ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
   Òƶ¯ÊåÊå¿áÅÉCool 1CÍæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩ¿áÅÉCool 1CÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬¿áÅÉCool 1CÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
¿áÅÉCool 1C²ÎÊý£º¸ßͨMSM8976¡¢5.5Ó¢´çFHD¡¢3GB+32GB¡¢800W+1300W¡¢4000mAh¡¢899Ôª
  ¿áÅÉCool 1CÍæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º            ¢ÚȺ£º464158794
ÊÖ»úÓÅ»Ý
Åä¼þ >>¸ü¶à
Íæ»úQQȺ
  ×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
  È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004616538890 binma369 5 ÌìÇ°
    °æ¿éÖ÷Ìâ   
  ¿áÅÉCool 1CÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9 018SÕýʽ°æ ΨÃÀ¶¨ÖÆ Áã¹ã¸æ ¶à²ÊÔ²½ÇÆÁ аæÔöÇ¿ÉèÖà ¾øÎÞ¿¨¶Ù attach_img  ...2 zyyccb 2018-10-19 202522 zhizhitang ×òÌì 22:50
  [¹Ù·½¹Ì¼þ] ¿áÅÉCool 1C(C107-9) ¹Ù·½×îÐÂÔ­³§5.8.017SË¢»ú°ü 2017-1-6·ÖÏí heatlevel  ...23456..54 ÆïÊ¿Íõ 2017-1-6 63835173 nick688 4 ÌìÇ°
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9 18S¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..8 super12 2018-7-29 9313392 liangrenye 5 ÌìÇ°
  [½Ì³Ì] ¿áÅÉCool 1C(C107-9)ÊÖ»úÇý¶¯¡¢ÈƹýBLÏßË¢µÚÈý·½Recovery¹¤¾ß heatlevel  ...23456..100 ÆïÊ¿Íõ 2017-1-6 119439604 ÎÒÊÇ´ó·É¸çi 2020-10-4 08:18
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉCool1 Dual(C106)Ë¢»ú°ü MIUI9 8.4.27¿ª·¢°æ ºÚÓò Ö÷ÌâÆƽ⠸߼¶¹¤¾ß XP¿ò¼Ü R... attach_img  ...23456..10 »ðÐǼ±ËÙ 2018-5-1 11119603 ÌìÈ»12154b 2020-8-21 16:17
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9 018S ¾«¼òÎÞ¹ã¸æ ¼«ÖÂÐÔÄÜ Ô²½ÇÆÁÄ» ÐÂÔöÇ¿ÉèÖà ³¬¼¶Á÷³© Çåˬʡµç attach_img  ...234 zyyccb 2018-10-5 374681 928853002 2020-8-15 12:35
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9 018SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æ¾«¼òÁ÷³© CPUµ÷½Ú Ô²½ÇÆÁÄ» ÔöÇ¿ÉèÖà Õä²Ø°æ attach_img  ...234 zyyccb 2018-9-23 406050 Á¼³½ÃÀ¾°w88 2020-8-1 11:09
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9 018SÈ¥³ý¹ã¸æÐÂV4ÒôЧÇåÐÂÓÅ»¯Ê¡µç¼«ÖÂÌåÑéÑøÀϱر¸ attach_img  ...23 zyyccb 2018-9-3 314211 Á¼³½ÃÀ¾°w88 2020-8-1 11:07
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9 018S¾«Æ·ÖÆ×÷Ê¡µçʵÓÃÎȶ¨Á÷³©·ÉËÙÊ¡µçÍêÃÀROOTV4ÒôЧÍƼöʹÓà attach_img  ...234 super12 2018-7-19 366899 15686115988 2020-6-29 20:59
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9¹Ù·½Õýʽ°æ ΨÃÀÖ÷Ìâ CPU¼ÓËÙ ºËÐÄ¿ØÖÆ Î¿Ø×ÔÓÉ Á÷³©Ê¡µç ÔöÇ¿ÉèÖà ·½... attach_img  ...234 zyyccb 2018-11-3 475936 15686115988 2020-6-29 20:57
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9 018S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ·ÉËÙΨÃÀ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..12 ©ÊÕ12 2018-3-29 13918732 15686115988 2020-6-29 20:51
