ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

½ðÁ¢GN708TÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 386

  Òƶ¯ÊåÊå½ðÁ¢GN708TÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩ½ðÁ¢GN708TË¢»úROM,½ðÁ¢GN708T¹Ù·½¹Ì¼þ,½ðÁ¢GN708TÒ»¼üroot½Ì³Ì,½ðÁ¢GN708TÈí¼þÏÂÔØ,½ðÁ¢GN708TÓÎÏ·ÏÂÔØ,½ðÁ¢GN708TÊÖ»úÇý¶¯,½ðÁ¢GN708TÊÖ»ú²ÎÊý,½ðÁ¢GN708TÊÖ»úÆÀ²â,½ðÁ¢GN708TÅÜ·ÖPK¶Ô±È,½ðÁ¢GN708T¹ÙÍøÔ¤Ô¼¹º»úÏûÏ¢,ΪÄúÔÚ¹ºÂò½ðÁ¢GN708TʱÌṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
  ½ðÁ¢GN708TÓ²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6589Ëĺˡ¿¡¾1.2GhzÖ÷Ƶ¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«Íø¡¿¡¾4.5Ó¢´ç540P·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 4G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊå½ðÁ¢GN708T¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  1ºÅȺ£º232045621    (ÍøÓÑȺÐèÑû°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòÒ»ÂÉɾ³ý!)
½ðÁ¢GN708T°å¿éÊÇÒ»¸öпª°å¿é£¬ËýµÄÅ·¢Õ¹ÐèÒª´ó¼ÒµÄÐû´«£¡

×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004616553704 binma369 7 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN708t¹Ù·½ÏßË¢°ü£¬¾Èשͷ±Ø±¸ ÐÂÈËÌû attach_img  ...23456..18 Áú³½¿Æ¼¼ 2013-5-9 212140752 KejieWei 2018-6-27 10:59
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN708TÖÐÎÄCWM recovery»Ö¸´ÏµÍ³£¬2013Äê5ÔÂ10ÈÕ¸üРattach_img  ...2345 ³Â³¿ 2013-5-9 5767071 KejieWei 2018-6-27 10:58
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] GN708tË¢»ú¹¤¾ß»ã×Ü ÐÂÈËÌû HOT__SUMMER 2015-2-20 36857 fhammm2 2016-8-18 08:44
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
½ðÁ¢GN708T_½ðÁ¢GN708TÂÛ̳_¹Ù·½ROMÒ»¼ürootË¢»ú½Ì³ÌÈí¼þÏÂÔØË¢»ú°ü - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
[Ë¢»ú°ü] GN708T MIUI4.4.4 ¿¨2Ò²¿ÉÒÔÓÃ3G heatlevel  ...23 ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-4-5 2422023 xiaofuge888 2020-4-12 11:17
[ÌÖÂÛ] ½ðÁ¢GN708T MIUI194 heatlevel ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-6-29 714909 markzero 2020-3-25 15:58
[ÌÖÂÛ] ½ðÁ¢GN708T ¸ß·ÂCM11_Ö§³ÖCMÖ÷Ìâ_Á÷³© attach_img heatlevel ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-6-22 613357 markzero 2020-3-25 11:52
[ÌÖÂÛ] ½ðÁ¢GN708T ¸ß·ÂCM11_Ö§³ÖCMÖ÷Ìâ_Ê¡µç_±£ÁôÈ«¹¦ÄÜ attach_img heatlevel ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-7-5 814057 markzero 2020-3-25 11:52
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN708T °²×¿4.3 ÈýÐÇUI attach_img heatlevel ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-3-22 614928 markzero 2020-3-24 22:48
[ÌÖÂÛ] ½ðÁ¢GN708T MIUI195 heatlevel ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-7-6 313428 markzero 2020-3-24 20:27
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN708T Ë¢»ú°ü ÒÆÖ²ºìÃ×Îȶ¨°æJHBCNBL26.0 Îȶ¨Á÷³© attach_img heatlevel  ...234 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-4-29 4520513 ÎÒ²»ÊÇ°¬Ôó 2020-2-22 19:45
