ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
°æÖ÷: ÆîöÎ
   Òƶ¯ÊåÊå½ðÁ¢GN705T|½ðÁ¢GN705WÂÛ̳(bbs.ydss.cn)Ϊ¹ã´óÍæ¼ÒÌṩ½ðÁ¢GN705T|½ðÁ¢GN705WÒ»¼üROOT½Ì³Ì,½ðÁ¢GN705T¹Ù·½ÏßË¢ROM°ü,½ðÁ¢GN705TÔ­³§Éý¼¶¹Ì¼þÏÂÔØ,½ðÁ¢GN705TË¢»ú½Ì³Ì,½ðÁ¢GN705TË¢»ú¹¤¾ß,½ðÁ¢GN705TÈí¼þºÍÓÎÏ·ÏÂÔØ,½ðÁ¢GN705TµçÄÔÁª»úUSBÇý¶¯,½ðÁ¢GN705TÊÖ»úÆÀ²â,½ðÁ¢GN705TÊۼۺ͹ºÂòµØÖ·,ΪÄãÌṩ×îÏ꾡µÄ½ðÁ¢GN705T¹ºÂò×ÊѶÐÅÏ¢¡£
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004616539152 binma369 5 ÌìÇ°
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
½ðÁ¢GN705T|½ðÁ¢GN705WÂÛ̳_½ðÁ¢GN705TÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úROM°ü½Ì³ÌÏÂÔØ - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
½ðÁ¢GN705TMIUI5 Á÷³©¡¢ÓÅ»¯ attach_img  ...23456 ÆîöÎ 2015-9-5 6613408 ÎÒÖ»ÊÇαװ 2020-2-10 21:08
½ðÁ¢W800 BFW5309A_ÏßË¢°ü+×ÊÁÏ+ƽ̨+Çý¶¯+½Ì³Ì£¬ÏßË¢¾Èש£¬×©×©±Øɱ£¬½â¾öÒ»ÇÐÈí... attach_img Íò½ðËþ 2015-8-11 51222 sdyu 2019-1-25 01:43
½ðÁ¢GN705TÒÆÖ²½ðÁ¢E3t MIUI13.0 ³¬¼¶¾«¼ò attach_img  ...23 ÆîöÎ 2015-8-23 266635 13815705245@163 2017-10-24 18:57
÷È×å·ç¸ñ ¾«¼òÓÅ»¯ ¼«¶ÈÁ÷³© ÍêÃÀROOT attach_img  ...234 ÆîöÎ 2015-11-1 459422 13815705245@163 2017-10-24 14:05
½ðÁ¢GN705TÒÆÖ²ÀÖÍÜOS6 168ÆÚ attach_img ÆîöÎ 2015-8-8 61869 GN705T 2017-8-1 21:23
½ðÁ¢GN705TË¢»ú°üÒÆÖ²CM10.1Á÷³©¾«¼ò attach_img  ...2 ÆîöÎ 2015-9-5 214367 GN705T 2017-8-1 14:37
½ðÁ¢GN705TÒÆÖ²ÀÖÍÜOS6µÚ167ÆÚ attach_img ÆîöÎ 2015-9-5 111817 GN705T 2017-8-1 09:05
½ðÁ¢GN705TÒÆÖ²ÓÍÌï6 COLOROS 2.0 attach_img ÆîöÎ 2015-9-5 73007 122gfdd5uythl 2017-2-4 22:33
½ðÁ¢GN705T¹Ù·½¾«¼ò¿¨Ë¢»ú°ü attach_img  ...2345 122gfdd5uythl 2015-9-18 5911818 sunshuan 2016-12-31 21:13
½ðÁ¢705W-°Ù¶ÈÔÆROM46 attach_img İ·¡¢ÇéÈË 2015-5-23 52948 ÒÐÌ캣 2016-12-27 09:11
½ðÁ¢GN705TË¢»ú°üÒÆÖ²°¢ÀïÔÆ2.7.3 attach_img agree ÆîöÎ 2015-5-22 113310 13727590418 2016-12-27 09:10
½ðÁ¢GN705TÒÆÖ²¸ß·Â5¡£0 attach_img  ...2 ÆîöÎ 2015-11-29 234571 ´ÀÃÈ´ÀÃȵĶþ»õ@ 2016-12-11 22:19
½ðÁ¢GN705TÒÆÖ²ÀÖÍÜOS5Îȶ¨°æ attach_img ÆîöÎ 2015-8-8 101931 ÄãºÃ°¡ºÇºÇ 2016-11-11 10:00
½ðÁ¢GN705TÒÆÖ²MIUI 12/7 attach_img  ...234 ÆîöÎ 2015-9-30 478882 ÄãºÃ°¡ºÇºÇ 2016-11-11 09:56
½ðÁ¢GN705TÒÆÖ²COLOR OS 2.0 attach_img ÆîöÎ 2015-8-8 111825 ÄãºÃ°¡ºÇºÇ 2016-11-11 09:55
½ðÁ¢GN705TË¢»ú°ü attach_img  ...23 ÆîöÎ 2015-6-25 256256 ÄãºÃ°¡ºÇºÇ 2016-11-11 09:53
½ðÁ¢ GN705T / GN705W ÏßË¢¾Èש£¬½Ì³Ì£¬Çý¶¯£¬½â¾ö¶¨ÆÁ£¬ÖØÆôµÈÈí¼þ¹Ê,100%ÇײâOK attachment gxfc668 2015-11-25 62362 Ðì·çÃô 2016-11-9 14:51
¹òÇó705w¿¨Ë¢°ü»òÕß½â¾È°ì·¨ ÐÂÈËÌû ¶¹¶¹µÄ¶¹¶¹ 2016-1-11 1799 İ·¡¢ÇéÈË 2016-10-31 21:10
