ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÈÙÒ«3CÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 12937

  Òƶ¯ÊåÊ廪ΪÈÙÒ«3CÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩ»ªÎªÈÙÒ«3CË¢»úROM,»ªÎªÈÙÒ«3C¹Ù·½¹Ì¼þ,»ªÎªÈÙÒ«3CÒ»¼üroot½Ì³Ì,»ªÎªÈÙÒ«3CÈí¼þÏÂÔØ,»ªÎªÈÙÒ«3CÓÎÏ·ÏÂÔØ,»ªÎªÈÙÒ«3CÊÖ»úÇý¶¯,»ªÎªÈÙÒ«3CÊÖ»ú²ÎÊý,»ªÎªÈÙÒ«3CÊÖ»úÆÀ²â,»ªÎªÈÙÒ«3CÅÜ·ÖPK¶Ô±È,»ªÎªÈÙÒ«3C¹ÙÍøÔ¤Ô¼¹º»úÏûÏ¢,½ß³ÏΪÄúÔÚ¹ºÂò»ªÎªÈÙÒ«3CÊÖ»úÇ°Ìṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
  »ªÎªÈÙÒ«3CÓ²¼þ²ÎÊý:¡¾Áª·¢¿ÆMT6582¡¿¡¾1.3Ghz¡¿¡¾Ë«ÍøË«´ý¡¿¡¾5.0Ó¢´ç720¡Á1280·Ö±æÂÊ¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊ廪ΪÈÙÒ«3C¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù  1ºÅȺ£º86200433£¨Ç§ÈËȺ£©  2ºÅȺ£º331423068   3ºÅȺ£º 302041905
ÊÕÆð/Õ¹¿ª

×Ó°æ¿é

ROMË¢»ú°ü (2)

ÈÙÒ«3CË¢»ú°üרÇø£¬ÕÒROM²»ÓÃÂÒÅÜÁË£¡PS£º°´Ê±¼äÅÅÐò

4160 / 60Íò
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004716575247 fever3344 7 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿ÈÙÒ«3CÒƶ¯°æ/ÁªÍ¨°æÖÐÎÄTWRP Recovery v2.8.6.0/¹Ù·½recoveryÏÂÔØ attach_img  ...23456..270 ·ÉÀÇ 2016-3-12 323763045 greadfans 2020-10-16 21:29
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåÊ×·¢¡¿»ªÎªÈÙÒ«3C ¾Èשͷ±Ø±¸ÏßË¢°ü (¸üмÓÈëÁªÍ¨°æÏßË¢°ü) attach_img digest  ...23456..270 Hommy 2014-1-16 3228418888 ¹Ë¶Ä 2020-10-5 21:13
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] »ªÎªÈÙÒ«3C ÐÞ¸´»ù´øδ֪ IMEIÎÞЧÎÊÌâ  ...23456..85 RMG 2015-2-17 1008109447 lioumin1 2020-10-5 16:46
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÈÙÒ«3cÉý¼¶¹Ù·½rom½Ì³Ì£¬¾ÈשÒÔ¼°·µÐޱر¸½Ì³Ì attach_img  ...2 С»¢ 2013-12-26 1978180 Don't_abandon 2017-4-6 13:32
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
»ªÎªÈÙÒ«3CÂÛ̳_¹Ù·½ROMË¢»ú°üÒ»¼ürootÈí¼þÏÂÔØË¢»ú½Ì³Ì - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
