ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
   Òƶ¯ÊåÊåСÃ×5s PlusÍæ»ú½»Á÷ÂÛ̳ΪÄúÌṩСÃ×5s PlusÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬Ð¡Ã×5s PlusÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£


  Ð¡Ã×5s PlusÍæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º464158794    ¢ÚȺ£º            
ÊÖ»úÓÅ»Ý
Åä¼þ >>¸ü¶à
Íæ»úQQȺ
  ×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
  È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1005116612380 JohnPEI ×òÌì 21:37
  ·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..1807 binbinshe 2015-2-15 216765680627 137826142 ×òÌì 19:45
  ±¾°æÖö¥ [Ã×5s Plus ROM] £ûÕ˺ÅËø£ýСÃ×5sÍêÃÀ¿ÉµÇ¼¿É»Ö¸´9008ÏßË¢¹Ì¼þ attach_img  ...23456..14 ×·¡îÃÎÏë 2019-8-1 16611234 ²îÒ»µãºÜ˧ 2020-10-3 09:27
  ±¾°æÖö¥ [Ã×5s Plus ROM] £ûÕ˺ÅËø£ýСÃ×5spÍêÃÀ¿ÉµÇ¼¿É»Ö¸´9008ÏßË¢¹Ì¼þ attach_img  ...23456..18 ×·¡îÃÎÏë 2019-8-1 21412473 ×ÔÓÉÐÐ 2020-10-2 19:51
  ±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾ZCX-TWRP¡¿Ð¡Ã×5S/5SPlus ½âËøBootloader+TWRP Recovery(ÖÐÎÄ°æ)Ë¢Èë½Ì³Ì¡¾×ª¡¿ attach_img  ...2345 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2016-10-26 4886630 1233690 2020-7-6 16:47
  ±¾°æÖö¥ [Ã×5s ROM] СÃ×5s/5s plusÏßË¢¾Èשˢ»ú°ü/ºÚשˢ»ú°üROM+Ë¢»ú½Ì³Ì attach_img  ...23456..29 Àײ¼Ë¹ 2017-12-29 33625203 lockata 2018-10-29 12:20
    °æ¿éÖ÷Ìâ   
  Òƶ¯ÊåÊåСÃ×5s/5s PlusÂÛ̳_Ò»¼üROOTÏÂÔعٷ½Ô­³§ROM¹Ì¼þË¢»ú¸üÐÂϵͳ½Ì³Ì - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
  [Ã×5s ROM] СÃ×5S [MIUI10-8.10.18-°²×¿8.0] ÏÂÀ­|֪ͨ|ÈËÁ³|ÏÔÃë|ÊÖÊÆ|XPͼ±êÒþ²Ø 1018¸ümandfx attach_img  ...23 mandfx 2018-10-18 301301 µ¥Éí_¡¢_¹ó×å 1 Ð¡Ê±Ç°
  [Ã×5s ROM] СÃ×5s MIUI9¿ª·¢°æ ³¬¼¶Á÷³© ÍêÃÀÌåÑé ¼«Ö¾«¼ò ¼òÔ¼·çϵ °²È«¼«ËÙ Îȶ¨Ê¡µç attach_img  ...23 ×Ë̬ؼcool 2018-3-14 352676 ľľ¼¸¼¸ 3 ÌìÇ°
  [Ã×5s ROM] ¡¾5.12¡¿Ð¡Ã×5S ħȤ Mokee71.2 °²×¿7.1.2 Magisk¿ò¼Ü+Ö÷Ìâ¹ÜÀíÆ÷+ºÅÂë¹éÊôµØ attach_img  ...23456..16 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-5-12 1859504 ¸øÎÒһƿÒûÁÏ 4 ÌìÇ°
  [Ã×5s Plus ROM] СÃ×5Splus MIUI11 Îȶ¨°æ Ö÷ÌâÆƽâ ÍêÕûRoot Ðü¸¡ÖúÊÖ CPUµ÷½Ú ¸ß¼¶ÉèÖà ¾­µä¹±Ï× attach_img New super12 4 ÌìÇ° 4205 ¡îÆ®LXFÒÝ¡î 4 ÌìÇ°
  [Ã×5s ROM] СÃ×5S MIUI11 Îȶ¨°æ Ö÷ÌâÆƽâ ÍêÕûRoot Ðü¸¡ÖúÊÖ CPUµ÷½Ú ¸ß¼¶ÉèÖà ¾­µä¹±Ï× attach_img New super12 4 ÌìÇ° 0172 super12 4 ÌìÇ°
  [Ã×5s Plus ROM] СÃ×5splus|LineageOS16|°²×¿9.0|±©Ë¬Á÷³©|»îÁ¦È«¿ª|ÍõÕ߸ßÖ¡|S8ÅÜÂíµÆ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|... attach_img  ...23456..9 super12 2019-1-10 995432 2649506410 5 ÌìÇ°
