ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ºìÃ×5PlusÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 1734

   Òƶ¯ÊåÊåºìÃ×5PlusÍæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩºìÃ×5 PlusÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬ºìÃ×5 PlusÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004616539002 binma369 5 ÌìÇ°
·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..1805 binbinshe 2015-2-15 216485670235 feisefeiyang ×òÌì 20:19
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] 20171230 ºìÃ×5 Plus TWRP 3.2.1-0 ·¢²¼ by ʱ´úµÄµ¼º½Õß attach_img  ...23456..149 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2017-12-30 178453239 kelly216 3 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] »¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈë ºìÃ×5Plus¹Ù·½½»Á÷Ⱥ 474640329£¬704187101£¬Çë´ó¼Ò¶à¶àת·¢Ðû´«£¡ attach_img muscle 2017-11-29 42986 lin_jlmxh 2020-4-29 21:17
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ºìÃ×5 Plus½âËøBL¡¢Ò»¼üË¢TWRP Recovery£¨Ãâ¸ñʽ»¯data£©¡¢Root¡¢¼¤»îXposed¿ò¼Ü½Ì³Ì attach_img  ...23 ¹ÛÄî 2017-12-29 3349553 2105291 2019-10-25 09:23
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5plus Ô­³§Îȶ¨°æÏßË¢¾Èשˢ»úROM+Ë¢»ú½Ì³Ì attach_img  ...23456..30 Àײ¼Ë¹ 2017-12-29 35330005 qq21081243 2019-9-30 18:43
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
Òƶ¯ÊåÊåºìÃ×5PlusÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
[½Ì³Ì] ºìÃ×5 Plus twrp recovery·¢²¼£¡Ò»¼üROOT¡¢MIUIË¢»ú±Ø±¸ digest heatlevel  ...23456..100 ½ã½ãaa 2017-12-18 119950920 ΪÆæÈÈÍø ×òÌì 23:51
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus MIUI9 V9.6.1.0Îȶ¨ Ö÷ÌâÆƽ⠷ÖÆÁģʽ ¿ìÈçÉÁµç ¸ß¼¶ÉèÖà ¾«Æ·¶¨ÖÆ ÍƼö°æ attach_img agree  ...23456..7 ½ã½ãaa 2018-6-15 746495 fwew12345 Ç°Ìì 22:48
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus MIUIV9.5.4.0¡¾Îȶ¨°æ¡¿ÈËÁ³|IOSʱ¼ä·ç¸ñÏÔÃë|ÊÖÊƶ¯×÷µÈ¹¦ÄÜ 0417¸ümandfx attach_img  ...23456 mandfx 2018-4-17 695098 fwew12345 Ç°Ìì 19:44
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5 Plus.MIUI9²¨À¼Îȶ¨°æ.¼òÖù¦ÄÜ.Ê¡µçÎȶ¨.¿É³¤ÆÚʹÓà XPOSED Á÷³© attach_img  ...234 yang794351540 2018-6-16 431991 fwew12345 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus|È«ÐÂħȤ|°²×¿8.1|VIP°æ|ËøÆÁÅ©Àú|À´µç¹éÊô|V4ÒôЧ|GPUµ÷½Ú|CPUµ÷½Ú|Ò¡»ÎÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖà  ...2345 zyyccb 2019-5-26 514212 z2384198360 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5 plus.MIUI9.¹ú¼Ê¿ª·¢°æ.¼«Ö¾«¼ò¹ÇÍ·°ü.ÍêÕûRoot.Ê¡µç.