[½Ì³Ì] ×îÐÂÈÙÒ«3C H30-T00Ë¢»ú½Ì³Ì£¨°üÀ¨ROOT£¬Ë¢ÈëµÚÈý·½recovery)¼òµ¥Ò׶® ÒײÙ×÷ 3.12.30 attach_img digest heatlevel agree  ...23456..97 binbinshe 2013-12-28 1159434992 ÔÞÔÞÔÞÔÞ 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ÎÞÐèROOT£¬½ÌÄãÖ±½ÓÏßˢˢÈëµÚÈý·½REC£¬°ÚÍѹٷ½RECµÄÀ§ÈÅ ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel agree  ...23456..142 ½¥Ç³ 2014-7-20 1703152543 ÔÞÔÞÔÞÔÞ 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ԭ֭ԭζ¹Ù·½Ô­°æ¿¨Ë¢°üH30-U10-T00-T10-B268 3°æ µ¥root heatlevel agree  ...23456..24 20805050 2015-10-29 27920369 xxeitx 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«3c£¬²»ÓÃroot»úÒ²¿ÉÒÔɾ³ýԤװÈí¼þ·¨ »ØÌû¿É¼û É÷Èë heatlevel  ...23 ÌìÐÄ 2014-2-13 3525297 ninjya2000 2020-10-14 13:42
[¼¯ºÏÌù] MT6582¾«·ÂiPhone5s ios7.1 ROM heatlevel  ...23456..13 ft123321 2014-5-13 15429308 432441 2020-10-11 22:52
[½Ì³Ì] °²×¿4.4.2ϵͳרÓõ¥Ë¢root²¹¶¡£¬ÈÎÒâµÚÈý·½rec¿ÉË¢¡£ attachment heatlevel  ...23456..10 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-8-23 11326733 jyxcxhn 2020-10-3 13:16
[½Ì³Ì] MTKÒ»¼üÒÆÖ²recovery¹¤¾ß heatlevel  ...23456..37 WUCHUANLI 2014-5-23 43469992 ÈAû¡¢ÖxÄ»__ 2020-9-24 11:00
[ÆäËü] ÈÙÒ«3CºÏ¼¯£¨Ö÷Ìâ¹Ì¼þÍêÕû°üÖÐת°üREC£© heatlevel  ...23456..12 aÔø¾­µÄÔø¾­Ö»ÊÇ 2014-8-20 13524639 13181921599 2020-9-22 22:29
[½Ì³Ì] MT6582×Ô¶¯ÒÆÖ²ROM¹¤¾ßÏäÐÞ¸´°æ heatlevel  ...23456..14 WUCHUANLI 2014-5-19 15649649 lgpeng 2020-9-19 16:17
[Èí¼þ] »ªÎªÈÙÒ«3CË¢»ú°ü·Ö½â¹¤¾ß£¬UPDATE.APP·Ö½â½Ì³Ì heatlevel  ...23456..8 jack44 2014-1-6 9232506 f3402583 2020-9-16 20:43
[½Ì³Ì] »ªÎªÈÙÒ«3CÁªÍ¨°æÏßË¢(¾Èש)½Ì³Ì£¬Òѳɹ¦Îª¶àÈ˾Èש¡£ attach_img heatlevel agree  ...23456..63 gipex 2014-4-8 74489177 f3402583 2020-9-16 20:12
[¼¯ºÏÌù] ¡¾Ë¢»ú°ü¡¿ÈÙÒ«3c Touch_OS2.0ÍâÐÇUIÈëÇÖ|¶àÑ¡Ó¦ÓÃ|¿¨Æ¬ÊÓ´°|¼ò½à²Ù×÷|¼´½«À´ÁÙ attach_img heatlevel  ...23456..8 µ­ÍüÉËÍ´ 2015-5-24 8811749 Âô»Æ¹ÏµÄÀÏÍõ 2020-9-9 21:18
[½Ì³Ì] ½ÌÄãÈçºÎʵÏÖÈÙÒ«3CÖ§³ÖOTG¹¦ÄÜ£¬½â¾öÈÙÒ«3CµÄΨһȱµã ת attach_img heatlevel agree  ...23456..8 С»¢ 2013-12-27 9372115 luohongzhi5510 2020-9-5 14:13
[Èí¼þ] ¸öÈËÌáÈ¡==¹È¸èÈ«¼ÒÍ°===¹È¸è·þÎñ¾«¼ò°æ===4.4ͨÓÿ¨Ë¢°ü heatlevel agree  ...23456..13 ÂéÀ±enjoy 2015-7-19 15526158 luohongzhi5510 2020-9-5 14:11
