ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÖ»úÓÅ»Ý
Åä¼þ >>¸ü¶à
Íæ»úQQȺ
  ×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
  È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..838 M44 2010-12-13 1004616554424 binma369 7 ÌìÇ°
  ±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] z17s(NX595J)ˢдµÚÈý·½rec+»ñÈ¡rootȨÏÞ+xp¿ò¼ÜÓë¾ÈשÏà¹Ø×ÊÔ´¼¯ºÏÌù attach_img  ...23456..40 ×·¡îÃÎÏë 2018-6-24 47228648 zhangvsui 3 ÌìÇ°
  ±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇz17s_NX595J_ºÚש9008¾Èש¹Ì¼þ+½â³ýÕ˺ÅËø attach_img  ...23456..20 ×·¡îÃÎÏë 2019-5-13 23711380 kingjck 2020-3-19 15:30
  ±¾°æÖö¥ [ÆäËû] »¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈë Ŭ±ÈÑÇZ17S ¹Ù·½½»Á÷Ⱥ 635245098Çë´ó¼Ò¶à¶àת·¢Ðû´«£¡ attach_img muscle 2017-10-13 02003 muscle 2017-10-13 11:19
    °æ¿éÖ÷Ìâ   
  Ŭ±ÈÑÇZ17SÂÛ̳ Òƶ¯ÊåÊå - 送福利你懂的,老司机福利,福利网址大全 博聚网
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S MIUI11 Îȶ¨°æ Ö÷ÌâÆƽâ ÍêÕûRoot Ðü¸¡ÖúÊÖ CPUµ÷½Ú ¸ß¼¶ÉèÖà ¾­µä¹±Ï× attach_img  ...2 super12 2020-10-14 13220 andydddd ×òÌì 16:19
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S ħȤ8.1 Îȶ¨Ô´Âë Á÷³©Ê¡µç CPUµ÷½Ú ʱ¼ä¾ÓÖÐ ÔöÇ¿ÉèÖà ΨÃÀºÃÓà ÍƼöʹÓà attach_img  ...23456..8 super12 2018-10-16 9111942 z501122 4 ÌìÇ°
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|ħȤ100|°²×¿10.0|10.10¶¨ÖÆ|¹éÊôµØ|»úÐÍÐÞ¸Ä|ÐÔÄܵ÷Õû|Îȶ¨Á÷³© attach_img super12 2020-10-12 1220 938440 2020-10-12 02:32
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|ħȤ90.0|×îÖÕÕýʽ°æ|09.24¶¨ÖÆ|¹éÊôµØ|»úÐÍÐÞ¸Ä|ÐÔÄܵ÷Õû|Îȶ¨Á÷³© attach_img ·çºÛ2018 2020-9-26 0273 ·çºÛ2018 2020-9-26 05:54
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇz17s MIUI10 ÒÆÖ²°æ Ö÷ÌâÆƽâ ÍêÕûRoot Ðü¸¡ÖúÊÖ CPUµ÷½Ú ¸ß¼¶ÉèÖà ¾­µä¹±Ï× attach_img super12 2020-9-24 8351 2335090870 2020-9-24 13:28
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S MIUI11 ×îÖÕÎÈ Îȶ¨Ê¡µç ÍêÕûroot Ö÷ÌâÃâ·Ñ ÑøÀÏÍƼö attach_img  ...234 super12 2020-7-12 372532 vicies 2020-9-20 01:16
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S MIUI11 È«ÃæÓÅ»¯ ¾«¼òÊ¡µç magisk Ö÷ÌâºÍг ¼«ËÙÁ÷³© attach_img zyyccb 2020-9-5 5416 938440 2020-9-5 23:33
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|ħȤ°²×¿8.1|̧ÊÖÁÁÆÁ|Ô²½ÇÆÁÄ»|Prop±à¼­|²à±ßÀ¸|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|¹éÊôµØ|Xp... attach_img  ...234 super12 2018-12-23 395150 Àºã 2020-8-30 18:24
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|È«ÐÂMOOKE|°²×¿8.1|×îÃÀÔ­Éú|´¿¾»Ê¡µç|V4È«¾ÖÒôЧ|»¶¿ì³Ô¼¦|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ... attach_img  ...2345 zyyccb 2019-1-13 566877 Àºã 2020-8-30 18:22
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿8.1|VIP°æ|ËøÆÁÅ©Àú|À´µç¹éÊô|V4ÒôЧ|GPUµ÷½Ú|CPUµ÷½Ú|Ò¡»ÎÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖà  ...2 zyyccb 2019-5-26 171933 Àºã 2020-8-30 18:21
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|ħȤ81.0|°²×¿8.1|VIPÍâ·Å°æ|¹éÊôµØ|DDKÉèÖÃ|СÃ×ÊÖÊÆ|¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23 zyyccb 2019-5-11 293602 kingjck 2020-8-22 19:14