½ðÁ¢GN705TÒÆÖ²ÓÍÌï4.1 attach_img ÆîöÎ 2015-9-5 52955 86468888 2016-10-31 10:36
½ðÁ¢GN705TË¢»ú°ü£¬ÒÆÖ²E3T,¼¯³ÉApex Launcher,ÔËÐÐÁ÷³©¡¢Çá¿ì£¬²»¿¨¶Ù attach_img 122gfdd5uythl 2015-9-20 91210 G384516107 2016-9-30 16:38
½ðÁ¢GN705T¸ß·ÂMIUIV6 attach_img agree ÆîöÎ 2015-5-22 82655 xmggsw 2016-9-29 20:24
½ðÁ¢GN705TÒÆÖ²MIUI30.0 attach_img  ...2 ÆîöÎ 2015-8-8 143208 Àϼ½i 2016-9-22 07:07
½ðÁ¢GN705TË¢»ú°ü£¬ÒÆֲзäROM_V1.2 attach_img 122gfdd5uythl 2015-9-20 11962 ÀûÃñ¹þ¹þ 2016-8-4 16:28
½ðÁ¢GN705TÒÆÖ²°¢ÀïÔÆ2.7.3 attach_img  ...23 ÆîöÎ 2015-10-24 246662 ÀûÃñ¹þ¹þ 2016-8-4 15:57
½ðÁ¢ GN705T / 705WÔ­³§ÏßË¢°ü×ÊÁÏƽ̨Çý¶¯½Ì³Ì£¬ÇײâOK,¾Èש±Ø±¸ attachment gxfc668 2015-11-23 91032 854540702 2016-6-26 13:50
MTKͨÓÃƽ̨ÏßË¢½Ì³Ì£¨ÊʺϽðÁ¢705ϵÁÐÏßË¢£© ÐÂÈËÌû İ·¡¢ÇéÈË 2015-5-21 57033 xiaohuiwl 2016-5-7 19:03
½ðÁ¢GN705TÔ­Éú·ÂiOS attach_img ÆîöÎ 2015-5-22 91373 ÈýÄ갢ͯÊÓÁ¦ 2016-3-27 16:45
GN705T°Ù¶ÈÔÆV6+¹Ù·½¿¨Ë¢°ü attach_img agree a402974751 2015-9-30 61193 123456789XL 2016-3-27 13:09
½ðÁ¢GN705TÒÆÖ²°¢ÀïÔÆ2.7.2 attach_img ÆîöÎ 2015-9-30 91757 Çý¶¯×°²»ÉÏ 2016-3-5 22:22
½ðÁ¢GN705TÒÆÖ²ÏÄÐÂN828Ô­³§Ë¢»ú°ü attach_img 122gfdd5uythl 2015-9-20 2817 Tanly2016 2016-3-5 15:18
705t 15839192949 2015-5-31 08386 15839192949 2016-2-27 20:48
705T 15839192949 2015-5-31 1778 15839192949 2016-2-19 11:50
ÊÖ¶¯½øÈë½øÈëRecoveryģʽ·½·¨ İ·¡¢ÇéÈË 2015-6-24 110301 ÀÖcai 2016-1-28 22:18
¼±ÐèÒ»¸ögn705wµÄ¿¨Ë¢°ü ÐÂÈËÌû 13037600174 2015-11-4 3777 ÆîöÎ 2015-11-29 15:56
Çógn705tµÚÈý·½recovery,°æÖ÷¾ÈÃü°¡ ÐÂÈËÌû ÉñÉ·ÎÒÒ²2020 2015-11-3 2729 Ô¹âÀÏÈË 2015-11-23 06:06
½ðÁ¢GN705TÒÆÖ²¸ß·Â°²×¿4.4 attach_img ÆîöÎ 2015-9-5 61835 1278171976 2015-11-3 13:20
½ðÁ¢GN705**IGOË¢»ú°ü attach_img ÆîöÎ 2015-5-22 61306 Asherzf 2015-11-1 10:19
½ðÁ¢GN705TÒÆÖ²Coollife UI_5.0Ë¢»ú°ü attach_img 122gfdd5uythl 2015-9-18 4837 qw110120pp 2015-10-3 18:54
½ðÁ¢GN705TÒÆÖ²¿ÉÀÖOS5.3.19Ë¢»ú°ü attach_img 122gfdd5uythl 2015-9-18 1791 122gfdd5uythl 2015-9-18 23:46
½ðÁ¢GN705TÒÆÖ²MuseUI 2.0Ë¢»ú°ü ÐÂÈËÌû attachment 122gfdd5uythl 2015-9-13 4975 122gfdd5uythl 2015-9-18 22:50
½ðÁ¢GN705TÒÆÖ²ÀÖÍÜOS6µÚ166ÆÚ attach_img ÆîöÎ 2015-9-5 01666 ÆîöÎ 2015-9-5 09:39
705t ÐÂÈËÌû 15839192949 2015-5-21 7985 Ìƽ¨ÎÄ 2015-5-25 15:12
î£ÖÇ?ÑÅÖÂ? ½ðÁ¢GN705 attach_img İ·¡¢ÇéÈË 2015-5-21 4824 º£·É 2015-5-24 10:05

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

¹Ø±Õ

Õ¾³¤ÍƼöÉÏÒ»Ìõ /1 ÏÂÒ»Ìõ

© 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2020-10-21 07:20 , Processed in 0.191440 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网