³©ËÙÌåÑé.8.3.1 attach_img  ...23456..40 ÑÌѬµÄ¼Åį 2018-3-2 47216587 freedomcn89 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus.MIUI10.8.30.²¨À¼°æ.ÈËÁ³½âËø.´¿¾»Ê¡µç.Xposed¿ò¼Ü.+Ê¡µçºÃÓà attach_img  ...2345 ÑÌѬµÄ¼Åį 2018-8-30 584487 yes_h 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus ³ö³§Îȶ¨°æ ÍêÃÀROOT|Ö÷ÌâX|XP|IOS|ÈýÖ¸°´¼üÉÏ»¬µÈ×Ô¶¨Ò幦ÄÜ 0104¸ümandfx attach_img  ...23456..22 mandfx 2018-1-4 25521403 chengxiaoding 2020-10-11 23:51
[Ë¢»ú°ü] СÃ× ºìÃ×5 Plus MIUI9Îȶ¨°æ V9.6.1.0 ¼«ÖÂÓÅ»¯ ÆƽâÖ÷Ì⠸߼¶ÉèÖà ·Ç·²ÌåÑé attach_img  ...2345 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-6-20 537923 qianhongjun-123 2020-10-11 08:34
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5 Plus MIUI9.2.1.0Îȶ¨°æ.Xposed¿ò¼Ü.´¿¾«¼ò.±È½Ï´¿¾».Ê¡µçÁ÷³©.2018.2.22 attach_img  ...23456..10 ÑÌѬµÄ¼Åį 2018-2-23 1169395 a947442750 2020-10-10 15:58
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus|Nitrogen|×îºÃÓð²×¿9.0|¶¥¼¶Á÷³©|¿ª»úÖÐÎÄ|S8ÅÜÂíµÆ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆWIFI²é... attach_img  ...234 zyyccb 2018-12-25 443593 °¢Ò»ayi 2020-10-9 20:04
[½Ì³Ì] ºìÃ×5 plus¡ªTwrp recovery ²âÊÔ°æ ÐÂÈËÌû heatlevel agree  ...23456..18 ÉÙÄдºÃÎ/Lovesi 2017-12-18 21111697 futebao 2020-10-9 19:49
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5plus MIUI9¿ª·¢°æ ³¬¼¶Á÷³© ÍêÃÀÌåÑé ¼«Ö¾«¼ò ¼òÔ¼·çϵ °²È«¼«ËÙ Îȶ¨Ê¡µç attach_img  ...23456..10 ×Ë̬ؼcool 2018-3-14 1178549 °¢Ò»ayi 2020-10-9 18:23
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus PixelOreo ¹È¸èÓÅ»¯ ¹È¸èÏà»ú Google·þÎñ ´¿¾»ÊµÓà ȫÃæÆÁÊÖÊÆ ×ÔÓɾ«... attach_img  ...23 super12 2018-12-19 261790 °¢Ò»ayi 2020-10-9 17:45
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus|Android 9.0|Pixel¹È¸è¼«ÖÂÓÅ»¯|Google¿ò¼Ü|×Ô¶¨ÒåDPI|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ||¸ß¼¶... attach_img  ...23456..7 super12 2018-11-27 812793 °¢Ò»ayi 2020-10-9 17:44
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus|Pixel-9.0|´¿¾»Ô­Éú°ü|¶¥¼¶Á÷³©|¸ßÇåÇåÏà»ú|È«ÃæÊÖÊÆ|»ðÁ¦È«¿ª|¸ß¼¶ÉèÖÃ... attach_img  ...23456..14 super12 2019-1-13 1619481 °¢Ò»ayi 2020-10-9 17:43
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus|LineageOS16|°²×¿9.0|±©Ë¬Á÷³©|»îÁ¦È«¿ª|ÍõÕ߸ßÖ¡|S8ÅÜÂíµÆ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|Õä... attach_img  ...23456..7 super12 2019-1-11 798237 amberity 2020-10-8 12:37
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus|Bootleggers|°²×¿8.1|¾ø¶ÔºÃÓÃ|³¬¶à×Ô¶¨Òå|È«ÃæÊÖÊÆ|Magisk|Xposed¿ò¼Ü|... attach_img  ...234 super12 2018-12-21 452364 amberity 2020-10-8 12:36