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«3cÁªÍ¨=ÒÆÖ²YunOS_3.1.2¸üÐÂ_Ö§³ÖXP¿ò¼Ü_¾«¼òԭζ°æ_ROOT¿¨Ë¢°ü_6-12 heatlevel agree  ...2345 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2015-6-12 5513741 lyscj1314 2020-9-2 15:24
[½Ì³Ì] MTKÒ»¼üÒÆÖ²recovery¹¤¾ß heatlevel  ...23456..13 WUCHUANLI 2014-5-23 15534501 mis123 2020-8-21 16:58
[½Ì³Ì] ¡¾·ÖÏí¡¿»ù´øÐźÅÐÞ¸´¿¨Ë¢°ü+IMEI×Ô¶¨ÒåдºÅ heatlevel  ...23456..33 ÂÒÊÀ²»¾ª¡£ 2015-5-3 38730020 237209222 2020-8-19 09:45
[ÆäËü] ·ÖÏíÒ»¿îEMUI3.0È¥³ý״̬À¸ºÚÉ«ÒõÓ°µÄÖ÷Ìâ attach_img heatlevel  ...23456..7 ƽ·²Ö®Â· 2015-6-7 7722758 ccm7752 2020-8-16 00:17
[ÆÀ²â] ½â¾öÈÙÒ«3cΨһȱµã£¬°Ñ³ÌÐò°²×°µ½Äڴ濨ÉÏ£¬ÓÎÏ·´ïÈ˱ر¸ heatlevel  ...23456..13 ´ºº® 2014-2-2 15220723 shen197904 2020-8-12 21:27
[½Ì³Ì] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåÈ«¹úÊ×·¢¡¿ÈÙÒ«3C½øÈërecovery״̬½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..19 muscle 2013-12-22 22457785 shen197904 2020-8-12 10:05
[Èí¼þ] ·ÖÏíh30-t10µÄtwre3.0.0¿¨Ë¢°ü heatlevel  ...23456..9 ´í´íÊÖ 2016-2-22 999855 qw8798798 2020-8-9 23:23
[½Ì³Ì] ½ÌÄãÕæÕýÒâÒåÉϵÄË¢»ú²½Öè heatlevel  ...23456..31 lgx1314520 2015-3-25 36040795 callway 2020-8-9 20:07
[½Ì³Ì] »ªÎªÈÙÒ«3cË¢»ú±Ø¿´£ºË¢»úÇý¶¯¡¢USBÁª»úÇý¶¯¡¢Ë¢»úÊÓƵ½Ì³ÌÏÂÔØ heatlevel  ...23456..30 С»¢ 2014-1-8 34940842 libaba0000 2020-8-9 15:57
[½Ì³Ì] »ªÎªÈÙÒ«3cÒ»¼üROOTϵͳȨÏÞ¹¤¾ß,¼òµ¥»ñµÃROOT£¬Á½ÖÖ·½·¨ heatlevel  ...23456..32 ·ÉÀÇ 2014-1-4 38062798 libaba0000 2020-8-9 15:56
[ÆÀ²â] ÈÙÒ«3C¹Ù·½recoveryˢд¹¤¾ß£¬Ë¢Íêºó¿ÉÒÔÇ¿Ë¢¹Ù·½rom attach_img heatlevel  ...23456..28 ·ÉÀÇ 2014-2-12 32945844 libaba0000 2020-8-9 15:54
[½Ì³Ì] ¡¾»ªÎªÈÙÒ«3C¡¿ ½ø¸÷ÖÖË¢»ú ¹¤³Ìģʽ ×éºÏ¼üʹÓ÷½·¨ heatlevel agree  ...2345 üկÖ÷ 2013-12-28 4931382 libaba0000 2020-8-9 15:05
[½Ì³Ì] Ë¢MIUI6ºó¶àÉÙÈ˾À½áÖ»ÓÐMTPģʽûÁËUSB´óÈÝÁ¿´¢´æģʽÁË£¬½â¾ö·½À´ÁË£¡£¡ attach_img heatlevel  ...23456..26 77720666 2015-2-4 31162929 3069014063 2020-8-9 06:38
[ÆäËü] ·¢Ò»¸öMediaTek PreLoader USB VCOM Çý¶¯ ÐÂÈËÌû attachment  ...2 Ëæ·çµÄÐÄ 2014-9-9 229762 tony8324316 2020-8-5 01:59
[½Ì³Ì] #¹Ù·½½Ì³Ì# ¡ª¡ª »ªÎªÊÖ»ú×îС»¯ÏµÍ³»Ö¸´¹¤¾ß heatlevel  ...23456..27 3Çé 2014-4-30 31633435 ¹ÛÉú 2020-7-24 14:07
