ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ºìÃ×Note2ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 7969

   Òƶ¯ÊåÊåºìÃ×Note2ÊÖ»úÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ÖÂÁ¦Îª¹ã´óÍæ¼ÒÌṩºìÃ×Note2Ò»¼üROOTÈí¼þ¹¤¾ßºÍ½Ì³Ì,ºìÃ×Note2¹Ù·½ÏßË¢¾ÈשͷROM°ü,ºìÃ×Note2Ô­³§¿¨Ë¢Éý¼¶¹Ì¼þÏÂÔØ,ºìÃ×Note2ÏßË¢/¿¨Ë¢»ú½Ì³Ì,ºìÃ×Note2¾ÈשͷÏßË¢»ú¹¤¾ß,ºìÃ×Note2Èí¼þºÍÓÎÏ·ÏÂÔØ,ºìÃ×Note2µçÄÔÁª»úUSBÇý¶¯,ºìÃ×Note2ÊÖ»úÆÀ²â,ºìÃ×Note2Êۼۺ͹ºÂòµØÖ·,ΪÄãÌṩ×îÏ꾡µÄºìÃ×Note2¹ºÂò×ÊѶÐÅÏ¢¡£


  Òƶ¯ÊåÊåºìÃ×Note2Íæ»úQQ½»Á÷Ⱥ£¨Ðè°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòɾ³ý!£©


  ¢ÙȺ£º332399747£¨¿ìÂúÔ±£©     ¢ÚȺ£º876404 £¨2ǧÈËÐÂȺ£©
ÊÕÆð/Õ¹¿ª

×Ó°æ¿é

ROMË¢»ú°ü (4)