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢708tmiui186¿¨Ë¢°ü ÐÂÈËÌû heatlevel ¹Â¶ÀϵÄÄã 2014-4-27 513207 ÀîlСľ 2020-1-23 12:54
[Ë¢»ú°ü] ÉñÂí¶¼ÊǸ¡ÔÆ£¬176ÆÚMIUI attach_img heatlevel ¹þÀûÄ£ÌØ 2014-2-18 47000 hanssenyy 2019-10-17 10:21
[Ë¢»ú°ü] ¹Ø»ú³äµç²¹¶¡ ͨÓà heatlevel  ...2 ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-4-5 1815700 ¾øÊÀÁúçù 2019-8-4 20:42
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN708T¹Ù·½4.2.3¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..28 ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-3-16 32953761 ¾õÎòµÄÆѹ«Ó¢ 2018-7-24 23:20
[ÆÀ²â] GN708T MIUI IOS+V6 ³Á½þʽ״̬À¸ Ðü¸¡½ÓÌý ÐÔÄÜÇл» heatlevel ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2015-1-8 813899 xiaofuge888 2018-6-29 21:52
[Ë¢»ú°ü] GN708T Color2.0 beta2 Ø­Ë«»÷Home¼üËøÆÁØ­Ë«Ö¸µ÷½ÚÒôÁ¿ heatlevel agree ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-5-2 415417 xiaofuge888 2018-6-29 21:52
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢ GN708T °¢ÀïÔÆ3.0¾«¼ò°ü ×¢ÖØϸ½Ú ÓÅ»¯ÄÚ´æ ĬÈÏSD¿¨ Á÷³©Ê¡µçºÃÓà attach_img heatlevel  ...234 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-3-30 4220128 mydannel 2017-11-5 15:36
[Ë¢»ú°ü] Ó¦»úÓÑÒªÇó·¢Ò»¸ö¹Ù·½¾«¼ò°ü¡£ attach_img heatlevel  ...23 ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-4-12 2722645 wangxuancsc 2017-10-23 10:46
[Ë¢»ú°ü] ÀÖÍÜ¿¨Ë¢°üµÚ116ÆÚ·¢²¼ ÐÂÈËÌû attach_img xiaofeng411 2014-3-14 18272 l800211258 2017-9-18 14:02
[Ë¢»ú°ü] ÔÆOS2.7.2¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel  ...2 ¹þÀûÄ£ÌØ 2014-6-11 1217014 382880366 2017-8-24 14:57
[ÌÖÂÛ] ½ðÁ¢GN708T¿á±ÈOS£¬Ö§³ÖÈ«¾°×ÀÃ棬ºÃ¿´ºÃÓᣠheatlevel ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-6-15 415285 377160383 2017-8-23 13:56
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢708T¿¨Ë¢°üÀÖÍÜ119ÆÚ attach_img heatlevel  ...23 ¹þÀûÄ£ÌØ 2014-3-28 3120167 ÁõÏÈÉ­£¬ 2017-8-12 19:16
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢ GN708T Coloros_3.26 attach_img heatlevel ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-3-29 412169 hao123yk 2017-7-26 14:29
[Ë¢»ú°ü] GN708T ColorOS __.4.14ÐÞ¸´ÒÑÖªBUG heatlevel agree ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-4-19 313205 hao123yk 2017-7-26 14:14
[ÌÖÂÛ] ½ðÁ¢GN708T ColorOS2.0 Õýʽ°æ heatlevel agree ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-7-5 714882 hao123yk 2017-7-26 14:11
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN708T MIUIµÚ176ÆÚ attach_img heatlevel ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-2-15 212692 hao123yk 2017-7-26 14:05
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN708T MIUI178ÆÚ attach_img heatlevel ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-2-28 415352 hao123yk 2017-7-24 18:00
[Ë¢»ú°ü] GN708T|×îкìÃ×15.1ÄÚ²à°æSWAPÐéÄâÄÚ´æ|ÆƽâÖ÷Ìâ|CRTÌØЧ¿¨Ë¢ROM attach_img heatlevel  ...2 ¹þÀûÄ£ÌØ 2014-6-24 1320836 15896847181 2017-4-20 15:41
