µç ÍêÃÀ¾«¼ò ³¬¼¶Ë³»¬ ´óÄÚ´æ Éî¶È¶¨ÖÆ ¼«ËÙ°æ attach_img  ...234 call_meؼСؼҶ 2018-1-26 397950 ¶¯´Î´Î´ò 2019-6-27 16:19
[Ë¢»ú°ü] VIVO X1ST ÓÅ»¯Ê¡µç ÍêÃÀ¾«¼ò ³¬¼¶Ë³»¬ ´óÄÚ´æ Éî¶È¶¨ÖÆ ¼«ËÙ°æ attach_img call_meؼСؼҶ 2018-8-9 21016 QZ¡¢Áè·ç 2018-8-9 09:05
[½Ì³Ì] ²½²½¸ß x1w£¬x1s£¬x1st£¬ÊÛºóÏßË¢°ü ½Ì³Ìƽ̨Çý¶¯²âÊÔ attachment 444696462 2016-4-14 22227 Ãζù16855 2017-11-19 21:45
[Èí¼þ] ²½²½¸ß VIVO X1ST Ô­³§ÏßË¢°ü×ÊÁÏƽ̨Çý¶¯½Ì³Ì£¬ÇײâOK,¾Èש±Ø±¸ attachment gxfc668 2015-11-24 55356 qiang1005 2017-9-17 11:25
[Ë¢»ú°ü] ²½²½¸ß x1w£¬x1s£¬x1st£¬ÊÛºóÏßË¢¾Èש°ü ¹¤¾ßÇý¶¯½Ì³Ì²âÊÔºÃok attach_img  ...234 920980488 2015-9-28 4613921 princylord 2017-9-9 03:26
[½Ì³Ì] VIVO²½²½¸ßX1¡¢X1S¡¢X1St£¨Òƶ¯°æ£©¹Ù·½ÏßË¢¾Èש°ü+½âÕ˺ÅËø+½Ì³Ì+Çý¶¯+MTKË¢»úƽ̨ ÐÂÈËÌû attachment Ò²Ò»ÑùÓÐÄã 2017-2-26 51563 princylord 2017-9-9 03:17
[Ë¢»ú°ü] ²½²½¸ßY20T_¹Ù·½ÏßË¢°ü£¡¼ò½à¡¢´¿¾»¡¢Îȶ¨¡¢Ê¡µç¡¢Á÷³©£¡ÄÚ¸½Óн̳̼òµ¥Ò×Óà attach_img ÇñÉÙÃô 2016-1-8 62795 princylord 2017-9-9 01:54
[¼¯ºÏÌù] vivo x1st ²½²½¸ß X1STË¢»ú°ü+ƽ̨+Çý¶¯+×ÊÁÏ+½Ì³Ì ÏßË¢¾Èש£¡ÓÐͼ£¡Çײ⣬ÒÑÊÕ²Ø attach_img Íò½ðËþ 2015-5-20 38952 СÁ÷ÄêOoO 2017-5-20 20:37
[ÇóÖú] x1stÕý³£¸üк󲻿ª»ú£¬¿¨logo£¬ÏßË¢ºìÌõ×ßÍê²»¶¯¡£ ÐÂÈËÌû jacky1229 2017-3-7 11136 jacky1229 2017-3-7 11:44
[½Ì³Ì] ²½²½¸ßY20T(PD1311T)ÏßË¢ÄÚÓн̳ÌÇý¶¯ attach_img wwwwwyy 2016-5-16 13023 welcome@1234 2017-1-8 15:32
[Ë¢»ú°ü] ²½²½¸ß vivo X1StË¢»ú°ü MIUI V5¿ª·¢°æ ÐÂÈËÌû attach_img  ...2345 ÏãÎíÃÖÂþ 2014-7-21 4921849 princylord 2016-12-19 21:18
[ÇóÖú] VIVO X1STÎÞ·¨recovery mode ÐÂÈËÌû mxbyxj 2016-11-24 01276 mxbyxj 2016-11-24 15:39
[Ë¢»ú°ü] ²½²½¸ßX1ST Ô­³§¹Ì¼þÇý¶¯+¹¤¾ßÇײâ100%OK½â¾ö¿ª»ú½øRE attach_img heatlevel agree  ...23456..7 aeaeqqqq 2015-5-22 7931361 mxbyxj 2016-11-24 14:45
