ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ºìÃ×1SÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 5243

  Òƶ¯ÊåÊåºìÃ×1SÒƶ¯°æÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩºìÃ×1SÒƶ¯°æË¢»úROM,ºìÃ×1SÒƶ¯°æ¹Ù·½¹Ì¼þ,ºìÃ×1SÒƶ¯°æÒ»¼üroot½Ì³Ì,ºìÃ×1SÒƶ¯°æÈí¼þÏÂÔØ,ºìÃ×1SÒƶ¯°æÓÎÏ·ÏÂÔØ,ºìÃ×1SÒƶ¯°æÊÖ»úÇý¶¯,ºìÃ×1SÒƶ¯°æÊÖ»ú²ÎÊý,ºìÃ×1SÒƶ¯°æÊÖ»úÆÀ²â,ºìÃ×1SÒƶ¯°æÅÜ·ÖPK¶Ô±È,ºìÃ×1SÒƶ¯°æ¹ÙÍøÔ¤Ô¼¹º»úÏûÏ¢,ΪÄúÔÚ¹ºÂòºìÃ×1SÒƶ¯°æʱÌṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
  ºìÃ×1SÒƶ¯°æ²úÆ·²ÎÊý:¡¾MT6582Ëĺˡ¿¡¾1.3Ghz¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«Íø¡¿¡¾4.7Ó¢´ç1280X720·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 8G¡¿
<strong><font size=&quot;4&quot;>  ¡ùÒƶ¯ÊåÊåºìÃ×1S¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  µçÐÅ/ÁªÍ¨°æ½»Á÷Ⱥ£º284469133   Òƶ¯°æ½»Á÷Ⱥ£º308381828 &  99833407 (Ðè°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòɾ³ý)

ÍƼöÖ÷Ìâ

×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004716583544 fever3344 ×òÌì 11:22
·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..1806 binbinshe 2015-2-15 216665677314 »áÓÎÓ¾µÄè 1 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿ ºìÃ×ÊÖ»ú1SÒƶ¯°æºÍµçÐÅÁªÍ¨ÖÐÎÄTWRP/CWM Recovery|¹Ù·½recovery... attach_img  ...23456..209 ·ÉÀÇ 2016-3-5 249951257 ÁÎС±¦ Ç°Ìì 20:30
±¾°æÖö¥ [Òƶ¯°æROM] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåÊ×·¢¡¿ºìÃ×1SÒƶ¯°æ||¾ÈשÏßË¢°ü|JHDCNBA28.0|¾ÈשÏßË¢°ü°ü¹¤¾ß¼°Çý¶¯½Ì³Ì attach_img  ...23456..555 ÌìÈ»ÕáÌÇ 2014-6-2 6655515498 cwygj123 3 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] Òƶ¯ÊåÊåÊ×·¢£¡ºìÃ×1SÒƶ¯°æ±¸·Ý»¹Ô­IMEI´®ºÅ½Ì³Ì£¡IMEIÎÞЧ¡¢»ù´øδ֪¡¢»Ö¸´IMEI½Ì³Ì  ...23456..159 bejay 2014-5-15 1899193960 yuxk888 3 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ºìÃ×1SÒƶ¯°æ¼òµ¥Ë¢»ú½Ì³Ì£¨ROOTºÍË¢ÈëµÚÈý·½ÖÐÎÄrecovery£¬±¸·Ý»ù´ø)Ò»¿´¾Í¶® 