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C107 ¹Ù·½018°æ ROOTȨÏÞ Î¨ÃÀ¶¨ÖÆ ¶àÏîÌØÉ« ¼«ËÙ¼òÔ¼ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ÍƼöʹÓà attach_img  ...2345 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-8-11 568237 william911 2020-4-29 11:03
  [ÌÖÂÛ] ±¾ÈËÖÆ×÷1C³¬¼¶ÐÞÕý2´Î¸Ä°æ×ÜÈÝÁ¿1.18G³¬¼¶ÍþÎ侫¼ò°ü  ...2 Ô¶ùÔ² 2017-1-3 194009 12345646xc 2020-3-19 14:52
  [½Ì³Ì] 1CË¢recoveryºÍË¢»ú°üÏÂÔØ  ...2 ·¬ÇÑС×Ó 2016-12-29 235998 Îá°®Áë 2020-3-18 19:28
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9|Îȶ¨°æ|VIP¶¨ÖÆ|ÈýÐÇÖ÷Ìâ|¶¯»­¶¨Òå|ÐÔÄܵ÷Õû|DDKÉèÖÃ|³¤ÆÚʹÓà attach_img zyyccb 2020-2-21 10633 gzc3238975271 2020-2-21 21:10
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅɸı俴1cÔ­Éú°²×¿6 attach_img  ...2 ¹Â¶ÀÇó°Ü666 2018-1-31 164986 1101518100 2019-11-10 22:58
  [Ë¢»ú°ü] C107-9|MIUIÖ÷Ìâ|×îÇ¿¹Ù·½|ÑøÀÏרÊô|Á÷³©Î¨ÃÀ|ÆÁÄ»ÖúÊÖ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...2 zyyccb 2019-10-20 232198 1693912014 2019-10-20 22:59
  [½Ì³Ì] Ë¢JUI,½Ì³Ì lwdplmm 2018-9-18 93309 qjffjq88 2019-10-15 15:52
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9|EUI5.9.0|Îȶ¨°æ|»ðÁ¦È«¿ª|Áã¹ã¸æ|ΨÃÀÖ÷Ìâ|È«ÃæÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|È«Íø×îºÃÓà attach_img  ...23456..7 zyyccb 2019-1-3 778709 zhizhitang 2019-9-28 10:52
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9|018SÎȶ¨°æ|VIP¶¨ÖÆ|ÈýÐÇÖ÷Ìâ|¶¯»­¶¨Òå|ÐÔÄܵ÷Õû|DDKÉèÖÃ|³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...23 super12 2019-5-10 273616 15686115988 2019-8-18 15:02
  [Ë¢»ú°ü] 1C×ÔÓþ«¼ò»¹Ô­°ü20170107 attach_img  ...23456..21 sxy 2017-1-8 24415872 15686115988 2019-8-7 04:48
  [ÆÀ²â] ´Ó»ðÁúµ½652µÄת±äÐĵà Íùʸ¥Àûɳ 2019-5-3 1816 feiyunjie 2019-6-22 09:27
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9 ¹Ù·½5.9.026S×Ï»ð¶¨ÖƵÚ3°æ ¸ß¼¶¹¦ÄÜ È¥ÀÖÊÓliveµÈ·þÎñ ÍêÕûRoot°æ attach_img  ...23456..21 qwer1990930 2018-1-31 24917723 qq462666880 2019-6-5 14:33
  [ÇóÖú] 9.0µÄϵͳ°ü·¢Ò»Ï ¸¶Áú 2019-5-22 0686 ¸¶Áú 2019-5-22 16:17
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9|018SÎȶ¨°æ|ΨÃÀ¶¨ÖÆ|ÈýÐÇÖ÷Ìâ|S8ÅÜÂíµÆ||×ÔÉíʹÓÃÍƼö|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...2 zyyccb 2019-4-15 182350 Á¼³½ÃÀ¾°w88 2019-4-15 08:50
  [ÇóÖú] ÀÖÊÓϵͳ½øÈë²»ÁË×ÀÃ棬·þÎñÇø¹Ø±Õ£¬ÎÞ·¨ÊäÈëÕ˺Šsafux 2019-3-31 0648 safux 2019-3-31 00:56
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9|018SÎȶ¨°æ|ÈýÐÇÖ÷Ìâ|Áã¹ã¸æ|»ðÁ¦È«¿ª|À´µçÉÁ¹â|Ðü¸¡ÍøËÙ|prop±à¼­|dpi... attach_img  ...2 zyyccb 2019-3-7 162313 zhizhitang 2019-3-16 20:36
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉs1 Îȶ¨Á÷³©c105¾«¼òÊ¡µçEUI¡ª118S ÐÂÈËÌû attach_img  ...2 15280512648 2019-3-13 222098 ¿ñ±©ÕßÀ´ÁÙ 2019-3-13 11:51
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9|018SÎȶ¨°æ|×îÇ¿¹Ù·½|Áã¹ã¸æ|»ðÁ¦È«¿ª|À´µçÉÁ¹â|Ðü¸¡ÍøËÙ|prop±à¼­|dpi... attach_img  ...2345 super12 2019-2-18 485498 gzc3238975271 2019-2-18 11:34