[Ë¢»ú°ü] ²½²½¸ßX1ST Ô­³§ÏßË¢°ü×îÐÂϵͳ ƽ̨²âÊÔ¹ý£¡¹¤¾ß+½Ì²Ä°Ù·Ö°ÙOK attach_img heatlevel  ...2345 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-19 5122078 zhangxiang2780 2016-10-12 21:45
[ÆÀ²â] ²½²½¸ßvivo X1St³õ²½³É¹¦ÒÆÖ²vivo X3Tϵͳ£¬·ÖÏíÕæ»úʵÅÄͼÉÍ attach_img heatlevel Íü¼ÇÔÂÁÁ 2013-8-30 223718 ktgprs 2016-8-21 07:12
[ÇóÖú] vivox1st ÊÖ»úroot¸üÐÂϵͳʧ°Ü£¬¼±¹òÇó¸÷λ´óÉñ°ïÖú ÐÂÈËÌû fc3235 2016-1-3 22357 18272941575 2016-5-19 12:35
[ÇóÖú] ÇëÎÊÓÐûÓÐÈËÓÃx1stÁ¬½ÓСÃ×ÊÖ»· ÐÂÈËÌû duckegg01 2016-4-27 01755 duckegg01 2016-4-27 14:46
[ÇóÖú] ÇóÒ»¸öVIVO x1STÄܹ²ÏíÄÚ´æºÍÄÚÖÃSD¿¨µÄROM£¬Ð»Ð»ÁË£¡ ÐÂÈËÌû gnhjr 2016-2-15 22069 dilixiati1 2016-4-23 00:34
[ÇóÖú] Çóx1st¹Ù·½ÏßË¢recovery ÀÏÆŹÀ¼ÆÄã 2016-2-25 12027 dilixiati1 2016-4-23 00:33
ÐüÉÍ [ÇóÖú] imeiÎÞЧ ÐÂÈËÌû - [Òѽâ¾ö] hzh520025 2014-4-3 25349 Î÷ºþ°ÙÏþÉú 2016-4-11 15:35
ÐüÉÍ [ÇóÖú] Çó´óÉñ°Ñfuntouch Ö²Èëx1st ÐÂÈËÌû - [Òѽâ¾ö] j1n211 2014-1-4 22965 Î÷ºþ°ÙÏþÉú 2016-3-18 10:04
[ÇóÖú] x1s±äש£¬Çó¾È 304696037 2015-6-20 22558 ÀÏÆŹÀ¼ÆÄã 2016-2-25 20:43
[ÇóÖú] rec 18272941575 2016-2-19 02003 18272941575 2016-2-19 19:39
[ÇóÖú] Ë¢»ú ÐÂÈËÌû 18272941575 2016-2-19 01896 18272941575 2016-2-19 19:23
[¼¯ºÏÌù] vivo x1s ²½²½¸ßX1SÏßË¢»ú°ü+ƽ̨+×ÊÁÏ+½Ì³Ì+Çý¶¯ Ô­³§ÏßË¢¾Èש£¬½â¾öÒ»ÇÐÈí¼þÎÊ... attach_img Íò½ðËþ 2015-5-27 15589 Ö»ÊDz»Ïë 2016-1-14 12:29
[Ë¢»ú°ü] ÎÞÐèROOT ¼´¿ÉÈÎÒâË¢µÚÈý·½ROM¡£¡£¡£ ÐÂÈËÌû  ...23 ¡Ì.£î†Páá.? 2014-1-28 2513316 13982044824 2015-11-30 07:44
[Èí¼þ] ²½²½¸ßvivo X1St X1S attachment hsxjwx 2015-11-29 012384 hsxjwx 2015-11-29 09:09
[½Ì³Ì] ²½²½¸ßvivo X5pro Y33 Y937 ÏßË¢°ü¾Èש½Ì³Ì ½â¾öË¢»úʧ°Ü ROOTºóÉý¼¶·´¸´recovery attach_img gasdfasfd123 2015-10-31 03068 gasdfasfd123 2015-10-31 00:32
[ÇóÖú] ÊÖ»ú±äש£¬Çó´óÉñ ÐÂÈËÌû meilily 2015-7-14 12350 ÔÙÇ¿Ò²ÊÇÁÖС×Ó 2015-10-18 09:07