[½Ì³Ì] ¡¾ÐÂÊÖË¢»ú¡¿»ªÎªÈÙÒ«3CÐÂÊÖµÄ2ÖÖË¢»ú½Ì³Ì¡¢Éý¼¶¹Ù·½¹Ì¼þÖ¸µ¼ attach_img heatlevel  ...23456..8 candyl6 2014-1-1 8418831 noodle5687 2020-7-14 16:46
[½Ì³Ì] ¡¾ÒÆÖ²½Ì³Ì¡¿¡ª¡ª£¨update-script£©ROMË¢»ú½Å±¾Ó﷨˵Ã÷£¬Éî¶ÈÒÆÖ²±Ø¿´ attach_img heatlevel  ...23456..11 ÂÒÊÀ²»¾ª¡£ 2015-4-28 12117143 °®Ø¼Ë¢»úÕß 2020-7-5 18:33
[½Ì³Ì] ÈËÈ˶¼³ÉΪrom¸ßÊÖ£¬½ÌÄãÐÞ¸Äbuild.propÎļþ¡£¡£¡£ heatlevel  ...234 С»¢ 2014-1-21 4313640 f115233 2020-7-4 14:27
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«3cÒ»¼üË¢»Ø¹Ù·½recovery£¬³¬¼¶¼òµ¥µÄ·½·¨£¬·½±ãʵÓà attach_img heatlevel agree  ...23456..31 ·ÉÀÇ 2014-1-16 36371667 ›æÒÑÀä¡£âà 2020-6-29 22:54
[½Ì³Ì] ¡¾½Ì³Ì»ªÎª3cÈý°æ±¾ÏßË¢¡¿¼øÓÚ×î½üÓкܶà»úÓѸü»»recµ¼Ö¸÷ÖÖÎÊÌâ³öÏÖ±¾ÈËÉîÒ¹·ÖÏí heatlevel  ...23456..44 µ­ÍüÉËÍ´ 2015-7-11 52331259 ›æÒÑÀä¡£âà 2020-6-29 14:14
[½Ì³Ì] »ªÎª ÈÙÒ« 3C ÁªÍ¨ / Òƶ¯ TWRP Recovery 2.8.6.0 È«´¥Ãþ ÍêÕûÖÐÎÄ°æ £¨ÐÞ¸´MTP£© attach_img digest heatlevel agree  ...23456..149 77720666 2015-4-9 1782174820 296971237 2020-6-14 16:13
[Èí¼þ] аæ°Ù¶ÈÔÆÏÞËÙ£¿ÎÒÀ´·ÖÏí²»ÏÞËٵľɰ棬µçÄÔÊÖ»ú¶¼ÓÐ attach_img heatlevel agree  ...23456..77 ÂéÀ±enjoy 2015-7-30 92266541 q985233537 2020-6-12 22:03
[ÆäËü] ¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤ROOT¿¨Ë¢°ü£¬ÐèÒªµÄ¿ÉÒÔÏÂÔØʹÓà attachment heatlevel  ...23456 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2014-10-21 6117846 wd8093 2020-6-12 07:16
[½Ì³Ì] »ªÎªÈÙÒ«3C¼ò±ã½øÈërecovery·½·¨ heatlevel  ...23456..7 Ê¥ÁéÖ®¹â 2014-5-26 8221812 lnddwy 2020-6-4 09:47
[½Ì³Ì] »ªÎªÈÙÒ«3CÔ¤ÈȽ̳Ì-------- °²×¿ROMÖÆ×÷½Ì³Ì£¡ heatlevel  ...2 À¯±Ê 2013-12-18 1922979 ¶¦Á¢ÊýÂë 2020-5-24 02:13
[½Ì³Ì] µ­ÍüÉËÍ´ »ªÎªÈÙÒ«3cÈý°æ±¾Òƶ¯ÊåÊårecovery¸öÈË×î¼æÈÝ°æ±¾¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel agree  ...23456..40 676970544 2015-3-19 47377483 lujixiang 2020-5-16 12:39
[Èí¼þ] Xposed¿ò¼ÜÄ£¿é£ºÖØÁ¦¹¤¾ßÏäGravityBox v2.9.7ÏÂÔØfor Android4.1/4.2/4.3 2014/2/21 heatlevel ³Â³¿ 2014-2-22 116814 sxyeah1 2020-5-12 04:07

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2020-10-25 18:52 , Processed in 0.156437 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网