4.6.26 attach_img  ...23456..170 binbinshe 2014-6-26 2029252834 hla 7 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] Òƶ¯ÊåÊåºìÃ×1SÒƶ¯°æË¢»ú¹¤¾ßSP Flash Tool ͼÎÄË¢»ú½Ì³Ì Ë¢»ú¹¤¾ßÇý¶¯ÏÂÔØ attach_img  ...23456..418 bejay 2014-5-15 5015472513 zhwp2000 2020-10-15 11:48
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
Òƶ¯ÊåÊåºìÃ×1SÂÛ̳-ÔõôÑùÒ»¼ürootË¢»ú - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
[½Ì³Ì] ºìÃ×1SÒƶ¯°æTWRPReccovery2.8.5.0ÖÐÎĻָ´È«´¥Ãþ°æ-ÐÞ¸´»¨ÆÁ-Ö§³Ö¹Ù·½OTA_MTPÍêÃÀ½Ó attach_img heatlevel agree  ...23456..128 ö©ö© 2014-5-15 1525233202 mnmyg 5 ÌìÇ°
[ÁªÍ¨/µçÐÅROM] ¡¾cofface³öÆ·¡¿ºìÃ×1SµçÐÅ°æÖÐÎÄReccovery»Ö¸´ÏµÍ³ºÍROOT½Ì³Ì attach_img heatlevel agree  ...23456..47 bejay 2014-5-11 554143714 »Æ½õ4464 5 ÌìÇ°
[Òƶ¯°æROM] ºìÃ×1SÒƶ¯°æ_×îйٷ½JHDCNBA10.0_ԭ֭ԭζ-ROOTȨÏÞ¿¨Ë¢°ü0626 attach_img heatlevel  ...23456..12 ö©ö© 2014-6-26 13849281 »Æ½õ4464 5 ÌìÇ°
[Òƶ¯°æROM] ºìÃ×1SÒƶ¯°æ_¸»¿ÉÊÓInfocus4.4.2_¼ò½àÁ÷³©_×îµÍÔË´æ_ËøÆÁDIY_ÓÅ»¯ROOT¿¨Ë¢°ü0922 attach_img heatlevel agree  ...23456..15 ö©ö© 2015-9-22 1709253 »Æ½õ4464 5 ÌìÇ°
[Òƶ¯°æROM] ¡¾ÇÒÐÐÇÒÕäϧ¡¿ºìÃ×1sÒƶ¯°æcm13.0¸üС¢×Ô±àÒëµÚÒ»°æ attach_img  ...23456..89 ¥ÅÇÒÐÐÇÒÕäϧ 2016-10-4 106724508 eyeyeey 6 ÌìÇ°
[ÁªÍ¨/µçÐÅROM] ¡¾12.30¡¿ºìÃ×1S ÁªÍ¨+µçÐÅ LineageOS14.1(Ô­CM) °²×¿7.1.2 Xposed¿ò¼Ü+Ö÷Ìâ+¹éÊôµØ attach_img  ...2 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-12-30 211536 eyeyeey 6 ÌìÇ°
[ÁªÍ¨/µçÐÅROM] ¡¾4.10¡¿ºìÃ×1SW/C ħȤ Mokee71.1 Magisk¿ò¼Ü+Ö÷Ìâ¹ÜÀíÆ÷+ºÅÂë¹éÊôµØ attach_img  ...2345 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-4-10 492998 v314159 7 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ÊåÊ幤¾ßÏä¸üкìÃ×1SÒƶ¯°æÖÐÎÄCWM-recovery»Ö¸´ÏµÍ³Í¼ÎÄ½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..91 bejay 2014-5-15 1086227358 zdfpcuse 7 ÌìÇ°