ºìÃ×Note2Ë¢»ú°üרÇø£¬ÕÒROM²»ÓÃÂÒÅÜÁË£¡PS£º°´Ê±¼äÅÅÐò

3430 / 37Íò
´Óδ
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1005116612190 JohnPEI ×òÌì 21:37
·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..1807 binbinshe 2015-2-15 216765680620 137826142 ×òÌì 19:45
±¾°æÖö¥ [¼¯ºÏÌû] ºìÃ×Note2Òƶ¯°æ/Ë«Íøͨ°æ ¹Ù·½Ô­°æ¾ÈשͷͨÓÃÏßË¢°ü/ÍêÕû¿¨Ë¢¹Ì¼þ£¬9ÔÂ2ÈÕ¸üРattach_img  ...23456..141 -Zard- 2015-8-17 168992266 zgg0167 2020-10-17 22:35
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
Òƶ¯ÊåÊåºìÃ×Note2ÂÛ̳_ºìÃ×Note2¸ßÅäË«Íøͨ°æÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úROM°ü½Ì³ÌÏÂÔØ - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
[½Ì³Ì] Òƶ¯ÊåÊåÒ»¼ü·Ö½âÄں˴ò°ü¹¤¾ßImgExtractor v1.2 Ö§³Ö°²×¿5.1Äں˷ֽâºÏ³É 2015-08-25 heatlevel  ...23456..99 ÆïÊ¿Íõ 2015-8-25 118340681 a354 ×òÌì 12:44
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2ͨÓÃÖÐÎÄTWRP Recovery v2.8.7.0ÖÐÓ¢ÎÄË«Óï°æ£¬Ö§³ÖOTAÉý¼¶ºÍROOTË¢»ú attach_img heatlevel agree  ...23456..394 ÆïÊ¿Íõ 2015-8-19 4717282799 ¦å¥¡Quiet 7 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿ ºìÃ×Note2ͨÓÃÖÐÎÄTWRP/CWM Recovery|¹Ù·½recoveryÏÂÔØ attach_img heatlevel agree  ...23456..576 ·ÉÀÇ 2016-3-4 6907105890 ¦å¥¡Quiet 7 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2 ¾ÈשͷÍêÕûÏßË¢¹Ù·½ROM Ë¢ÖÐÎÄCWM/TWRP-Recovery»Ö¸´ÏµÍ³ ͼÎÄ½Ì³Ì attach_img heatlevel agree  ...23456..533 ÆïÊ¿Íõ 2015-8-17 6392200662 ¦å¥¡Quiet 7 ÌìÇ°
[Èí¼þÓÎÏ·] AutoFlashFirmwareTool.apk(ºìÃ×Note2 Ò»¼üË¢»ú¹¤¾ß)+Ò»¼üË¢Èëxposed¿ò¼Ü ·¢²¼ attach_img heatlevel  ...23456..50 pixle 2016-3-30 59819074 ¦å¥¡Quiet 7 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ºìÃ×note2 Ò»¼üROOT + Ò»¼üË¢ÈëRecovery¹¤¾ß·¢²¼ attach_img heatlevel agree  ...23456..281 jjixdd 2015-10-13 337192086 ¦å¥¡Quiet 7 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ===µçÄÔ¶ËÒ»¼üË¢Èë¹Ù·½rec/ÖÐÎÄrec¹¤¾ß£¬Éµ¹Ïʽ²Ù×÷£¬ÐèÒªµÄ½ø==== attach_img heatlevel agree  ...23456..156 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2015-9-11 186044293 ¦å¥¡Quiet 7 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2 Win10ϵͳÏ°²×°MTKË¢»úÇý¶¯ Ë¢ÖÐÎÄCWM-Recovery ÐÞ¸´ÏµÍ³ ¾Èשͷ½Ì³Ì attach_img heatlevel agree  ...23456..480 ÆïÊ¿Íõ 2015-8-17 5758143818 ¦å¥¡Quiet 7 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¡¾cofface¡¿ºìÃ×Note2ÖÐÎÄTWRP Recovery v2.8.7.0»Ö¸´ÏµÍ³£¬»ùÓÚAndroid6.0±àÒë201... attach_img heatlevel agree  ...23456..49 ÆïÊ¿Íõ 2016-2-7 58521657 9303232 2020-10-21 19:58
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2ͨÓÃÖÐÎÄTWRP Recovery v2.8.7.0ÖÐÓ¢ÎÄË«Óï°æ£¬Ö§³ÖOTAÉý¼¶ºÍROOT£¬8ÔÂ21ÈÕ attach_img heatlevel agree  ...23456..65 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2015-8-21 77780690 zm552 2020-10-21 00:48
[¹Ù·½¹Ì¼þ] ×îÐÂ°æ ºìÃ×note2Òƶ¯Îȶ¨°æ2015052ÏßË¢°ü.¼ò½àÁ÷³©/¼«ÖÂÓÅ»¯/ [Çײâ] attachment ×ÊÔ´¹²Ïí 2016-12-7 81014 zgg0167 2020-10-17 22:53