  [Ã×5s ROM] ¡¾11.24¡¿Ð¡Ã×5S LineageOS14.1(Ô­CM) °²×¿7.1.2 Xposed¿ò¼Ü+Ö÷Ìâ+ºÅÂë¹éÊôµØ attach_img  ...234 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-11-24 402232 472055145 6 ÌìÇ°
  [Ã×5s ROM] СÃ×5s|LineageOS16.0|°²×¿9.0|±©Ë¬Á÷³©|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|S8ÅÜÂíµÆ|È«ÃæÊÖÊÆ|»ðÁ¦... attach_img  ...23456..24 zyyccb 2018-12-14 28413439 472055145 6 ÌìÇ°
  [Ã×5s Plus ROM] ¡¾Ð¡Ã×¹¤³§°ü¡¿Ð¡Ã×5sp--ÀàÔ­Éú¹¤³§µ×°üÐÞ¸´nvÏßË¢¹Ì¼þ attach_img  ...2 ×·¡îÃÎÏë 2020-5-12 15626 a4431406 6 ÌìÇ°
  [Ã×5s Plus ROM] ¡¾Flyme6¡¿Ð¡Ã×5SPlus Flyme6.7.12.29R ¹Ù·½MIUIµ×°ü+Ö÷ÌâÆƽâ+ºÚÓò+¸½¼ÓÉèÖà attach_img  ...2345 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2018-1-13 552720 a4431406 7 ÌìÇ°
  [Ã×5s Plus ROM] СÃ×5SPlus MIUI8¿ª·¢°æ7.1.12 дºÇÀºì°ü+״̬À¸|°´¼ü|×ÀÃæDIY+ÆƽâÖ÷Ìâ+xposed¿ò¼Ü attach_img  ...23 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-1-13 332303 a4431406 7 ÌìÇ°
  [Ã×5s Plus ROM] [СÃ×]5s plus.miui9(8.2.1)²¨À¼¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽâ.xposed.ºÚÓò.¶Å±ÈòñÉß.È«ÃæÆÁÓÅ»¯ attach_img  ...2 ¾²Ïã 2018-2-3 18780 a4431406 7 ÌìÇ°
  [Ã×5s Plus ROM] [СÃ×]5s plus.miui9(8.4.12)¹úÄÚ¿ª·¢°æ.Ö÷ÌâÆƽâ.xposed.òñÉßÒôЧ.ÈËÁ³ü\Óò.Root attach_img ¾²Ïã 2018-4-20 9341 a4431406 7 ÌìÇ°
  [Ã×5s Plus ROM] СÃ×5S Plus [MIUI10-8.12.8] ÏÔÃëIOSÃë½ØÆÁ|MagiskÊÖÊÆ|XPͼ±êÁÐÊýÒþ²Ø 1208¸ümandfx attach_img  ...2 mandfx 2018-12-8 181028 yy20080101 7 ÌìÇ°
  [Ã×5s Plus ROM] ¡¾7.29¡¿Ð¡Ã×5SPlus LineageOS14.1(Ô­CM) °²×¿7.1.2 Xposed¿ò¼Ü+Ö÷Ìâ+ºÅÂë¹éÊôµØ attach_img  ...23456..15 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-7-29 1738633 a4431406 2020-10-21 23:11
  [Ã×5s ROM] СÃ×5S MIUI8Îȶ¨°æV8.1.22.0 ״̬À¸|°´¼ü|×ÀÃæ×Ô¶¨Òå+ÆƽâÖ÷Ìâ+Xposed¿ò¼Ü attach_img  ...23456..27 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-1-27 32113713 µ¥Éí_¡¢_¹ó×å 2020-10-21 12:44
  [Ã×5s ROM] СÃ×5S MIUI9 7.10.21¿ª·¢ ¿ìÈçÉÁµç Ö÷ÌâÆƽ⠸߼¶ÉèÖà ³¬´óÄÚ´æ XposedÍêÃÀ Îȶ¨Ê¡µç attach_img  ...23456..8 ½ã½ãaa 2017-10-21 884275 ˼Äî²»°²·Ö¥ß 2020-10-20 22:17
  [Ã×5s Plus ROM] СÃ×5s|ħȤ81.0|°²×¿8.1|VIPÍâ·Å°æ|¹éÊôµØ|DDKÉèÖÃ|СÃ×ÊÖÊÆ|¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...2 zyyccb 2019-5-10 221398 1793474484 2020-10-20 08:00