[Òƶ¯°æROM] ¡¾Ferhung¶À¼Ò±àÒë¡¿CyanogenMod 12.1¡ªºìÃ×1SÒƶ¯°æ attach_img heatlevel  ...234 ÉÇͷС»ï×Ó 2015-10-5 4513397 zdfpcuse 7 ÌìÇ°
[ÁªÍ¨/µçÐÅROM] ºìÃ×1S µçÐÅ+ÁªÍ¨/MIUI6/5.7.24/Ç¿Á¦ÇåÀí/Èç¸Õ¿ª»ú°ã/ÏÂÀ­4X5/Ö÷ÌâÆƽâ/ÃâÌáʾROOT ±à¼­²ÉÓà attach_img digest heatlevel  ...23456..13 binbinshe 2015-7-24 1469499 l9651121 7 ÌìÇ°
[Òƶ¯°æROM] ¡¾MIUI 9¡¿ºìÃ×1SÒƶ¯3G°æ MIUI9¿ª·¢°æ7.9.7 Xposed+Ô­°æÉ̵ê+״̬À¸|°´¼ü+ÆƽâÖ÷Ìâ attach_img  ...23456..10 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-9-10 1096707 ½á»éºó½Åºó¸ú 2020-10-18 13:30
[ÁªÍ¨/µçÐÅROM] ¡¾Flyme6¡¿ºìÃ×1SÁªÍ¨/µçÐÅ°æ Flyme6.7.8.11R Ö÷ÌâÆƽâ+ºÚÓò+¸½¼ÓÉèÖÃ+ROOTȨÏÞ attach_img  ...2345 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-8-18 575509 akzin 2020-10-16 18:34
[Òƶ¯°æROM] ºìÃ×1SÒƶ¯°æCyanogenMod12.1_Android5.1.1_0227¸üРattach_img heatlevel  ...23456..81 ÉÇͷС»ï×Ó 2016-2-27 97023792 jankay 2020-10-14 14:18
[Òƶ¯°æROM] ¡¾³¤ÆÚʹÓð桿ºìÃ×1SÒƶ¯°æCyanogenMod12.1-°²×¿5.1.1--15.12.25¸üРattach_img heatlevel agree  ...23456..39 ÉÇͷС»ï×Ó 2015-12-25 45621002 jankay 2020-10-14 14:16
[Òƶ¯°æROM] ºìÃ×1SÒƶ¯°æ£¨FlymeOS³¢ÏÊÌåÑé°æ£©XBKÍŶӡª¡ªMalaNote attach_img heatlevel  ...2345 ÉÇͷС»ï×Ó 2015-9-21 5712287 jankay 2020-10-14 14:15
[ÁªÍ¨/µçÐÅROM] HM1SµçÐÅ/ÁªÍ¨°æ CM12.1 °²×¿5.1.1 for armani(HM1SC¡¢HM1SW) attach_img heatlevel  ...2345 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2015-8-14 5710322 zhy15625 2020-10-11 15:55
[ÁªÍ¨/µçÐÅROM] ºìÃ×ÊÖ»ú1S MIUI V5Îȶ¨°æJHCCNBD23.0ÏßË¢°ü£¡ heatlevel  ...23456..48 liulengmo 2014-5-14 56670291 zhy15625 2020-10-11 15:45
[ÆäËü] TWRP Recovery 2.8.7.0 for HM2014011 attach_img heatlevel agree  ...23456..37 wzy1999 2015-7-21 44136022 dong1 2020-10-11 05:56
[ÁªÍ¨/µçÐÅROM] ºìÃ×1SWC Nougat AICP Á÷³©Ô­Éú ¶à²ÊÔ²½Ç ¶Å±ÈòñÉß »úÐÍÐÞ¸Ä XP ROOT ʱÖÓ¾ÓÖÐ ÊÖÊÆ attach_img Kanganɳ 2018-12-13 4391 ÍÚµÄßÕßÕßÕ 2020-10-9 21:08
