ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
  Òƶ¯ÊåÊå¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩ¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MË¢»úROM,¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295M¹Ù·½¹Ì¼þ,¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MÒ»¼üroot½Ì³Ì,¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MÈí¼þÏÂÔØ,¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MÓÎÏ·ÏÂÔØ,¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MÊÖ»úÇý¶¯,¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MÊÖ»ú²ÎÊý,ΪÄúÔÚ¹ºÂò¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MʱÌṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
  ¿áÅÉ8295Ó²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6589Ëĺˡ¿¡¾1.2GhzÖ÷Ƶ¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«Íø¡¿¡¾5.0Ó¢´ç540x960·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 4G¡¿
  ¿áÅÉ8295MÓ²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6589MËĺˡ¿¡¾1.2GhzÖ÷Ƶ¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«Íø¡¿¡¾5.0Ó¢´ç854x480·Ö±æÂÊ¡¿¡¾512M + 4G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊå¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295M¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  ¿áÅÉ8295½»Á÷Ⱥ£º149840793  (Ãû¶îÓÐÏÞ£¬¶¨ÆÚÇåÀíÈýÔÂÄÚDZˮÈËÔ±)
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004716576606 fever3344 10 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¿áÅÉ8295/M¡¿ÏßË¢_Ç¿Ë¢¾Èש£¬ÏêϸͼÎĽ̳̣¬ÐÞ¸´ÏßË¢ÎÞREC£¬root,Ë¢recoveryµÈµÈ attach_img  ...23456..77 5506558 2014-4-7 918157853 wm10283 2020-7-7 08:30
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¿áÅÉ8295¡¿ÐÄÍ´ ¾Èשͷ¡¤ÏßË¢root¡¤Ë¢ÖÐÎÄrecoveryÊÓƵ½Ì³Ì  ...23456..15 1246529785 2014-2-7 17683115 sinogod 2020-5-19 18:03
±¾°æÖö¥ [8295M ROM] £ÛÏÂÔØÒѸüУݿáÅÉ8295M(Òƶ¯Çà´º°æ) ÏßË¢¹¤¾ßÓëÏßË¢ROM°ü attach_img  ...23456..10 pcballen 2014-1-3 11494543 ´ó°×²Ëc 2018-9-15 18:19
±¾°æÖö¥ [ÆäËü] 2014.12.01£ÛÏÂÔØÒѸüУݣ¨È«ÍøÊ×·¢£©¿áÅÉ8295M ³¬Ç¿´¥ÃþÖÐÎÄrecovery¿ÉuÅ̱¸·ÝÎļþ attach_img  ...2 pcballen 2013-12-25 2240885 sworeate 2018-7-29 15:20