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5plus /HavocOS/°²×¿8.1/ÖÇÄÜAI/»ðÁ¦È«¿ª/³©Íæ³Ô¼¦\CPUµ÷¿Ø\¼«ÏÞÊ¡µç\ÔöÇ¿ÉèÖà attach_img  ...2 super12 2018-11-6 221165 amberity 2020-10-8 12:35
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5plus|HavocOS|°²×¿8.1|»ðÁ¦È«¿ª|»¶ÀÖ³Ô¼¦|V4È«¾ÖÒôЧ|xposed¿ò¼Ü|¸ß¼¶ÉèÖÃ|ÍÆ... attach_img  ...2345 zyyccb 2019-1-10 512925 amberity 2020-10-8 12:32
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus\PixelE\°²×¿9.0\¹È¸èÓÅ»¯\³¬ÇåÐÂÏà»ú\·ÖÆÁ\³©Íæ³Ô¼¦\CPUµ÷¿Ø\¼«ÏÞÊ¡µç\... attach_img  ...23456..15 zyyccb 2018-11-5 1746120 amberity 2020-10-8 12:31
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5plus|HavocOS|Android O|Ô²½ÇÆÁÄ»|Prop±à¼­|»úÐÍÐÞ¸Ä|Xposed¿ò¼Ü|CPUµ÷½Ú|È«... attach_img zyyccb 2018-12-14 9440 bintang 2020-10-6 10:42
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus.MIUI10.9.18.²¨À¼¾«¼ò¹ÇÍ·°ü+ÈËÁ³½âËø+Ê¡µçÇ¿Ðøº½+Xposed¿ò¼Ü+¾«¼òÁ÷³© attach_img  ...234 yang794351540 2018-9-24 392136 WAY0623 2020-10-6 02:15
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus MIUI10 ×îÐÂ8.7.15 Ö÷ÌâÆƽâ ÈËÁ³ ¿ì¹ýÉÁµç Xposed ¸ß¼¶ÉèÖà µä²Ø ÍƼö°æ attach_img  ...23456..7 ½ã½ãaa 2018-7-15 826645 WAY0623 2020-10-6 01:10
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5 Plus Miui10 ×îаæ(8.7.7) ¿ì¹ýÉÁµç AI¼Ó³Ö ÈËÐÔ»¯ÉèÖà ºÚ¶´XP ÒôЧ Ö÷ÌâÆƽâ attach_img  ...23456..16 worldlet 2018-7-7 1895769 YIHUI2003 2020-10-5 09:00
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5 Plus.MIUI9²¨À¼°æ.ÈËÁ³Ê¶±ð.Xposed.¾«¼ò°æ ¼«ËÙÁ÷³©.Ê¡µç°æ.8.2.3 attach_img  ...23456..18 yang794351540 2018-2-4 2117250 sunbifeng 2020-10-4 16:26
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus|PixelE|°²×¿8.1|¹È¸èÏà»ú|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|Ô²½ÇÆÁÄ»|ǧÍò±ÚÖ½|Ó¦Óö³½á|... attach_img  ...23 zyyccb 2018-11-15 241955 agonyLL 2020-10-3 22:54
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus \PixelE\°²×¿8.1.0\¹È¸èÓÅ»¯\xposed\·ÖÆÁ\³©Íæ³Ô¼¦\CPUµ÷¿Ø\¼«ÏÞÊ¡µç\Ôö... attach_img  ...23456..15 zyyccb 2018-11-5 1708568 zh13113111101 2020-10-3 21:37
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5 Plus Miui10.1 ×îÐÂÎȶ¨°æ(10.1.1.0) ¿ì¹ýÉÁµç AI¼Ó³Ö ÈËÐÔ»¯ÉèÖà ºÚÓò XP  ...23456..8 worldlet 2018-10-19 8611768 chizeio 2020-10-3 02:26
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5 PLUS Miui9.2 ×îÐÂÎȶ¨°æ(9.2.1.0) ¿ìÈçÉÁµç ħ·¨Ïû³ý ±ùÏä Ö÷ÌâÆƽâ XP ÇÀºì°ü attach_img  ...234 worldlet 2018-1-7 424290 chizeio 2020-10-3 02:25
