ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÁªÏëS930ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 278

  Òƶ¯ÊåÊåÁªÏëS930ÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩÁªÏëS930Ë¢»úROM,ÁªÏëS930¹Ù·½¹Ì¼þ,ÁªÏëS930Ò»¼üroot½Ì³Ì,ÁªÏëS930Èí¼þÏÂÔØ,ÁªÏëS930ÓÎÏ·ÏÂÔØ,ÁªÏëS930ÊÖ»úÇý¶¯,ÁªÏëS930ÊÖ»ú²ÎÊý,ÁªÏëS930ÊÖ»úÆÀ²â,ÁªÏëS930ÅÜ·ÖPK¶Ô±È,ÁªÏëS930¹ÙÍøÔ¤Ô¼¹º»úÏûÏ¢¡£Òƶ¯ÊåÊå,·þÎñÄúµÄÒƶ¯Éú»î£¡
  ÁªÏëS930Ó²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6582Ëĺˡ¿¡¾1.3GhzÖ÷Ƶ¡¿¡¾WCDMA/GSMË«Íø¡¿¡¾6.0Ó¢´ç720P·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 8G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊåÁªÏëS930¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  1ºÅȺ£º     (Ãû¶îÓÐÏÞ£¬Óû¼Ó´ÓËÙ£¡ÍøÓÑȺÐèÑû°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòÒ»ÂÉɾ³ý!)
ÁªÏëS930°å¿éÊÇÒ»¸öпª°å¿é£¬ËýµÄÅ·¢Õ¹ÐèÒª´ó¼ÒµÄÐû´«£¡×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004616554263 binma369 7 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930ÖÐÎÄCWM-recovery»Ö¸´ÏµÍ³´¥Ãþ°æ£¬Ö§³Ö±¸·Ý»¹Ô­¡¢Ö§³Ö¹Ù·½ROM  ...23456..7 Ììº× 2013-11-30 7547345 zealot_666 2020-1-19 23:46
±¾°æÖö¥ [Òѽâ¾ö] ÁªÏës930ÍêÃÀROOT½Ì³Ì£¡·Ç³£¼òµ¥£¡ ÐÂÈËÌû attach_img  ...23 benxmn 2013-12-3 3030947 zealot_666 2020-1-19 23:40
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930Ë¢»úÈí¼þSP_Flash_Tool_v3.1332.0.sn187ÏßË¢¹¤¾ß/Ë¢»úÇý¶¯+Ë¢»ú½Ì³Ì/ÊÓƵ...  ...23456..16 bejay 2013-11-30 18542409 adwe123 2019-8-16 14:22
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¡¾¹Ù·½ROM¡¿ÁªÏëS930Ë¢»ú°üROMÉý¼¶¹Ì¼þS930_S129_131030.rar¾Èשͷ±Ø±¸£¬12ÔÂ7ÈÕ¸üР ...234 bejay 2013-11-30 3632967 zealot_666 2019-6-4 21:54
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 VIBE 1351 Îȶ¨°æ 2013.12.26¸üРԭ×ÌԭζROOT¿¨Ë¢°ü1230 attach_img èßä 2013-12-30 519173 l12138 2017-12-2 19:46
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 VIBE 1401 ¿ª·¢°æ 2014.0102¸üРԭ×ÌԭζROOT¿¨Ë¢°ü0102 attach_img  ...2 Íþ¸Õ 2014-1-3 1520381 GBBS7 2017-8-4 12:10
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] MIUI V5 S930ÐÞ¸´°æ attach_img  ...2 computer1991 2014-3-27 1716859 dahai52215320 2016-11-12 17:01
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÁªÏëS930ÂÛ̳_¹Ù·½ROMË¢»ú°üÒ»¼ürootÈí¼þÏÂÔØË¢»ú½Ì³Ì - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 ×îÐÂVIBE 1.5 Îȶ¨°æ ÎÞÏÞÖÆ¿¨Ë¢°ü´øROOT 14.6.6 attach_img heatlevel agree èßä 2014-6-6 917867 ²×º£Ò»ËÚvs 2020-2-22 13:06
[Ë¢»ú°ü] s930ÒÆÖ²ÈÙÈÆ3c 4.4 attach_img ÁÖµÀÈý 2014-7-24 52906 lujibin 2019-6-19 16:15