[½Ì³Ì] ·ÖÏí½Ì³Ì£ººìÃ×Note2Òƶ¯°æÔõô¿ªÆôË«4GÖ§³Ö/ÖйúÁªÍ¨4GÍøÂç·þÎñ£¡ attach_img heatlevel  ...23456..116 СÍñ 2015-8-16 138792093 zgg0167 2020-10-17 22:42
[½Ì³Ì] ÖÕ¼«°æ¡°ÓÀ¾Ã¡±»Ö¸´ºìÃ×note2µÄIMEI´®ºÅºÍWIFI MACµØÖ·½Ì³Ì ÐÂÈËÌû digest heatlevel agree  ...23456..63 zouyujia 2015-11-23 74841263 zydlink 2020-10-13 16:18
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2 ÖÐÎÄÃÀ»¯TWRP Recovery v3.0.0.0£¬Ö§³Ö¶à¹úÓïÑÔMulti-language heatlevel agree  ...23456..225 ÆïÊ¿Íõ 2016-2-18 269852913 tat_2007 2020-10-10 17:25
[½Ì³Ì] ¡¾Mr.Xu¡¿Í¨¹ýÐÞ¸Äbuild.propÎļþʵÏÖÖ§³Öµ¥¿¨Ë«¿¨Çл»Ð¡°×½Ì³Ì£¬´óÉñÇëÎÞÊÓ£¡ heatlevel agree  ...23456..32 MoneyìáÈÎÐÔؼ 2015-12-23 37923473 850970473 2020-10-8 22:04
[½Ì³Ì] È«ÇòÊ×·¢£¡ºìÃ×Note2È«»úÐÍͨÓÃÐ޸ĸü»»IMEI½Ì³Ì£¡¸Ä´®ºÅÄû°·ÑµÄ²»Òª´í¹ý£¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..140 ÆïÊ¿Íõ 2015-8-19 167065953 1751988682 2020-10-7 21:52
[¼¯ºÏÌû] == ºìÃ×note2¡£±È½ÏºÃÓõÄÖÐÎÄRECС¼¯ºÏ=== attach_img heatlevel  ...23456..56 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2015-12-12 66523359 1751988682 2020-10-7 21:13
[½Ì³Ì] ChainfireXDA³öÆ·£¡SuperSU v2.74 ROOTȨÏÞ¿¨Ë¢²¹¶¡°ü 2016Äê5ÔÂ19ÈÕ¸üРheatlevel  ...23456..39 ÆïÊ¿Íõ 2016-5-20 46414153 xgj0516 2020-10-3 23:05
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2È«°æ±¾¾ÈשͷMTKÍêÕûÏßË¢¹Ù·½ROMͼÎÄ½Ì³Ì £¡ ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel  ...23456..7 ×òÈÕ»ÐÈ»ÈôÃÎ 2016-2-6 7314410 hexunyi 2020-9-30 23:19
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2ÆƽâÍâÖÃSD¿¨½Ì³Ì£¬²»ÔÙÇó±ðÈË heatlevel  ...23456..76 ²»×öС°× 2015-11-23 90837959 ÍõÑôÑô 2020-9-27 15:56
[½Ì³Ì] °áÔ˺ìÃ×note2ÖÐÎÄrec3.0.2.2°æ±¾  ...23 É¨tÂñÔáÓã 2016-11-7 252933 yong8723 2020-9-26 18:42
[ÆÀ²â] ³´óʦÁ÷³©¶ÈÆÀ·ÖµÚÒ»µÄ°ü£¬¿´Í¼ attach_img heatlevel  ...23456..56 h847670898 2016-1-25 66816237 Ò»¸ùÍò±¦Â· 2020-9-26 17:24
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2 Win8.1ϵͳÏ°²×°MTKË¢»úÇý¶¯ Ë¢ÖÐÎÄCWM-Recovery ÐÞ¸´ÏµÍ³ ¾Èשͷ½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..76 ÆïÊ¿Íõ 2015-8-17 90040696 vihenry 2020-9-23 19:41
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2 WinXP/Win7ϵͳÏ°²×°MTKË¢»úÇý¶¯ Ë¢ÖÐÎÄCWM-Recovery ÐÞ¸´ÏµÍ³ ¾Èשͷ½Ì³Ì heatlevel agree  ...23456..369 ÆïÊ¿Íõ 2015-8-17 442569214 ahe8905 2020-9-22 14:57
[½Ì³Ì] ºìÃ×note2Ò»¼üË¢ÈëRecovery¹¤¾ß£¨ÄÚº¬TWRP v2.8.7.0ÖÐÎÄÃÀ»¯°æ£© ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel agree  ...23456..109 cloudy059 2015-9-13 129760606 flong 2020-9-20 20:36
[½Ì³Ì] ºìÃ×NOTE2ÊÖ»úÏßË¢¹¤¾ßMiFlash£¬×îÐÂ20150327°æ attach_img heatlevel  ...23456..57 СÍñ 2015-8-17 67830412 flong 2020-9-20 17:31
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2СÃ×¹Ù·½°æFastbootÏßË¢Éý¼¶¹¤¾ßMiPhoneË¢»ú½Ì³Ì£¡¸½MiPhone20151028×îаæ attach_img heatlevel agree  ...23456..365 ÆïÊ¿Íõ 2015-8-17 4378128896 flong 2020-9-20 17:16