[ÌÖÂÛ] ÏÈË¢ROM ºìÌõ¹ýºó³öÏÖ 8038¼° ·Ç±¾»úÐÍÔ­×°µç³Ø²»Äܳäµç½â¾ö°ì·¨ ÐÂÈËÌû laorenyu 2014-5-6 46718 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-7-28 22:40
[ÇóÖú] x1s»úÆ÷ÈËÎÞÏÞÖØÆô jinjunluoma 2015-6-26 32902 zcbaby 2015-7-20 23:12
[ÇóÖú] X1w Ë¢ËÀÁË ÐÂÈËÌû ÎÞ¹¼Õß 2014-5-19 73996 meilily 2015-7-14 02:24
[ÇóÖú] ÏßË¢Ò»Ö±¿¨×Ų»¶¯Ôõô°ì ÐÂÈËÌû attach_img Å´Ã×Íè×Ó 2015-7-3 12252 meilily 2015-7-14 02:22
[Ë¢»ú°ü] ²½²½¸ß VIVO X1 ¾«¼òÓÅ»¯¿¨Ë¢°ü¡£È«ÐÂÖ÷Ìâ attach_img  ...23 1572545523 2013-11-25 3413890 »ÓÖ®²»È¥1019 2015-6-25 21:19
[ÇóÖú] x1stµÄÏßË¢°üË­ÓÐ wan06 2014-9-26 53166 304696037 2015-6-20 17:01
[ÇóÖú] Çë½Ì£¬ÎÒ¸ÃÏÂÔØÄĸörecoveryÄÄ£¿£¿£¿ ÐÂÈËÌû namexiubaixue 2015-6-1 12604 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2015-6-1 15:40
[ÇóÖú] ÎÒµÄÊÖ»úһֱͣÔÚVIVOµÄ×ÀÃæ,Çó´óÉñ¾ÈÃü ÐÂÈËÌû lvq476085339 2015-1-7 43526 ÌìºÍ 2015-5-27 15:17
[ÇóÖú] VIVIO X1ST ¿ª»úºó30Ãë×óÓÒ´¥ÃþʧÁéËÀ»ú(ÏßË¢ºó±äש) ÐÂÈËÌû attach_img ÃλÃcn 2014-2-22 24391 656354823 2015-5-21 22:47
[ÌÖÂÛ] ÕâÀïÓÐÓÃvivoµÄ ´óÉñû ÐÂÈËÌû Ò¹ìáÔáÔ 2013-11-4 22950 xingxingxi4 2015-4-25 09:45
[ÇóÖú] X1stÏßË¢ºó±äºÚש Çó¾È ËïÖ¾ºÆ 2014-4-9 45700 yjx851 2015-1-25 00:13
[ÇóÖú] ÎÒµÄx1stË¢ÔÂÁÁµÄÄں˱äºÚש£¬ÎÞ·¨¿ª»úºÍ³äµç ÐÂÈËÌû Ðøд¡¢ÄÇÍùÊ 2014-2-12 65047 yjx851 2015-1-25 00:08
[½Ì³Ì] È«¾Ö×ÖÌåÑÕÉ«Ìæ»» ÕÚ×ÅË«íø¿´ÈÕ³ö 2014-2-15 94728 È¥ÍùËý³Ç 2014-12-11 00:36
[ÇóÖú] ÊÖ»úÌáʾ´¢´æģʽ²»¿ÉÓà ÐÂÈËÌû wangjinbao 2014-11-12 17933 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2014-11-12 23:30
[ÇóÖú] Çó´óÉñ½â ÐÂÈËÌû MRؼWC 2014-10-28 11764 ¾²´ý³¾°£Âä 2014-11-2 00:36

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

¹Ø±Õ

Õ¾³¤ÍƼöÉÏÒ»Ìõ /1 ÏÂÒ»Ìõ

© 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2020-10-20 07:38 , Processed in 0.114719 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网