  [Ã×5s Plus ROM] СÃ×5splus|AEX|°²×¿8.1|Äê¶È¾ÞÏ×|×îºÃÓõÄÔ­Éú°ü|·ÉËÙÁ÷³©|ÃæÆÁÊÖÊÆ|Xposed¿ò¼Ü|...  ...23456..7 super12 2019-1-1 746221 1793474484 2020-10-19 20:18
  [Ã×5s Plus ROM] СÃ×5splus|PixelE|°²×¿8.1|¹È¸èÏà»ú|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|Ô²½ÇÆÁÄ»|ǧÍò±ÚÖ½|Ó¦Óö³½á... attach_img  ...23 zyyccb 2018-11-15 292036 1793474484 2020-10-19 14:30
  [Ã×5s Plus ROM] СÃ×5S|RROS|°²×¿8.1|9.05.17|VIPÍâ·Å°æ|GPUµ÷½Ú|CPUµ÷½Ú|Ò¡»ÎÊÖÊÆ|DDKÉèÖà  ...2 zyyccb 2019-5-20 16810 1793474484 2020-10-19 14:26
  [Ã×5s Plus ROM] СÃ×5sPlus MIUI10 Ê׸ö°²×¿8.0 Ö÷ÌâÆƽâ Xposed òñÉß ºÚÓò ¸ß¼¶ÉèÖà DPI Ê¡µçµä²Ø attach_img  ...23456..20 ½ã½ãaa 2018-9-23 23511759 1793474484 2020-10-19 09:18
  [Ã×5s ROM] СÃ×5s MIUI9ÍêÃÀ°æ ¾«Æ· ¾«¼òÓÅ»¯ Á÷³©Îȶ¨ »ªÀö¸ß¶Ë ¸ß¼¶ÉèÖà ʡµç ¿ÉʹÓà attach_img  ...23456..11 ×Ë̬ؼcool 2018-1-15 12811592 xiaogao8881 2020-10-17 19:06
  [Ã×5s Plus ROM] СÃ×5Splus|PixelExperience|°²×¿10.0|×îÇ¿Ô­Éú|¶¥¼¶Á÷³©|ΨÃÀÇåÐÂ|È«ÐÂÊÖÊÆ|Ç¿Á¦ÍƼö attach_img ·çºÛ2018 2020-8-10 7538 1793474484 2020-10-16 16:43
  [Ã×5s Plus ROM] ¡¾°²×¿7.0 MIUI 8¡¿Ð¡Ã×5SPlus MIUI8²¨À¼°æ7.8.4 Magisk¿ò¼Ü+ºÚÓò+²¼¾ÖÇл»+ÆƽâÖ÷Ìâ attach_img agree  ...23456..8 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-8-5 846570 1793474484 2020-10-16 13:33
  [Ã×5s ROM] СÃ×5S MIUI8¿ª·¢°æ7.3.30 ºÚÓò+״̬À¸|°´¼ü|×ÀÃæDIY+ÆƽâÖ÷Ìâ+Xposed¿ò¼Ü attach_img  ...23456 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-4-2 683223 1793474484 2020-10-16 13:05
  [Ã×5s ROM] ¡¾1.22¡¿Ð¡Ã×5S ħȤ Mokee60.1 °²×¿6.0.1 ±¾ÍÁ»¯+ºÅÂë¹éÊôµØ+Öæ˹¶Ü attach_img  ...23456..9 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-1-22 1068232 1793474484 2020-10-16 13:04
  [Ã×5s Plus ROM] СÃ×5splus|Pixel|°²×¿9.0|¹È¸èÔ­ÉúÓÅ»¯|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|S8ÅÜÂíµÆ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|»ð... attach_img  ...23456..11 zyyccb 2018-12-8 1296081 15614208957 2020-10-14 20:17
  [Ã×5s Plus ROM] СÃ×5splus|Pixel-9.0|´¿¾»Ô­Éú°ü|¶¥¼¶Á÷³©|¸ßÇåÇåÏà»ú|È«ÃæÊÖÊÆ|»ðÁ¦È«¿ª|¸ß¼¶Éè... attach_img  ...23456..15 super12 2019-1-13 1739690 15614208957 2020-10-14 20:17
  [Ã×5s Plus ROM] ¡¾°²×¿7.0 MIUI 8¡¿Ð¡Ã×5SPlus MIUI8²¨À¼°æ7.6.27 Magisk¿ò¼Ü+ºÚÓò+²¼¾ÖÇл»+ÆƽâÖ÷Ìâ attach_img  ...23456..12 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-6-27 1324395 lockata 2020-10-14 19:18
  [Ã×5s Plus ROM] ¡¾5.12¡¿Ð¡Ã×5SPlus ħȤ Mokee71.2 °²×¿7.1.2 Magisk¿ò¼Ü+Ö÷Ìâ¹ÜÀíÆ÷+ºÅÂë¹éÊôµØ attach_img  ...23456..23 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-5-12 26710114 15614208957 2020-10-14 19:12