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930רÓÃMIUI V5ÒÆÖ²°æ¿¨Ë¢ROM attach_img heatlevel ÁÖµÀÈý 2014-3-25 1119045 lujibin 2019-6-19 16:14
[Ë¢»ú°ü] ´ú·¢£ºÁªÏëS930ÒÆÖ²ColorOS¿¨Ë¢ROM×îаæÍêÃÀÕÀ·Å£¡ ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel agree  ...2 ¿ìÀÖº£ 2014-5-6 1218308 ly19950207 2018-11-27 19:17
[½Ì³Ì] ÁªÏëS930ÏêϸͼÎÄË¢»ú½Ì³Ì£¬½ÌÄã¼òµ¥µØµ¥Ë¢ÖÐÎÄrecovery½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...2345 bejay 2013-11-30 4929347 ly19950207 2018-11-27 18:56
[Ë¢»ú°ü] »úÓÍÃÇ s930×îйٷ½°æ±¾ÒѾ­·Å³ö £¬ÏëË¢»úµÄÅèÓÑÃÇÇë¹Ø×¢Ò»ÏÂÌû×Ó£¡£¡£¡£¡£¡£¡ attach_img heatlevel Á÷ÄêȾָÇà´º 2013-12-20 315566 zhp5615 2018-10-24 07:39
[½Ì³Ì] ÁªÏëS930ÏêϸµÄͼÎÄË¢»ú½Ì³Ì+Ë¢»úÇý¶¯°²×°½Ì³Ì£¬»ùÓÚWIN7 32λϵͳ±àд heatlevel bejay 2013-11-30 1020028 top123456 2018-9-27 14:14
[½Ì³Ì] ¡¾¹Ù·½ÏßË¢¾Èשͷ½Ì³Ì¡¿ÁªÏëS930Éý¼¶¹¤¾ßʹÓÃ˵Ã÷_20130905.pdf heatlevel  ...23 bejay 2013-11-30 2824973 top123456 2018-9-27 13:58
[½Ì³Ì] ×îÐÂϵͳVIBEUI_V1.0_1411_DEVÒѳɹ¦ROOT ÐÂÈËÌû heatlevel dzj5555 2014-3-21 418004 top123456 2018-9-27 13:46
[½Ì³Ì] ÁªÏëS930 ÏßˢרÓù¤¾ß ÏÂÔØ heatlevel  ...2 èßä 2013-11-29 1216451 liulei19821028 2018-7-17 09:20
[½Ì³Ì] ÁªÏëS930Ë¢»ú±Ø¿´£ºË¢»úÇý¶¯¡¢USBÁª»úÇý¶¯¡¢Ë¢»úÊÓƵ½Ì³ÌÏÂÔØ heatlevel  ...23 bejay 2013-11-30 2523537 3324 2018-5-20 06:38
[ÆäËü] ¹Ù·½VIBE 2.0Ë¢»ú°üÒѳö dzj5555 2014-8-2 1110414 3324 2018-5-19 20:38
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 VIBE UI 2.0Îȶ¨°æ2014 8ÔÂ21ºÅÓÅ»¯Ô­°æ-ֻΪÁ÷³©¶øÉú£¡ attach_img heatlevel agree  ...23 ÍæÃü±à³Ì 2014-8-22 2918208 3324 2018-5-19 17:40
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 VIBE UI1.5 2014ÄêµÚ27ÖÜÎȶ¨°æ ÎÞÏÞÖÆ¿¨Ë¢°ü´øROOT14.7.4 attach_img heatlevel èßä 2014-7-5 514660 ÐÕÍõÃû 2018-3-26 21:48
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930_S928_VIBEUI_V2.0_1439_7.2.1_ST ÎÞÏÞÖÆ¿¨Ë¢°ü14.9.25 attach_img heatlevel  ...2 èßä 2014-9-27 1315097 l12138 2017-12-2 19:44
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 VIBE 1351 ¿ª·¢°æ 2013.1219¸üРԭ×ÌԭζROOT¿¨Ë¢°ü1222 attach_img heatlevel èßä 2013-12-22 112051 yangtianxiao_68 2017-9-14 09:23
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 VIBEUI_V2.0_1439_7.1.1 ¿ª·¢°æ ÎÞÏÞÖÆ¿¨Ë¢°ü14.9.25 attach_img heatlevel  ...23 èßä 2014-9-27 3017272 yangtianxiao_68 2017-9-13 13:14
[ÇóÖú] ÁªÏëS930Çý¶¯ÎÊÌ⣡ÇóÖú£¡ ÐÂÈËÌû yangtianxiao_68 2017-9-13 3755 yangtianxiao_68 2017-9-13 13:08
[½Ì³Ì] ÁªÏëS930½Ì³Ì£ºROM¡¢recovery¡¢ROOT¡¢WIPE¡¢Ë«ÇåµÈÊõÓïÃû´Ê½âÊÍ heatlevel bejay 2013-11-30 817164 yangtianxiao_68 2017-9-12 22:11