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN708T Ë÷Äá attach_img heatlevel  ...23 ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-2-26 3121538 dingshenjun 2017-3-30 13:07
[ÌÖÂÛ] ½ðÁ¢GN708TØ­³¬¼¶¾«·ÂMIUI_V6 »ùÓÚ201»ªÎª¿ª·¢°æ _ÈÃÄã°®²»ÊÍÊÖ heatlevel  ...2 ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-8-21 1423596 dingshenjun 2017-3-30 13:00
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Ê×·¢GN708T Color2.0 beta1¡¿©¦ÄÚÍ⿨ÍêÃÀ©¦Ïà»úͨÓé¦Í¨»°ÍêÃÀ heatlevel ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-4-19 114132 dingshenjun 2017-3-23 20:22
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN708T Ë¢»ú°ü ÀÖÍÜOS6 µÚ167ÆÚ15.04.30°æ±¾¸üР¾«¼òºÃÓôóÔË´æ attach_img heatlevel  ...2345 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-5-1 5720889 15896847181 2017-1-3 17:11
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢708t.VIBE 1.0Êʵ±¾«¼ò.Îȶ¨Á÷³©. attach_img heatlevel  ...23 ¹þÀûÄ£ÌØ 2014-6-11 3119224 15896847181 2017-1-3 12:27
[ÌÖÂÛ] GN708T YUNOS 3.0 ¾«¼ò ÄÚºËroot ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-12-20 24047 ¾Í½Ð°¢ÅôºÃÁË 2016-12-13 18:26
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN708T Ë¢»ú°ü ÀÖÍÜROM-µÚ169ÆÚ 15.05.15°æ±¾·¢²¼ attach_img heatlevel  ...23 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-5-18 3316572 yjf198308 2016-12-5 13:39
[Ë¢»ú°ü] GN708T ÒÆÖ²CM10Õ𺳷¢²¼ heatlevel ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-3-22 613247 484188454 2016-12-3 15:29
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN708T¿¨Ë¢ROM֮ȫ¾Ö͸Ã÷¾«¼ò°ü attach_img heatlevel  ...23 ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-4-12 3019466 ȸˮºÉ 2016-11-24 21:08
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN708T Ë¢»ú°ü ÀÖÍÜOS6¾«¼ò°æµÚ165ÆÚ 15.04.03°æ±¾·¢²¼ ÐÂÔö Éú»î»ÆÒ³ attach_img heatlevel  ...2 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-4-4 1414862 ȸˮºÉ 2016-11-20 22:48
[Ë¢»ú°ü] gn708t vioi ¼ò½é×Ðϸ¿´ attach_img  ...23 ÇúÒ¹ 2014-10-3 2915317 ȸˮºÉ 2016-11-20 22:36
[ÇóÖú] [Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢½ð¸ÕsvivoË¢»ú°üBUG Òѻظ´ fanmu103 2016-10-14 2742 fanmu103 2016-10-14 12:38
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN708T ÀÖÍÜ¿¨Ë¢°üµÚ117ÆÚ ÐÂÈËÌû attach_img  ...234 С·æѧ 2014-3-19 4313509 xiangmingjun 2016-9-29 22:42
[Ë¢»ú°ü] ºìÃ×4.3.5 for½ðÁ¢708T attach_img heatlevel ¹þÀûÄ£ÌØ 2014-3-10 415433 pwlsmile 2016-9-21 14:11
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN708T ÈýÐÇÈ«¾Ö͸Ã÷ attach_img heatlevel  ...2 ¡Þ_Ôø¾­Ö»ÊÇÔø¾­ 2014-2-12 1519483 ¾ÍÈöµØ·½ºÍ¾«Éñ 2016-9-18 11:12
[ÇóÖú] ½ðÁ¢GN708T²»ÄÜË¢»ú ÐÂÈËÌû zhaoning 2014-7-1 52379 À˽ø_×ßÌìÑÄ 2016-9-15 08:28
[Ë¢»ú°ü] miui×îÖÕÐÞ¸´°æ attach_img 1028136467 2014-5-17 56257 dingshenjun 2016-9-6 12:33

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2020-10-23 02:31 , Processed in 0.173253 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网