ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
   Òƶ¯ÊåÊå½ðÁ¢GN5001sÍæ»ú½»Á÷ÂÛ̳ΪÄúÌṩ½ðÁ¢GN5001sÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬½ðÁ¢GN5001sÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
  ½ðÁ¢GN5001sÍæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º598650649            ¢ÚȺ£º464158794            
  Òƶ¯ÊåÊå×ÛºÏÍæ»úȺ£º464158794 £¨²»ÏÞ»úÐÍ2ǧÈËȹ£©
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1005216616152 scanreg2727 2 Ð¡Ê±Ç°
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
½ðÁ¢GN5001sÂÛ̳_Ò»¼üROOTÏÂÔعٷ½Ô­³§ROM¹Ì¼þË¢»ú¸üÐÂϵͳ½Ì³Ì - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¼«¶ÈÍƼö¡¿½ðÁ¢ GN5001S Amigo3.1.20 ʱÉÐÌå¸Ð ¼ÑÆ·¾Þ×÷ ¼«ËÙ°æ attach_img  ...23456..30 Abel-L 2018-12-21 35813315 VIPɱɧ 2020-10-16 18:19
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S MIUI19 ÄÚ´æÊÍ·Å ÍêÕûROOT »¤ÑÛģʽ Ô²½ÇÏÔʾ ÄÚ´æÊÍ·Å attach_img agree  ...23456..52 ºÉÌÁÔÂs 2018-8-21 62323793 VIPɱɧ 2020-10-16 18:13
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S ¹Ù·½ÓÅ»¯°ü ¶Å±ÈÒôЧ Ó¦Óö³½á ²à±ßÀ¸ ¸ß¼¶ÉèÖà 2018.2.13¸üРattach_img  ...23456..62 Ìý°ëµÄÇú 2018-2-13 73923563 VIPɱɧ 2020-10-16 18:13
[ÇóÖú] gn5001ÓÐûÓеÚÈý·½°¡£¬²»Òªs°æ±¾µÄ ÐÂÈËÌû 3132351426 2020-10-7 048 3132351426 2020-10-7 03:31
[Ë¢»ú°ü] ½ð¸ÕÈ«Íøͨ×îпª·¢°æMIUI9-8.4.26 attach_img  ...23456..25 ÎíÂþÃÔ³Ç 2018-9-2 28913737 skdczy2008 2020-9-15 20:21
[Ë¢»ú°ü] gn5001sµÚÈý·½recovery+Ë¢»ú¹¤¾ß+root¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..17 15942229473 2016-11-8 19524935 uu0533 2020-9-14 21:20
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¾­µä»³¾É¡¿GN5001S_ColorOS2.1£¨OPPOÀÏ°æϵͳ£© attach_img  ...2 £¯£Îo£®¥Ý 2018-8-27 191442 °¢Ë¹123456 2020-9-5 16:36
[½Ì³Ì] ½ðÁ¢GN5001S ÏßË¢¾Èש°ü ÏßË¢°ü ¼òµ¥Ò׶® ͼÎÄ ½Ì³Ì attach_img  ...2 ÁìÏÈ00ºó 2018-5-6 223625 aimeisishen 2020-9-3 21:46
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S MIUI9¿ª·¢8.4.19 ¿ìÈçÉÁµç Ö÷ÌâÆƽ⠼òÔ¼ÃÀ»¯ ³¬Ê¡µç°æ ÓÅ»¯Á÷³© attach_img  ...23456..66 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-4-26 79125390 SGW197602 2020-9-1 09:23