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] <14.10.13>Coolpad 8295-Ô´Âë±àÒëµÄ¶£ßËrecovery 1.1|ÐÞ¸´USB|ÐÞ¸´´íλ... attach_img  ...23 5506558 2014-10-11 2821541 qwert654321cn 2018-4-8 15:23
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] Coolpad¿áÅÉ8295/MÖÐÎÄCWM-recovery»Ö¸´ÏµÍ³£¬9ÔÂ3ÈÕ¸üР ...23456..8 ³Â³¿ 2013-9-3 8667389 yinghua0205 2017-8-14 20:57
±¾°æÖö¥ [ÎÊÌâ·´À¡] ¡¾Òƶ¯ÊåÊå¡¿¿áÅÉ8295/M½»Á÷Ⱥ¡£»¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈë 1246529785 2014-2-7 111852 a99111211 2016-5-18 13:17
±¾°æÖö¥ [ÌÖÂÛ] ×î½ü´ò°üµ³²þâ±,ÌØ´ËÉùÃ÷,Çë´ó¼Ò»¥Ïà¼à¶½ 1246529785 2014-2-8 63032 saintfigo 2014-7-3 11:00
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
¿áÅÉ8295ÂÛ̳_¿áÅÉ8295MÂÛ̳_¹Ù·½ROMÒ»¼ürootË¢»ú½Ì³ÌÈí¼þÏÂÔØË¢»ú°ü - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
[8295 ROM] ¡¾¿áÅÉ8295 ROM¡¿Coolpad 8295 ¹ÇÍ·°üÀÖÍÜ°æ ½ö145M£¬¼«ËÙÁ÷³© attach_img heatlevel  ...2 1246529785 2014-2-7 1725397 Ãλò¼´ïÅå˹ 2020-2-23 14:32
[8295 ROM] ¡¾¿áÅÉ8295¡¿Coopad 8295 MIUI V5 4.1.23 ¿ª·¢°æ attach_img  ...234 1246529785 2014-2-7 477044 Äã¿ÉÄÜÈÏʶµÄ 2020-2-20 17:12
[8295 ROM] ¡¾¿áÅÉ8295¡¿Coopad 8295 MIUI V5 4.1.23 ¿ª·¢°æ attach_img  ...234 1246529785 2014-2-8 407117 Äã¿ÉÄÜÈÏʶµÄ 2020-2-20 17:05
[8295 ROM] ¡¾¿áÅÉ8295¡¿Coolpad 8295 MIUI V5 4.2.7£¨175ÆÚ£© attach_img heatlevel 1246529785 2014-2-8 712836 Äã¿ÉÄÜÈÏʶµÄ 2020-2-20 16:56
[8295 ROM] <KL0609>Coolpad ¿áÅÉ 8295-ÍêÃÀMIUI-191ÖÜ|Ö§³ÖË«¿¨3G|ÐÞ¸´SD¿¨Èí¼þÅÅÁÐ attach_img heatlevel 5506558 2014-6-9 810264 Äã¿ÉÄÜÈÏʶµÄ 2020-2-20 16:55
[8295 ROM] ¡¾¿áÅÉ8295¡¿MIUI V5 4.1.10 beta ¿ª·¢°æ attach_img 1246529785 2014-2-7 73274 Äã¿ÉÄÜÈÏʶµÄ 2020-2-20 16:43
[8295 ROM] ¡¾XT_ROM¡¿Coolpad 8295 ¸ß·Â ÈýÐÇ Note3 ¼«¶ÈÊ¡µçÁ÷³© attach_img heatlevel 1246529785 2014-3-22 516595 ÎÒ°®ÄãÄã²»°® 2020-1-30 19:08
[ÌÖÂÛ] £ÛÏÂÔØÒѸüУÝ8295M Data·ÖÇø2.5G(¾€Ë¢) attach_img heatlevel  ...2 pcballen 2014-2-25 1818337 jason4677 2019-11-12 22:13
[½Ì³Ì] СÃ×Ö÷ÌâÆƽâ_µ¥Ë¢°ü¼Ó½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...2 fclºÚÁú 2014-7-10 1914622 a78v65 2019-2-17 20:03
[8295M ROM] ¿áÅÉ8295MÇà´º°æ6589оƬ4.4ϵͳԭ³§ÏßË¢¾Èש°ü attach_img heatlevel  ...2345 mybd 2014-9-20 5125698 370994059 2019-1-18 10:25