  [Ã×5s Plus ROM] СÃ×5SPlus ×îÐÂMIUI9¿ª·¢°æ ¾«¼òÓÅ»¯ ¶Å±ÈÒôЧ Ö÷ÌâÆƽ⠳¬¼¶Á÷³© attach_img  ...2 ¹ÊÈ˳õ 2017-11-9 191018 QAQzzx 2020-10-13 18:39
  [Ã×5s Plus ROM] СÃ×5s Plus MIUI12 ×îÐÂÒÆÖ²°æ Á÷³©ÌáÉý Magsik È«¾Ö×ÔÓÉ´°¿Ú ¾«¼ò¶¨ÖÆ Ë³»¬ÈçË¿ ... attach_img  ...23 zyyccb 2020-9-10 241135 ¡îÆ®LXFÒÝ¡î 2020-10-13 16:06
  [Ã×5s Plus ROM] ¡¾°²×¿7.0 MIUI8¡¿Ð¡Ã×5SPlus ¿ª·¢°æ7.7.6 Magisk¿ò¼Ü+²¼¾ÖÇл»+ÆƽâÖ÷Ìâ+¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...23456..10 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-7-8 1115365 QAQzzx 2020-10-13 12:49
  [Ã×5s Plus ROM] СÃ×5SPlus MIUI8¿ª·¢°æ7.5.11 ºÚÓò+״̬À¸|°´¼ü|×ÀÃæDIY+ÆƽâÖ÷Ìâ+Xposed¿ò¼Ü attach_img  ...23456..33 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-5-13 38812056 QAQzzx 2020-10-12 18:30
  [Ã×5s Plus ROM] СÃ×5SPlus MIUI9¿ª·¢°æ 8.3.5 ¼«Ö¾«¼ò ×Ô¶¨ÒåÉèÖà ÔËÐÐÁ÷³© ÇåÎúÁ÷³© ³Ö¾Ã´ý»ú attach_img  ...2 call_meؼСؼҶ 2018-3-5 222045 QAQzzx 2020-10-12 16:59
  [Ã×5s Plus ROM] ¡¾°²×¿7.0 MIUI 8¡¿Ð¡Ã×5SPlus MIUI8ÄÚ²â°æ7.5.15 Magisk¿ò¼Ü+ºÚÓò+²¼¾ÖÇл»+ÆƽâÖ÷Ìâ attach_img  ...23456..47 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-5-16 55314216 QAQzzx 2020-10-12 14:30
  [Ã×5s ROM] СÃ×5S MIUI10 8.10.20µä²Ø °²×¿8.0 Ö÷ÌâÆƽâ ÈËÁ³Ê¶±ð Xposed ºÚÓòòñÉß ×î¼ÑÍƼö°æ attach_img  ...23456..21 ½ã½ãaa 2018-10-20 24412203 rylion 2020-10-12 11:15
  [Ã×5s Plus ROM] СÃ×5Splus|ħȤ100|°²×¿10.0|10.10¶¨ÖÆ|¹éÊôµØ|»úÐÍÐÞ¸Ä|ÐÔÄܵ÷Õû|Îȶ¨Á÷³© attach_img zyyccb 2020-10-11 7205 a4431406 2020-10-11 09:33
  [Ã×5s Plus ROM] СÃ×5splus|LineageOS15|°²×¿8.1|¿ª»úÖÐÎÄ|ÇåÐÂÁ÷³©|XP¿ò¼Ü|V4ÒôЧ|CPUµ÷½Ú|GPUµ÷½Ú|¾«ÐĶ¨ÖÆ°æ attach_img  ...2 zyyccb 2019-3-17 19828 Harpe 2020-10-9 23:01
  [Ã×5s Plus ROM] ¡¾10.6¡¿Ð¡Ã×5SPlus RR-N-v5.8.5 °²×¿7.1.2 Xposed¿ò¼Ü+Ö÷Ìâ¹ÜÀí+ºÅÂë¹éÊôµØ attach_img  ...2345 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-10-7 572946 jccg1000 2020-10-8 21:45

  ¿ìËÙ·¢Ìû

  »¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
  ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

  © 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

  ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

  GMT+8, 2020-10-29 12:31 , Processed in 0.442846 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

  ·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网