[Ë¢»ú°ü] MIUI9RPO v8.3.15 GN5001S ¼«ËÙÏìÓ¦ ÓÅ»¯ÄÚ´æ ÎÞ½ç attach_img  ...2 1569853482q 2020-2-15 161286 uu0533 2020-6-23 10:32
[Ë¢»ú°ü] ÐÞ¸´ÃԳǴó´ó~½ðÁ¢gn5001s flyme5.1.10.17²Ëµ¥¼ü²»ÄÜÓà attach_img  ...234 1569853482q 2018-7-13 474510 skdczy2008 2020-6-22 21:20
[Ë¢»ú°ü] ½ð¸ÕÈ«ÍøͨCM14.1×îÐÂÐÞ¸´°æ attach_img  ...234 ÎíÂþÃÔ³Ç 2020-1-20 403482 hnggif 2020-6-7 20:52
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S »ùÓÚ¹Ù·½ ÇåÐÂÃÀ»¯ ¼«Ö¾«¼ò ΨÃÀÁ÷³© ÃÀ»¯°æ attach_img  ...23456..55 ÌðÐÄСÍè×Ó 2017-7-28 65424457 ¿á¿áµÄ»Ô 2020-6-3 09:52
[Ë¢»ú°ü] GN5001S_ZenUI attach_img 1569853482q 2020-5-7 5486 ladi123 2020-5-7 07:51
[ÇóÖú] »¹ÓÐûÓÐÆäËûÀàÔ­Éú¿ÉÒÔ×ö ßÕßÕ´òÁ˸ö´ò 2020-4-29 0150 ßÕßÕ´òÁ˸ö´ò 2020-4-29 19:00
[Ë¢»ú°ü] GN5001S_ColorOS3.0.0_11_C.03_161005 ¸üРattach_img  ...234 ÎíÂþÃÔ³Ç 2020-2-18 433234 VIPɱɧ 2020-4-28 08:36
[ÇóÖú] ½ñÌìË¢»ú Ö®ºó»ù´ø°æ±¾Î´Öª imeiÒ²ÎÞЧ Òѻظ´ attach_img ßÕßÕ´òÁ˸ö´ò 2020-4-12 2361 ³Âbin123 2020-4-16 12:37
[ÇóÖú] ½ðÁ¢ÊÖ»ú5001s-Ï£Íû´óÉñ×ömiui10 Òѻظ´ attach_img  ...2 aa1824896472 2019-5-11 182424 ÎÞµÐ˧¼Ñ 2020-4-13 12:35
[Ë¢»ú°ü] GN5001Sº£Íâ°æ£¨È«Ì׹ȸèÌ×¼þ£© attach_img  ...23 ÎíÂþÃÔ³Ç 2020-2-19 302137 ÕÅ˧1010 2020-3-18 12:59
[Ë¢»ú°ü] GN5001SÔ­³§logo¿¨Ë¢°ü attach_img abc96835377 2020-3-6 7492 bufeiyan1011 2020-3-6 09:38
[Ë¢»ú°ü] GN5001S-¿çmt6752ÒÆÖ²ÏÄÐÂϵͳ attach_img abc96835377 2020-2-27 4454 jgqq 2020-2-27 07:25
[Ë¢»ú°ü] GN5001SÒÆÖ²ÀÖÊÓϵͳ attach_img abc96835377 2020-2-25 3674 shaojinwei 2020-2-26 13:25
[Ë¢»ú°ü] GN5001SÒÆÖ²Ô­Éú°²×¿5.1×Ô´ø¹È¸èÌ×¼þ abc96835377 2020-2-25 9656 xyiter 2020-2-25 19:06
[Ë¢»ú°ü] GN5001SÒÆÖ²y35×îÐÂvivoϵͳ attach_img abc96835377 2020-2-25 2553 jgqq 2020-2-25 17:59
[Ë¢»ú°ü] ÒÑɾ³ý abc96835377 2020-2-25 0171 abc96835377 2020-2-25 17:58
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S °²×¿amigoOS3.1.16 ¹Ù·½¾«¼ò RootÓÅ»¯°æ attach_img  ...23456..35 qwer1990930 2017-3-5 41213876 jkasd 2020-2-22 12:00
[Ë¢»ú°ü] ½ð¸ÕÈ«ÍøͨXenonHD7.1.2×îÐÂÐÞ¸´°æ attach_img  ...23 ÎíÂþÃÔ³Ç 2020-1-20 353127 ladi123 2020-2-11 22:17
[½Ì³Ì] GN5001S||TWRP3.1¿¨Ë¢°ü attach_img £¯£Îo£®¥Ý 2018-9-8 42568 Æø·ßµØ´óÑ©~ 2020-2-8 17:23