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295 MIUI 203 ¼«ÖÂÓÐÄã|ÕæÕýÈ«¾ÖMIUI6|¿ªÑ§¼¾ÈÃÄãìŲ»Í£|ÍêÃÀÁ÷³©|ÃëɱÄãµÄË«ÑÛ attach_img heatlevel СÁº593 2014-9-1 810873 13632929244 2018-12-29 09:59
[8295 ROM] <KL0901>Coolpad ¿áÅÉ8295-MIUI-203ÖÜ-MIUI V6·ç¸ñ|Ö§³Ö1080PÊÓƵ|ÐÞ¸´²¿·ÖBUG attach_img heatlevel agree 5506558 2014-9-1 88135 13632929244 2018-12-29 09:41
[8295 ROM] ¡¾¿áÅÉ8295¡¿Coolpad 8295 ¹Ù·½036£¨20131214£© ¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..15 1246529785 2014-2-7 16871275 13632929244 2018-12-29 09:15
[8295 ROM] <KL0412>Coolpad 8295_ColorOS_V2.0.0 ÌåÑé°æ attach_img 5506558 2014-4-12 34413 tingyv 2018-11-8 21:41
[8295 ROM] <KL1005>Coolpad ¿áÅÉ8295-°¢ÀïÔÆROM_9.25¿ª·¢°å|°¢ÀïÔÆÏà»ú|¿ª»úÕ¼35%ÔË´æ... attach_img heatlevel 5506558 2014-10-5 45229 tingyv 2018-11-8 21:38
[8295 ROM] <KL0509>Coolpad¿áÅÉ8295-ÒÆÖ²×îа¢ÀïÔÆ2.72_ÇåÎúUI_Á÷³©_Õ¼ÓÃÔË´æС attach_img heatlevel 5506558 2014-5-9 714469 tingyv 2018-11-8 21:14
[8295 ROM] ¡¾¿áÅÉ8295¿¨Ë¢°übyÍÁ¶¹¡¿ÒÆÖ²4.2×î¸ß·ÂCM11 kiakat4.4.2¿¨Ë¢°üØ­²»Ò»ÑùµÄÁ÷³© attach_img heatlevel  ...2 ²»Àë²»Æú¡¢ÍÁ¶¹ 2014-7-14 1214295 tingyv 2018-11-8 21:08
[8295 ROM] È«ÍøÊ×·¢¡ª¡ª¿¨Ë¢±Ø±¸£¡¿áÅÉ8295ÖÐÎÄrecovery+ÏßË¢¹¤¾ß+Ë¢»úÇý¶¯ attach_img digest heatlevel  ...23456..7 w740119239 2013-9-3 7763470 qhllqhll 2018-9-10 15:37
[8295M ROM] ¿áÅÉ8295M/8295Ô­³§ÏßË¢°üÈ«²¿Ë¢¿É½â·ÀµÁ×ÊÁϹ¤¾ßÇý¶¯½Ì³Ì¡¤Çײâ100%OKºÃÓà attach_img heatlevel  ...23 aeaeqqqq 2015-5-27 3515016 qhllqhll 2018-9-10 13:30
[8295M ROM] ¡¾LooseROM-ShiGe¡¿Õ𺳷¢²¼¿áÅÉ8295M-vivoϵͳ¡¾È«ÍøÊ×·¢¡¿ attach_img heatlevel agree ShiGe579 2014-3-2 616732 qhllqhll 2018-9-10 13:20
[½Ì³Ì] °¢ÀïÔÆOSÒþ²ØµÄ¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔ½â·ÅÄãµÄµçÔ´¼üÁË£¬ÒôÁ¿¼ü»½ÐÑÆÁÄ» attach_img heatlevel  ...2345 5506558 2014-6-5 5630341 15235324377 2018-9-1 17:46
[8295 ROM] ¡¾Coolpad8295_ºìÃ×5.0ÍêÃÀ°æ¡¿Êʵ±¾«¼òØ­ºÏÀíÓÅ»¯Ø­¼«¶ÈÎȶ¨Ø­×îÍêÃÀ°æØ­Êʺϳ¤ÆÚ attach_img heatlevel  ...2 ²»Àë²»Æú¡¢ÍÁ¶¹ 2014-5-4 1821037 tingyv 2018-8-17 22:48
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295¹Ù·½ÏßË¢°ü036°æ±¾£¬¼ÓÈëÒƶ¯ÊåÊårecovery heatlevel  ...23456..15 lovetai14 2014-5-13 17645967 sworeate 2018-7-29 15:31
[8295M ROM] ¿áÅÉ8295M-ÀÖÍÜ 4.2.2 ROMË¢»ú°ü Îȶ¨°æ¡¾ÀÖÍÜ¡¿ attach_img heatlevel pcballen 2014-1-23 1026539 2529158916 2018-6-28 12:30