[Òƶ¯°æROM] Flyme OS 4.5.3.3R for 2014011 °²×¿5.1 Ìí¼Ó¸ß¼¶ÉèÖà ¿ìËÙË¢»ú½Å±¾ attach_img heatlevel  ...23456..39 1029814202 2015-11-21 45818955 zm552 2020-10-6 17:50
[½Ì³Ì] ¡¾ºìÃ×1SÒƶ¯°æ¡¿TWRP recovery¸÷°æ±¾¿¨Ë¢²¹¶¡¼°¹Ù·½REC¿¨Ë¢²¹¶¡ heatlevel  ...23456..152 ÉÇͷС»ï×Ó 2015-11-8 181546306 loveyeyan 2020-10-6 17:31
[Òƶ¯°æROM] ¡¾ÇáÔÆROM¡¿6.0.1 SudaMod beta2 byÇÒÐÐÇÒÕäϧ attach_img  ...23456..22 ¥ÅÇÒÐÐÇÒÕäϧ 2016-8-2 26112899 ÍÚµÄßÕßÕßÕ 2020-10-3 21:34
[Òƶ¯°æROM] ºìÃ×1SÒƶ¯°æ_°²×¿Ô­Éú4.4.2AOSP_¸ß¼¶ÉèÖÃ_¶Å±ÈÒôЧ_Ê¡µçÓÅ»¯_ÍêÃÀÔËÐÐ_ROOT¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..35 ö©ö© 2015-9-17 41423978 v314159 2020-10-3 09:46
[Òƶ¯°æROM] ºìÃ×1STDÒƶ¯°æ_ȫа²×¿4.4Ô­ÉúÃÀ»¯°æ_͸Ã÷½çÃæ_ÄÚÍâ´æ´¢_ROOTÊ¡µçÓÅ»¯¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel agree  ...23456..9 ö©ö© 2015-8-23 10711751 ¡èdzµ­µ­? 2020-10-2 19:10
[Òƶ¯°æROM] ºìÃ×1SÒƶ¯°æ_°²×¿Ô­Éú4.4-AOSP_ÇáÁ¿ÓÅ»¯_Ê¡µçÓÅ»¯_ÄÚÍâ´æ´¢_ROOT¿¨Ë¢°ü0525 attach_img heatlevel agree  ...23456..9 ö©ö© 2015-5-25 9618410 ¡èdzµ­µ­? 2020-10-2 17:07
[Òƶ¯°æROM] ºìÃ×1SÒƶ¯3G MIUI9Îȶ¨°æ V9.2 Éî¶È¾«¼ò Ö÷ÌâÆƽâ È«Ï¢¶Å±È ¶à¹¦ÄÜÉèÖà ȫÐÂÌåÑé ... attach_img  ...23 call_meؼСؼҶ 2018-1-19 352458 ww540245131 2020-9-21 11:40
[Òƶ¯°æROM] ºìÃ×1SÒƶ¯°æ¡ª¡ªÕæCM12.1¡ª¡ªÈ«ÍøCM12.1Ïà»úÐÞ¸´ attach_img heatlevel  ...23456..127 ^_¿ÓÃȱ°±É!@ 2015-7-3 152249088 beidoushuxin 2020-9-12 14:55
[Òƶ¯°æROM] ºìÃ×1SÒƶ¯°æ_VIVO-Funtouch_ȫкǫ́ÈÎÎñ¹ÜÀí_Êý×ÖµçÁ¿_ÍêÃÀÏà»ú_ÓÅ»¯ROOT¿¨Ë¢°ü0111 attach_img heatlevel agree  ...23456..22 zhouzhou! 2015-1-11 25741862 ·¢Èçxue 2020-8-26 23:46
[ÁªÍ¨/µçÐÅROM] ºìÃ×1S£¨µçÐÅ.ÁªÍ¨£© JHC9.0~25.0 ×Ô´øroot+¿ªÆôÐéÄâÄÚ´æ+V6Ê¡µçÓÅ»¯ attach_img heatlevel  ...2345 unit10000 2014-6-27 5315103 »Æ½õ4464 2020-8-25 14:54
[Èí¼þ] ¡¾12.20¸üС¿¡¾RE¹ÜÀíÆ÷¡¿v3.3.2¸¶·Ñ¡ïÈ¥¹ã¸æ¡ïÐÞÕý¡ïÕýʽ˫°æ attach_img heatlevel  ...234 CD½ã 2014-12-20 446176 ÏûºÄÇà´º 2020-8-11 15:26
