ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

¿áÅÉCool S1ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 1588

   Òƶ¯ÊåÊå¿áÅɸıäÕßS1/Cool S1Íæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩ¿áÅÉCool S1Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬¿áÅÉCool S1È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
¿áÅÉCool S1²ÎÊý£º¸ßͨ821ÂúѪ°æ¡¢5.5Ó¢´çFHD¡¢4GB+64GB¡¢800W+1600W¡¢4070mAh¡¢Á¢ÌåË«ÑïÉùÆ÷¡¢2499Ôª
  ¿áÅÉCool S1Íæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º578141744            ¢ÚȺ£º464158794
ÊÖ»úÓÅ»Ý
Åä¼þ >>¸ü¶à
Íæ»úQQȺ
  ×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
  È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004816597305 a53a ×òÌì 11:35
  ±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉs1 c105 c105 -6 c105-8ȫϵÁÐÒ»¼üÂúѪˢΪx720+root´¿¾»°æÏßË¢¾Èש¹Ì¼þ attach_img  ...23456..57 ×·¡îÃÎÏë 2019-3-6 68316708 tangminhui 2020-9-21 00:31
  ±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉs1 c105 c105-6 c105-8µÈȫϵһ¼üË¢È밲׿9.0 Lineage os´¿¾»°æ attach_img  ...23456..96 ×·¡îÃÎÏë 2019-3-13 115022106 ϦÄî 2020-9-13 08:56
  ±¾°æÖö¥ [ÌÖÂÛ] ¿áÅɸıäÕßs1ÄãÃǵÄʱ´úÀ´ÁÙÁË£¬twrp£¬rootÒÔ¼°Ë¢pro3µÄ°ü... attach_img  ...23456..10 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2017-2-19 11285475 yuzhong0428 2020-8-26 18:20
  ±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉs1 c105 c105-6 c105-8ȫϵÁÐ Ò»¼ümiui10+root ÂúѪ´¿¾»°æÏßË¢¹Ì¼þ attach_img  ...23456..155 ×·¡îÃÎÏë 2019-3-8 185525160 Âåˮǧɽ 2020-7-16 14:35
  ±¾°æÖö¥ [ÆäËû] »¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈë¿áÅɸıäÕßS1¹Ù·½½»Á÷Ⱥ 578141744 Çë´ó¼Ò¶à¶àת·¢Ðû´« attach_img  ...2 muscle 2016-12-20 1211118 yjkun 2018-7-30 18:09
    °æ¿éÖ÷Ìâ   
  ¿áÅɸıäÕßS1/Cool S1ÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 079SÎȶ¨°æÈ«Íø×îÁ÷³©ÓÅ»¯ ÎÞ¹ã¸æ¶ÀÌØROOT·½Ê½ ¶Å±ÈV4Ë«ÒôЧ attach_img  ...23456..49 ·çºÛ2018 2018-6-12 57822657 lolove1 ×òÌì 18:18
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æ¾«¼òÁ÷³© CPUµ÷½Ú Ô²½ÇÆÁÄ» ÔöÇ¿ÉèÖà Õä²Ø°æ attach_img  ...234 zyyccb 2018-9-23 393319 lolove1 ×òÌì 18:17
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079S¾«Æ·ÖÆ×÷Ê¡µçʵÓÃÎȶ¨Á÷³©·ÉËÙÊ¡µçÍêÃÀROOTV4ÒôЧÍƼöʹÓà attach_img  ...23456..8 super12 2018-7-19 9110563 lolove1 ×òÌì 18:12
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079S¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..14 super12 2018-7-29 15811500 lolove1 ×òÌì 18:11
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 MIUI10 ×îÖÕÎÈ Îȶ¨Ê¡µç ÍêÕûroot Ö÷ÌâÃâ·Ñ ÑøÀÏÍƼö attach_img  ...234 super12 2020-7-15 472414 cwq1981 ×òÌì 08:46
  [½Ì³Ì] ¿áÅÉs1 c105-6»ù´ø´®ÂëÎļþÐÞ¸´½Ì³Ì attachment  ...23456 ×·¡îÃÎÏë 2018-1-25 6913200 Âåˮǧɽ 5 ÌìÇ°