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295.Ø­Color os_2.0ÍêÃÀ°æØ­OPPOÏà»úØ­Ôö¼ÓÁËÆÁÄ»ÖúÊÖØ­crtÌØЧحÄÚÍâÖÃËæÒâÇл» heatlevel СÁº593 2014-5-28 717266 a9376668 2018-5-8 19:36
[½Ì³Ì] £ÛÏÂÔØÒѸüУÝ8295M ×Ô¼º¶¯ÊÖ×öË¢°üROM(ÆäËû»úÐͿɲο¼) attach_img heatlevel agree pcballen 2014-4-13 321491 wxyiee 2018-1-10 09:25
[8295 ROM] ¡¾ShiGe³öÆ·¡¿¿áÅÉ8295-YunOS3.0 For-150417-ÍêÃÀRoot-Êʵ±¾«¼ò attach_img heatlevel  ...234 ShiGe579 2015-4-30 4117760 13129381663 2017-12-6 16:31
[8295M ROM] <KL0425>Coolpad¿áÅÉ8295M-ÒÆÖ²ÖÐÐËÔ­Éú4.2-ÐÞ¸´ËøÆÁÒÆλ-´óÔË´æ_Ê¡µçÁ÷³© attach_img heatlevel  ...2 5506558 2014-4-25 1417128 Chase¡£ 2017-8-20 11:42
[8295M ROM] £ÛÏÂÔØÒѸüУÝ8295M SONYµÄµÄOSÒ²....°ü°üС!sony_OS_1.2 attach_img heatlevel pcballen 2014-2-13 916688 Chase¡£ 2017-8-20 11:38
[8295M ROM] <fclwwn>coolpad 8295M_Ê·ÉÏ×îÁ÷³©_MIUI5.0 attach_img heatlevel  ...2 fclºÚÁú 2014-6-25 1426036 Chase¡£ 2017-8-19 14:54
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295Òƶ¯°æ ¹Ù·½ ¾«¼òÎȶ¨ Á÷³©ÊµÓà ROOT attach_img  ...2 Ïòů 2017-6-27 143021 freebbn 2017-7-10 19:03
[8295M ROM] <fclwwn>¿áÅÉ 8295M ³¬¼¶Ô­Éú4.22£¬Á÷³©£¬Ê¡µç£¬È«¾ÖÒôЧ attach_img agree  ...23456..7 fclºÚÁú 2015-7-15 7418476 qhllqhll 2017-6-26 22:09
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295 ÍêÃÀ¸øÁ¦MIUI25.0¹úÇìר°æ Ó¦Óö³½á Ë͸ø°®Á÷³©µÄÄã ×£´ó¼Ò¹úÇì»Æ½ðÖÜ¿ìÀÖ attach_img heatlevel СÁº593 2014-10-6 913425 ygyggygy 2017-6-26 22:06
[8295 ROM] <KL0519>Coolpad¿áÅÉ8295-Ë¢»ú°ü-MUIU×îÐÂWE-Studio·ç¸ñÈ«¾ÖÃÀ»¯-Ö§³ÖSD¿¨Èí¼þ attach_img heatlevel 5506558 2014-5-19 213629 qz11722 2017-6-16 03:58
[8295M ROM] £ÛÏÂÔØÒѸüУÝ8295M_lewa115_¾«¼òÓÅ»¯°æ/v4aÒôЧ£¡ attach_img heatlevel pcballen 2014-3-3 217049 xiaohui1124 2017-6-14 21:40
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295 ºìÃ×Îȶ¨°æ23.0 ¿ªÆô¹Ù·½ÔËÐÐģʽ+ÊʶȾ«¼ò+MI-Tools¿ÉÓÃ+³Á½þʽ״̬À¸ attach_img heatlevel СÁº593 2014-9-22 512156 1262872168 2017-5-29 17:54
[8295M ROM] £ÛÏÂÔØÒѸüУݹúÍâÔ­Éú°üÉî¶ÈÓÅ»¯ 8295MÍêÃÀ4.2.1¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel agree pcballen 2014-5-2 1028247 Yujay 2017-5-28 20:31

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2020-10-25 22:14 , Processed in 0.112247 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网