[ÆÀ²â] ¡¸ÎâÑô³öÆ·¡¹ºìÃ×Note2ÉÏÊÖÌåÑéÊÓƵÆÀ²â·ÖÏí£¡¶Ô±È÷È×å÷ÈÀ¶Note2 heatlevel  ...23456..8 ÆïÊ¿Íõ 2015-8-16 8922132 lisbud 2020-9-19 20:02
[ÆÀ²â] ºìÃ×Note2¸÷°æ±¾ÏêϸÅäÖòÎÊý heatlevel  ...23456..27 ÀáË®µÄÊÄÑÔ 2015-8-14 31629852 ÎÒ±¾ÉÆÁ¼a 2020-9-19 19:44
[½Ì³Ì] ºìÃ×note2Ò»¼üË¢ÈëRecovery¹¤¾ß£¨º¬TWRP v2.8.7.0ÖÐÎÄÃÀ»¯°æ£© attach_img heatlevel  ...23456..92 chenle521 2015-12-26 109929132 lihevsfei 2020-9-17 20:02
[Èí¼þÓÎÏ·] ¡¾Note2¡¿¡¾°Ù¶ÈÍøÅÌ¡¿¸öÈËÊղصÄ120¿î°²×¿Ãâ·ÑÓÎÏ·ºÏ¼¯ ´ó¼Ò¶¼À´¿´¿´ attach_img heatlevel  ...23456..26 dfgcvb 2015-9-5 30723162 yxj13720906235 2020-9-13 11:41
[ÆÀ²â] ·ÖÏíÒ»¸ö¹ú¼ÊÍøÕ¾µÄË¢»ú°ü£¡Ð¡Ã×ϵÁÐ ÐÂÈËÌû heatlevel  ...23456..92 ¸úÎÒ×°£¬Ò×ÊÜÉË 2016-2-6 109729677 yxj13720906235 2020-9-13 11:38
[½Ì³Ì] ½ÌÄãÈçºÎ²é¿´ºìÃ×Note2£¨MTK6795ÊÖ»ú£©µÄÌåÖÊ£¬±ÈÅÜ·ÖµÄʱ´ú¹ýÈ¥ÁË£¬¿ªÊ¼±ÈÌåÖÊ£¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..9 СÍñ 2015-9-1 10527576 âù±¦problem 2020-9-2 11:51
[½Ì³Ì] ===ºìÃ×note2£¬¹Ù·½recocery 2.0.1 ¿¨Ë¢°ü=== heatlevel  ...23456..16 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2015-9-9 18123087 daben379 2020-9-1 23:42
[½Ì³Ì] [ ¶àϵͳ¹²´æ ] ºìÃ×Note2»úÉí¶àϵͳÖÆ×÷¹¤¾ß+FlymeOS&SudaModÌåÑé attach_img heatlevel  ...23456..15 cloudy059 2016-2-23 17612559 3233724896 2020-8-29 05:15
[½Ì³Ì] Áª·¢¿ÆCPU´¦ÀíÆ÷ÌåÖÊ´óPK£ºMT6752 MT6795M MT6795T ÌåÖʱȽϷÖÏí attach_img heatlevel  ...23456..10 Î÷¹ØÉÙÒ¯ 2015-9-4 11937678 hy_zyh 2020-8-28 23:08
[ÆäËû] ÐÞ¸Äbuild.propÍüÁ˸øȨÏÞÎÞ·¨¿ª»úµÄ½â¾ö°ì·¨£¨´óÉôÇëߣ¹ý£© ÐÂÈËÌû heatlevel  ...23456..42 hm20140225 2015-11-28 50026109 dms4770 2020-8-25 22:48
[Èí¼þÓÎÏ·] ºìÃ×Note2È«»úÐÍͨÓÃСÃ×¹Ù·½miphoneË¢»ú¹¤¾ß2015731°æ·¢²¼£¡ heatlevel agree  ...23456..32 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2015-8-26 37439133 daben379 2020-8-25 12:04
[Èí¼þÓÎÏ·] ºìÃ×Note2ʹÓÃÊåÊ幤¾ßÏäMT6752°æ½øÈ빤³Ìģʽµ÷½Úϵͳ/Íâ·Å/¶ú»úÒôÁ¿µÄ½Ì³Ì heatlevel  ...23456..23 СÍñ 2015-8-16 26530075 1847200346 2020-8-22 22:18
[Èí¼þÓÎÏ·] cm12.1 Android5.1 Çײâ¿ÉÓöűÈÒôЧµ¥Ë¢°üÎÞÐèË«ÇåµÚÈý·½recË¢Èë¼´¿É heatlevel  ...23456..85 h847670898 2016-1-8 101735408 1129302319 2020-8-19 13:55
[Èí¼þÓÎÏ·] ¡¾Pixle¡¿PixleTool¹«¿ª°æ£¨MIUIרÊô¸ß¼¶ÉèÖÃapk£©·¢²¼ attach_img heatlevel agree  ...23456..160 pixle 2016-3-30 191542931 p1757731526 2020-8-10 10:16
[½Ì³Ì] ¹¤¾ßÏÀÒ»¼üË¢ÈëµÚÈý·½ÖÐÎÄRecovery»ò»Ö¸´¹Ù·½recoveryµÄÏêϸͼÎÄ½Ì³Ì heatlevel  ...23456..20 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2016-2-17 23017775 jsfd8888 2020-8-9 13:48
[½Ì³Ì] ÊÖ°ÑÊÖ½ÌÄãÐ޸ķֱæÂÊ£¬²¢ÇÒÐÞ¸´°²×¿Èý¼üʧЧµÄÎÊÌâ ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel agree  ...23456..23 lolo968 2015-9-12 27349671 minere 2020-8-9 04:11
ͶƱ [ÌÖÂÛ] ¹ØÓÚNote2ÒÔºóµÄrom¸üУ¬´ó¼Ò½øÀ´¿´¿´ attach_img heatlevel agree  ...23456..9 bule 2016-1-3 10715338 123457890k 2020-8-1 01:41

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2020-10-29 12:09 , Processed in 0.080740 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网