  [½Ì³Ì] ¿áÅÉs1ȫϵÁÐ c105--6ºÚש¾Èש·½·¨ÓëË¢ÂúѪ Ïà¹Ø×ÊÔ´½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..91 ×·¡îÃÎÏë 2018-6-7 108234329 Rezound 6 ÌìÇ°
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S¾«Æ·ÖÆ×÷Ê¡µçʵÓÃÎȶ¨Á÷³©·ÉËÙÊ¡µçÍêÃÀROOTV4ÒôЧÍƼöʹÓà attach_img  ...23456..12 super12 2018-7-19 14216346 heskey1989 2020-10-20 19:16
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ·ÉËÙΨÃÀ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö NFC attach_img agree  ...23456..109 ©ÊÕ12 2018-3-29 130630555 jinde121 2020-10-20 10:08
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æ¾«¼òÁ÷³© CPUµ÷½Ú Ô²½ÇÆÁÄ» ÔöÇ¿ÉèÖà Õä²Ø°æ attach_img  ...23456..7 zyyccb 2018-9-23 749764 sinilyoo 2020-10-19 09:31
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉCool S1 c105-6 fastģʽ+9008ģʽͨÓÃÏßË¢ÊÛºó¾Èש¹Ì¼þ+ͼÎÄÏêϸ½Ì³Ì attach_img  ...23456..16 ×·¡îÃÎÏë 2019-6-10 1909431 li1405545 2020-10-13 13:05
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079SÈ¥³ý¹ã¸æÐÂV4ÒôЧÇåÐÂÓÅ»¯Ê¡µç¼«ÖÂÌåÑéÑøÀϱر¸ attach_img agree  ...23456..8 zyyccb 2018-9-3 8911768 icebelief 2020-10-12 21:34
  [¹Ù·½¹Ì¼þ] ºÜÔçÊղصĿáÅÉs1Ô­³§Ë¢»ú°üºÏ¼¯£¨C105£©·ÖÏíÁË ÐÂÈËÌû kaidixcj 2018-9-23 84386 ¿ªÐÄÇ¿Ç¿ 2020-10-11 18:48
  [½Ì³Ì] ¿áÅÉC105ÏßË¢¾Èש°ü ¿É½µ¼¶ ¼òµ¥Ò׶® ¡¾º¬¹Ì¼þ+¹¤¾ß+Çý¶¯+½Ì³Ì¡¿ attach_img  ...23456 zc668 2018-5-10 6615936 wspmw 2020-10-1 10:29
  [½Ì³Ì] ¹ØÓÚ¿áÅÉS1ÏßË¢¹Ù·½°ü attach_img  ...234 ZM961050 2017-11-27 4412642 wspmw 2020-10-1 10:26
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 MIUI10 ÒÆÖ²°æ Ö÷ÌâÆƽâ ÍêÕûRoot Ðü¸¡ÖúÊÖ CPUµ÷½Ú ¸ß¼¶ÉèÖà ¾­µä¹±Ï× attach_img ·çºÛ2018 2020-9-23 5292 csw19930205 2020-9-23 01:46
  [Ë¢»ú°ü] ·¢´íɾ³ý attach_img Forever`¨ËÁ¹³Ç 2020-9-16 3189 Swimyz 2020-9-16 19:44
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S Õýʽ°æ ΨÃÀ¶¨ÖÆ Áã¹ã¸æ ¶à²ÊÔ²½ÇÆÁ аæÔöÇ¿ÉèÖà ¾øÎÞ¿¨¶Ù attach_img  ...23456..13 zyyccb 2018-10-19 14410981 18096224312 2020-9-14 09:41
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 79S ¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..20 super12 2018-7-29 23117762 18096224312 2020-9-14 09:38
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ·ÉËÙΨÃÀ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..62 ©ÊÕ12 2018-3-29 73925679 18096224312 2020-9-14 09:36
  [½Ì³Ì] ¿áÅÉS1 9008¾Èש½Ì³Ì¼°×ÊÔ´ attach_img heatlevel agree  ...23456..8 ¾ÅÃæÏàÁø 2018-1-24 9133178 li168gd 2020-9-9 09:27
  [ÆäËû] ¡¾»ù´ø¡¿¿áÅÉS1¸÷°æ±¾»ù´øµ¥Ë¢°ü  ...23 ¾ÅÃæÏàÁø 2018-1-29 2511674 li168gd 2020-9-9 09:23
  [ÇóÖú] ¿áÅÉË¢»úµôÁËimeiÔõô»Ö¸´£¿ Òѻظ´ XUXINA 2017-8-28 2732 li168gd 2020-9-9 09:09
  [ÇóÖú] S1(S105-8)Òƶ¯°æ£¬´®ºÅÔõôÐÞ¸Ä Òѻظ´ attach_img 181625958 2017-7-18 31343 li168gd 2020-9-9 09:05
  [ÇóÖú] ¿áÅÉs1Ë¢»úºó´®ºÅ¶ªÊ§Ã»ÐźŠÒѻظ´ wsldhm2010 2017-12-11 51443 li168gd 2020-9-9 08:53