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5 PLUS Miui9.5 ×îпª·¢°æ(9.5.5.0) ¿ìÈçÉÁµç ÈËÐÔ»¯ÉèÖà ʡµç ºÚ¶´ XP ¾«¼ò attach_img  ...23456..8 worldlet 2018-5-25 8911679 chizeio 2020-10-3 02:20
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus MIUI10 Îȶ¨°æ Ö÷ÌâÆƽâ ÍêÕûRoot Ðü¸¡ÖúÊÖ CPUµ÷½Ú ¸ß¼¶ÉèÖà ¾­µä¹±Ï× attach_img zyyccb 2020-9-27 7179 Ö¸¼âÂäɳ 2020-9-27 23:49
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus MIUI10 ×îÐÂ8.7.3 Ö÷ÌâÆƽ⠿ì¹ýÉÁµç Xposed ¸ß¼¶ÉèÖà µä²ØÖÆ×÷ ÍƼöË¢»ú attach_img  ...23456..17 ½ã½ãaa 2018-7-3 20310731 lhy88168 2020-9-27 16:59
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5 Plus MIUI9 8.1.28¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽâ XP ÈËÁ³½âËø ¸ß¼¶ÉèÖà DPI ¶àÏîÐÞ¸´ ¼«ÖÂÊ¡µç attach_img  ...23456..60 ½ã½ãaa 2018-1-28 71416561 lhy88168 2020-9-27 16:42
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5plus|Havoc|°²×¿10.0|×îºÃÔ­Éú|¶À¼Òºº»¯|³¬¼¶Ïà»ú|ΨÃÀÇåÐÂ|È«ÐÂÊÖÊÆ|Ç¿Á¦ÍƼö attach_img  ...234 zyyccb 2020-4-25 432249 bintang 2020-9-25 23:20
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus MIUI12 ×îÐÂÒÆÖ²°æ Á÷³©ÌáÉý Magsik È«¾Ö×ÔÓÉ´°¿Ú ¾«¼ò¶¨ÖÆ Ë³»¬ÈçË¿ ÖÁ... attach_img super12 2020-9-10 9444 hoah2333 2020-9-21 19:00
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus.MIUI10.8.20²¨À¼¾«¼ò°æ.ÍêÕûROOT.Xposed..°²×¿7.1.¿¨Ë¢°ü.Á÷³©ÎÞ±È attach_img  ...23456..12 ¤Ò¤ÅС½Ü 2018-8-20 1358648 sunbifeng 2020-9-20 16:02
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus MIUI11 ×îÖÕÎÈ Îȶ¨Ê¡µç ÍêÕûroot Ö÷ÌâÃâ·Ñ ÑøÀÏÍƼö attach_img  ...234 ·çºÛ2018 2020-7-13 371534 g443892300 2020-9-11 19:29
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus MIUI9¿ª·¢°æ 8.4.15 Éî¶ÈÓÅ»¯ Ö÷ÌâÆƽâ XP¿ò¼Ü ×Ô¶¨ÒåÉèÖà ¼«ËÙÌåÑé attach_img  ...2345 call_meؼСؼҶ 2018-4-16 504310 misted 2020-9-9 11:59
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5 PLUS MIUI9.5Îȶ¨°æ Ö÷ÌâÆƽâ Xposed¿ò¼Ü СÉèÖù¦ÄÜ ºËÐÄÈ«¿ª Ê¡µçÎȶ¨.¾«¼ò°æ attach_img  ...23456..7 ¤Ò¤ÅС½Ü 2018-4-14 747297 a8885163 2020-9-9 11:50
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×5Plus MIUI9¿ª·¢Ö÷ÌâÆƽâ Ö§³Öxp¿ò¼Ü ×ÀÃæÌìÆø ¶Å±ÈÒôЧ ROOT ÈËÁ³½âËø ³¬Ê¡µç°æ attach_img  ...23456..36 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-1-22 42012647 zb962384 2020-9-9 11:36

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

¹Ø±Õ

Õ¾³¤ÍƼöÉÏÒ»Ìõ /1 ÏÂÒ»Ìõ

© 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2020-10-21 06:59 , Processed in 0.414024 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网