  [ÇóÖú] ÓÐûÓдóÉñÑо¿Ò»ÏÂÕâÁ½ÍæÒâ Òѻظ´ aa1009221008 2019-1-31 3804 xinhangxing123 2019-1-31 15:05
  [ÇóÖú] ¿áÅÉCOOL 1C³ö³§µÄϵͳÊÇEUIÄĸö°æ±¾µÄ£¿ Òѻظ´ wzw132ban 2019-1-11 1780 pakrios 2019-1-29 10:42
  [ÆÀ²â] ¿áÅÉcool1Á¼ÐÄ»ú ÎÒÊÇʲô°¡ 2019-1-8 0807 ÎÒÊÇʲô°¡ 2019-1-8 11:23
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9 018S|È¥³ý¹ã¸æ|ÓÎÏ·»ðÁ¦È«¿ª|S8ÅÜÂíµÆ|̧ÊÖÁÁÆÁ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|ΨÃÀ²à±ßÀ¸... attach_img  ...2 zyyccb 2018-11-23 202384 15686115988 2018-11-23 14:13
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9 018SÕýʽ°æÎÞ¹ã¸æ\ΨÃÀÖ÷Ìâ\²à±ßÀ¸Ô²½ÇÆÁÄ»\ǧÍò±ÚÖ½\Ó¦Óö³½á\CPU GPU... attach_img zyyccb 2018-11-13 71031 àÛàÛàÛàÛàÛ 2018-11-13 17:00
  [Ë¢»ú°ü] ¡¾¶À¼Ò¡¿¿áÅÉCool1/1C MIUI9 7.10.20¸üР¿ìÈçÉÁµç È«ÐÂÀ´Ï® attach_img  ...23456..15 ÎÒ°®¼¡Èâ 2017-10-21 17117141 928853002 2018-11-7 19:46
  [ÇóÖú] cool1C¹Ù·½ÏµÍ³µÄ¿áÅÉÓ¦ÓÃÉ̵êºÍÓÎÏ·ÖÐÐÄÔÚʲôĿ¼Ï£¿ ÐÂÈËÌû qxh66 2018-10-26 0888 qxh66 2018-10-26 21:24
  [ÆÀ²â] ¹ØÓÚCPUÌåÖÊ ÊëÊÇÊë·Ç attach_img yaonanbbb 2018-3-5 11226 sslink^_^ 2018-10-16 17:03
  [ÌÖÂÛ] C107±»ÎÒË¢ÉÏÁËjui attach_img lwdplmm 2018-6-14 62626 lwdplmm 2018-9-18 11:52
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9 018SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æÐÂV4ÒôЧÇåÐÂÓÅ»¯Ê¡µç¼«ÖÂÌåÑéÁ¦¼öÕä²Ø attach_img zyyccb 2018-9-15 81030 15686115988 2018-9-15 00:14
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107 18S ÊʶȾ«¼ò SuperSUÊÚȨ ÍêÕûÌåÑé µ×°üÓÅ»¯ ʵÓÃÊ×Ñ¡ ¼«ËÙÁ÷³© attach_img  ...2 Bonnenult 2018-9-11 182503 15686115988 2018-9-11 15:24
  [ÇóÖú] ¹Ø±Õ×Ô¶¯ÁÁ¶È£¬Ôõô»¹ÊÇÓб仯 ÐÂÈËÌû gjt3114 2018-9-10 0811 gjt3114 2018-9-10 16:42
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9 18SÕä²ØÁã¹ã¸æ³¬Ç¿´ý»úÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧǿÁÒÍƼö attach_img  ...2 zyyccb 2018-8-7 131618 αװ¡¯¡¹Î¢Ð¦¡º 2018-8-8 00:00
  [ÇóÖú] ¿ªÁË̓¼ü£¬ÎÒÏÂÃæÄÇÀïµÄµÆ²»ÁÁÁËÔõô»ØÊ oyaq3151 2018-8-7 0897 oyaq3151 2018-8-7 11:08
  [ÇóÖú] ÔõôÎÒ¿ªÁË̓¼ü£¬Ôõô¹Ø zhuoxiaolu 2018-8-7 0806 zhuoxiaolu 2018-8-7 11:04
  [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC107-9Ë¢»ú°ü ×Ï»ð¸ßÐÔÄܵÚ5°æ ÐÔÄÜÔöÇ¿ ¶à¹¦ÄÜ ¼«ÖÂÁ÷³© ROOTÎȶ¨ 20180617°æ attach_img  ...23456 qwer1990930 2018-4-29 6014926 zqqwerr 2018-8-6 11:12

  ¿ìËÙ·¢Ìû

  »¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
  ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

  ¹Ø±Õ

  Õ¾³¤ÍƼöÉÏÒ»Ìõ /1 ÏÂÒ»Ìõ

  © 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

  ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

  GMT+8, 2020-10-21 06:41 , Processed in 0.180962 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

  ·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网