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 EUI 101Sµä²Ø°æ ÖÕ½áÖÆ×÷ NFCÖ§³Ö Ê¡µç´¿¾» Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img agree  ...23456..10 ©ÊÕ12 2019-5-28 1083652 jinde121 2020-9-8 14:36
  [ÆÀ²â] 821c105-6ÎÞÒâ¼ä²ÒѪ±äÂúѪ attach_img WPENGBO 2018-3-10 32172 li168gd 2020-9-6 16:59
  [ÇóÖú] ¸ÕÈëÊÖÁËÒƶ¯°æs1(c105-8),ÓÐÍƼöµÄromô£¿ Òѻظ´  ...2 lb2 2018-1-4 122667 li168gd 2020-9-6 16:58
  [ÇóÖú] ¿áÅÉc105-8¾ßÌåË¢³ÉÈ«Íøͨ Òѻظ´ n123123 2018-3-9 52860 li168gd 2020-9-6 16:55
  [ÌÖÂÛ] c105³ÉשÒѾȻأ¬¿¨Ë¢Òѳɹ¦£¬·¢ÌûÒÔÇì×£ ÐÂÈËÌû idiuhs 2020-4-7 4744 mt789 2020-9-6 09:48
  [ÆäËû] ¡¾²Ðо¡¿¿áÅɸıäÕßS1(C105) TWRP 3.1.0 µÚÈý·½ÖÐÎÄRecovery attach_img  ...23456 qqjia 2017-3-29 6115821 YuKathleen 2020-9-4 00:53
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C105 ¹Ù·½079°æ ROOTȨÏÞ ¼«ËÙ¼òÔ¼ È«¾ÖÃÀ»¯ ÕûÌåÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ³¤¾ÃÐøº½ attach_img agree  ...23456..23 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-8-12 27120716 jdr0768 2020-9-2 16:36
  [ÇóÖú] C105-6ºÚשÇó¾È Òѻظ´ season1985 2018-2-3 41641 yuzhong0428 2020-8-31 23:18
  [½Ì³Ì] ´ÓÏÖÔÚÆ𣬲ÐѪµÄC105-6Ò²¿ÉÒÔË¢MIUIÁË£¨½â¾öÎÞwifiµÄbug£© attach_img heatlevel  ...23456..9 Ц¡¢µ­»¯ÁËÄÇÉË 2017-9-30 9741706 yuzhong0428 2020-8-29 08:54
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 EUI 079Sµä²Ø°æ ÖÕ½áÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ´¿¾»¶øÉú Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..10 ©ÊÕ12 2019-5-28 1118454 qq309062991 2020-8-25 23:15
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S Õýʽ°æ ΨÃÀ¶¨ÖÆ Áã¹ã¸æ ¶à²ÊÔ²½ÇÆÁ аæÔöÇ¿ÉèÖà ¾øÎÞ¿¨¶Ù attach_img  ...23456..11 zyyccb 2018-10-19 1247050 °³×Ôѧ³É²Å 2020-8-25 15:57
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..18 super12 2018-7-29 20713547 YD2283 2020-8-25 11:06
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S¾«Æ·ÖÆ×÷Ê¡µçʵÓÃÎȶ¨Á÷³©·ÉËÙÊ¡µçÍêÃÀROOTV4ÒôЧÍƼöʹÓà attach_img  ...23456..9 super12 2018-7-19 977115 YD2283 2020-8-24 14:30
  [ÇóÖú] 105ÎÞÏÞÖØÆô£¬Ïßˢδ¹û£¬´óÉñ°ï棡 Òѻظ´ attach_img agree liudanmailbox 2019-10-28 101279 fj_741 2020-8-20 14:44
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 079SÎȶ¨°æ È¥³ýLive È¥³ýÀÖ¼û×ÀÃæ òñÉßÒôЧ È«¾ÖÓÅ»¯ ³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...23456..69 Ìý°ëµÄÇú 2018-4-3 81929791 mrluobo 2020-8-16 14:18

  ¿ìËÙ·¢Ìû

  »¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
  ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

  © 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

  ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

  GMT+8, 2020-10-28 02:32 , Processed in 0.141984 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

  ·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网