[½Ì³Ì] ÁªÏëS930½Ì³Ì£º×Ô´øÒôÀÖ²¥·ÅÆ÷ËÑË÷²»µ½Äڴ濨µÄÒôÀÖÎļþµÄ½â¾ö°ì·¨ bejay 2013-11-30 111412 catty7073 2017-9-6 12:47
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 Ô­³§S129 ¾«¼òROOT¿¨Ë¢°ü2013.12.04 heatlevel  ...2 èßä 2013-12-4 1825093 GBBS7 2017-8-4 11:54
[Ë¢»ú°ü] ×îаæsS930_S129_131030.rar¹Ù·½¹Ì¼þÏÂÔØÊÖ»úˢשͷ±Ø±¸ attach_img heatlevel  ...2 Á÷ÄêȾָÇà´º 2013-12-6 1518658 happistar 2017-4-22 16:19
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏës930 VIBE 1407 Îȶ¨°æ 2014.0213¸üРԭ×Ìԭζ ROOT¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel agree Íþ¸Õ 2014-2-14 616788 qazxswa 2017-4-5 13:05
[Ë¢»ú°ü] miui8À´ÁË attach_img  ...2 13217158709 2016-9-10 186094 zhl314159 2017-2-6 17:38
[½Ì³Ì] ¼òµ¥½ÌÄãÒ»¼üROOTÁªÏëS930£¡¾ø¶Ô¿¿Æ׺ͼòµ¥ heatlevel agree Ììº× 2013-12-1 522430 ÎÒ»¹´æÔÚ 2017-1-26 14:30
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 VIBE 1405 ¿ª·¢°æ 2014.0127¸üРԭ×ÌԭζROOT¿¨Ë¢°ü0127 attach_img heatlevel èßä 2014-1-28 112185 If_you_wanna_sc 2017-1-12 16:20
[ÇóÖú] ÁªÏës90Tfantastic clangÁåÉù ÐÂÈËÌû ½¾°ÁµÄõ¹å 2016-5-2 12019 12234566 2017-1-1 23:41
[½Ì³Ì] ½ÌÄãÓÃÁªÏëS930ÊÖ»ú¿ìËÙ½Øͼ£¬ÎÞÐè°²×°µÚÈý·½Èí¼þ heatlevel bejay 2013-11-30 216576 zengguang11 2016-12-11 22:55
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930ÒÆÖ²Õý×ÚÆ»¹ûϵͳIOS8È«ÍøÊ×·¢£¡ attach_img ¿ìÀÖº£ 2015-6-18 65276 549080543 2016-11-28 21:52
[ÆÀ²â] s930µÄ¼òµ¥µÄСÆÀ²â heatlevel Á÷ÄêȾָÇà´º 2013-11-18 116660 ËþÀ­ÌúÓð 2016-10-24 03:39
[Ë¢»ú°ü] s930ÒÆÖ²oppo ÐÞ¸´°æ·¢²¼ ÐÂÈËÌû attach_img computer1991 2014-3-21 27800 ѧ»áÒ»¸öÈË 2016-10-9 22:18
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 VIBE 1403 ¿ª·¢°æ 2014.0116¸üРԭ×ÌԭζROOT¿¨Ë¢°ü0120 attach_img Íþ¸Õ 2014-1-20 17086 474743957 2016-9-27 13:20
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏë S930 VIBE³¬Ô½Ô­°æ Îȶ¨ Á÷³© ÖÚ¶àÓÅ»¯ ÇåˬÌåÑé attach_img Íú×ÐС°ü 2014-6-11 102558 lxbb 2016-9-19 20:14
[½Ì³Ì] ½â¾öÁªÏëS930WIN8 64λ°²×°Çý¶¯²»³É¹¦£¨Ê§°Ü£©µÄÎÊÌ⣡ÊÊÓÃÓÚ64λϵͳ bejay 2013-11-30 39235 mijia0724 2016-8-16 22:30
[½Ì³Ì] S930 ¹ú¼Ê°æ ROW_S215 °²×¿ 4.4.2 Éý¼¶×¢Òâ attach_img edmond25 2014-7-30 22572 tcboon 2016-8-12 16:46
[Òѽâ¾ö] ÓйشíÎóÌáʾ£ºRecover is checked, but without pathµÄ½â¾ö·½·¨ attach_img pzlpdy 2013-12-5 115020 ÊÖ»ú±£Ä· 2016-8-4 15:08
[Ë¢»ú°ü] Õðº³s930¹ú¼ÊÎȶ¨°æ attach_img ÁÖµÀÈý 2014-11-16 117042 cc5646666 2016-7-5 18:46
[ÇóÖú] ÊÖ»úram×ÜÁ¿Ô½ÓÃÔ½ÉÙ ÐÂÈËÌû guxy 2015-1-23 01507 guxy 2016-6-22 17:26

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2020-10-23 04:13 , Processed in 0.149980 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网