[Òƶ¯°æROM] Òƶ¯°æºìÃ×1S¿¨Ë¢°ü MIUI6×îпª·¢°æ5.2.13¼òµ¥¾«¼ò ԭ֭ԭζ attach_img heatlevel  ...23456 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-2-14 6212482 hymenocal 2020-8-10 13:07
[Òƶ¯°æROM] ºìÃ×1SÒƶ¯°æ||ÒÆÖ²¹úÍâMystic OS V3.0|³¬¼¶Á÷³©¡¢Çåˬ¡¢Æ½ÎÈ|¶Å±ÈÒôЧ|ROOT¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..56 ÌìÈ»ÕáÌÇ 2016-3-27 66720097 ¿Û±¦±¦ 2020-8-10 13:06
[½Ì³Ì] ÏßË¢¹¤¾ßMTK6582ÏßË¢¹¤¾ß¡¢Ç×ÊÔºÃÓà attach_img heatlevel  ...23456..200 د¿Þ×Å¡¢âùÉÙ 2015-3-9 239848607 С_T 2020-8-2 23:50
[Òƶ¯°æROM] ºìÃ×1SÒƶ¯°æ|MIUI7 ¿ª·¢°æ6.1.21ÏßË¢°ü|¾Èש Éý¼¶ ÍêÕû ÏßË¢°ü ¹¤¾ß¼°Çý¶¯½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..43 ÌìÈ»ÕáÌÇ 2016-1-28 51118231 С_T 2020-8-2 23:39
[ÁªÍ¨/µçÐÅROM] ¡¾1.8¡¿ºìÃ×1S ÁªÍ¨+µçÐÅ LineageOS14.1(Ô­CM) °²×¿7.1.1 ´óÁ¿ÊµÓù¦ÄÜ+ºÅÂë¹éÊôµØ attach_img  ...23456..12 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-1-8 1336846 baoyong2008 2020-8-2 12:43
[½Ì³Ì] аæMIUI¿ª»úµÚÒ»ÆÁ²¹¶¡°ü£¬Çë»úÓÍËٶȸüРheatlevel agree  ...2345 binbinshe 2014-6-26 5530224 shxy6688 2020-7-29 07:36
[Òƶ¯°æROM] ¡¾ÇáÔÆÍŶӡ¿Flyme OS 4.5.4.1R ºìÃ×1SÒƶ¯°æ¡¾1126¸üС¿ attach_img heatlevel  ...23456..32 ÉÇͷС»ï×Ó 2015-11-27 38321034 ÓÄÀ¶É«º£ÀË1221 2020-7-27 07:08
[Òƶ¯°æROM] ºìÃ×1SÒƶ¯°æ_¸üÐÂÌåÑ黪ΪEMUI3.0 _ËÙ¶ÈÊ¡µçÓÅ»¯_ÍêÃÀÒôЧ_ROOTÓÅ»¯¿¨Ë¢°ü attach_img agree  ...23456..77 ÌìÈ»ÕáÌÇ 2016-5-29 91518944 ÓÄÀ¶É«º£ÀË1221 2020-7-27 07:06
[Òƶ¯°æROM] ºìÃ×1SÒƶ¯°æ_LG-G3-MINI°æ_¶Å±ÈÒôЧ_ÍêÃÀÏà»ú_ÄÚÍâ´æ´¢_ÊÖÊÆÌå¸Ð_ROOT¿¨Ë¢°ü0816 attach_img  ...23456..7 ö©ö© 2015-8-16 798462 ÓÄÀ¶É«º£ÀË1221 2020-7-27 07:04
[ÁªÍ¨/µçÐÅROM] ºìÃ×1S MIUI7 5.11.30´¿¾»°æ Ö÷ÌâÆƽâ/×Ô¶¨DPIÖµ/²¼¾ÖÇл»/IOS״̬À¸/´¿¾»ÎÞÍƹã attach_img heatlevel  ...23456..16 200672735 2015-11-30 18613543 JOYABCD 2020-7-25 01:24

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2020-10-26 15:56 , Processed in 0.255181 second(s), 35 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网