[Ë¢»ú°ü] ÒÑɾ³ý attach_img abc96835377 2020-1-30 0325 abc96835377 2020-1-30 16:40
[Ë¢»ú°ü] GN5001SÒÆÖ²DOOV-OS È«Íøͨ attach_img 1569853482q 2020-1-9 3577 yuc810925 2020-1-9 22:29
[Ë¢»ú°ü] GN5001SÒÆֲ΢Ã×UI È«Íøͨ attach_img 1569853482q 2020-1-9 2536 Mkr 2020-1-9 21:47
[Ë¢»ú°ü] GN5001S_MYUI4.5 ³¢ÏÊ°æ attach_img 1569853482q 2020-1-9 2483 1569853482q 2020-1-9 19:16
[ÆÀ²â] ½ðÁ¢GN5001SË¢7.1ÆÀ²â attach_img abc96835377 2019-8-9 5958 abc96835377 2019-11-1 11:48
[½Ì³Ì] ½ðÁ¢½ð¸Õ¸ßÅä×îÐÂϵͳ³É¹¦root attach_img lls27184 2017-3-16 72920 abc96835377 2019-10-28 16:59
[ÇóÖú] ÄǸö7.1.1ÓÐË­ÓаüÂð£¬Á¬½Ó³éÁËÇ󷢸ö Òѻظ´ Å®¿ìÀÖÂÃ; 2017-11-15 4625 abc96835377 2019-10-28 11:31
[Òѽâ¾ö] ÒÑɾ³ý abc96835377 2019-10-25 3327 abc96835377 2019-10-25 20:03
[Ë¢»ú°ü] ÎíÂþÃÔ³Ç-½ðÁ¢GN5001S-CM12.1¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..75 ÎíÂþÃÔ³Ç 2016-11-22 89920592 jgqq 2019-9-22 21:10
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S MIUI9_V9.6.1.0×îÐÂÎȶ¨°æ attach_img  ...23456..22 1569853482q 2019-8-6 2609187 skdczy2008 2019-9-22 14:50
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Ôªµ©Ìؼ­¡¿½ðÁ¢GN5001S Amigoµä²Ø°æ Éî¶ÈÁã¹ã¸æ ¶À¼ÒROOT Ê¡µç½ø³Ì ·ÉËÙ ÌرðÍƼö attach_img  ...23456..27 ½ã½ãaa 2019-1-1 31810436 ingramviking1 2019-9-20 16:35
[Ë¢»ú°ü] GN5001S_MIUI7.5.3Îȶ¨°æ_ÆƽâÖ÷Ìâ_ROOT_XP¿ò¼Ü attach_img  ...234 £¯£Îo£®¥Ý 2018-8-28 395631 zhuxiaoke123 2019-9-20 10:56
[ÎÊÌâ·´À¡] ÇóÖú£¡ÃԳǴó´ó°¡ ÐÂÈËÌû Game7 2016-12-3 8980 abc96835377 2019-9-13 06:37
[ÌÖÂÛ] ½ðÁ¢ÊÖ»ú5001s»¶Ó­¼ÓÈë½ðÁ¢ÊÖ»ú5001s¿¨Ë¢°üȺ£¬ÈºÁĺÅÂ룺192878921 attach_img aa1824896472 2019-5-18 8634 canon111 2019-8-27 11:09
[Ë¢»ú°ü] RR-N-v5.8.3-GN5001s attach_img  ...2 qq2657423893 2017-1-21 123193 abc96835377 2019-8-9 06:11
[ÆäËü] ɾ³ý ÐÂÈËÌû abc96835377 2019-8-5 0280 abc96835377 2019-8-5 09:50
[Ë¢»ú°ü] GN5001s-AEX4.6 attach_img  ...2 qq2657423893 2018-7-8 132748 abc96835377 2019-7-31 07:49

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2020-10-29 21:09 , Processed in 0.100770 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网