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|ħȤ-8.1|S8ÅÜÂíµÆ|̧ÊÖÁÁÆÁ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|ΨÃÀ²à±ßÀ¸|CPU»ðÁ¦È«¿ª|¹éÊô... attach_img  ...234 zyyccb 2018-11-18 364722 kingjck 2020-8-22 19:13
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S Flyme8 È«ÐÂÉè¼Æ ¼«ÖÂË¿»¬ È¥ÏßÁô°× Á鶯±ÚֽȫÐÂÌåÑé attach_img ·çºÛ2018 2020-8-3 9744 frantdr1 2020-8-10 21:11
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|ħȤ90.0|×îÖÕÕýʽ°æ|07.18¶¨ÖÆ|¹éÊôµØ|»úÐÍÐÞ¸Ä|ÐÔÄܵ÷Õû|Îȶ¨Á÷³© attach_img zyyccb 2020-7-19 2611 ¸ãÒ»»ú 2020-7-19 12:37
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S|MIUI11|Îȶ¨°æ|³¤ÆÚʹÓðæ|×ÀÃæ×Ô¶¨Òå|UI×Ô¶¨Òå|Ê¡µçÁ÷³© attach_img  ...234 zyyccb 2020-6-5 383154 ºÎÒÔÔø¾­ 2020-6-29 10:27
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|ħȤOS|6.28Ô´Âë|¹éÊôµØ|ÖÇÄܵ÷Ƶ|ÍõÕß³©Íæ|Äں˵÷½Ì|οص÷½Ú|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...2 zyyccb 2019-6-28 162232 åÖÌìÌì 2020-6-17 04:58
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S MIUI10 ¾­µä°æ ¼«ËÙ ´¿¾» Îȶ¨ Ê¡µç ÎÞ¹ã¸æ ¼«ÖºÃÓà attach_img  ...2 ·çºÛ2018 2020-6-16 161377 z501122 2020-6-16 00:06
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|ħȤ90.0|Îȶ¨°æ|05.25¶¨ÖÆ|¹úÄÚʱ¼ä||»úÐÍÐÞ¸Ä|Îȶ¨Á÷³© attach_img  ...2 zyyccb 2020-5-25 12642 z501122 2020-5-25 02:29
  [ÌÖÂÛ] ÄÄλ´óÀÐÖªµÀ£¬ÎªÊ²Ã´Å¬±ÈÑÇZ17Ë¢ÈëÃæ¾ß¾Í¿¨¿ª»ú½çÃæÄØ ÏÊê»Ë¶ 2020-5-17 1659 agacn 2020-5-23 20:27
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|ħȤ90|Õýʽ°æ|¹éÊôµØ|Ö÷Ìâ×ÔÓÉ|¶À¼ÒMagisk|Á÷³©Îȶ¨|¼«¶ÈÊ¡µç|ÍƼöʹÓà attach_img zyyccb 2020-4-20 9877 413304494 2020-5-10 22:43
  [ÆÀ²â] ħȤ90ϵͳ£¬°²ÍÃÍÃ22Íò·Ö£¬²îÈýÐÇs8ºÜ¶àѽ£¡ ÐÂÈËÌû attach_img agacn 2020-5-10 1557 agacn 2020-5-10 22:31
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|ħȤ100.0|°²×¿10.0|Õýʽ°æ|¹éÊôµØ|Ö÷Ìâ×ÔÓÉ|ͼ±ê¶¨Òå|Á÷³©Îȶ¨|¼«¶È... attach_img  ...2345 zyyccb 2020-2-27 504734 ʼÖպܻ³Äîn 2020-5-4 03:23
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S|MIUI11|03.16¿ª·¢°æ|ÄÚÖÃMgisk|¶Å±ÈÒôЧ|V4ÒôЧ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|ÍƼöʹÓà attach_img  ...23456 zyyccb 2020-3-18 685953 mailahua 2020-3-25 19:54
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|MIUI11Îȶ¨°æ|°²×¿9.0|CUPµ÷½Ú|À´µçÉÁ¹â|¸ß¼¶ÉèÖÃ|Îȶ¨Á÷³© attach_img  ...23456..10 zyyccb 2020-3-2 1199143 z501122 2020-3-12 00:25
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|ħȤ100.0|°²×¿10.0|0210°æ|»ªÀö±ÚÖ½|Ö÷Ìâ×ÔÓÉ|ͼ±ê¶¨Òå|Á÷³©Îȶ¨|¼«... attach_img zyyccb 2020-2-11 21002 ʼÖպܻ³Äîn 2020-2-11 00:58
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿9.0|01.11°æ|»ªÀö±ÚÖ½|Ö÷Ìâ×ÔÓÉ|ͼ±ê¶¨Òå|Á÷³©Îȶ¨|¼«¶È... attach_img  ...2 zyyccb 2020-1-12 192182 º£ÌĶä¶ä 2020-1-20 11:49
  [ÆÀ²â] ÅÄÕÕÏñËز»µÍ,ÅÄÕÕÖʸж¼²î hulinjun321 2019-11-24 0760 hulinjun321 2019-11-24 16:30
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿9.0|11.14°æ|»ªÀö±ÚÖ½|Ö÷Ìâ×ÔÓÉ|ͼ±ê¶¨Òå|Á÷³©Îȶ¨|¼«¶È... attach_img  ...2 zyyccb 2019-11-14 212349 cclandcloud 2019-11-14 14:50
  [ÇóÖú] Ŭ±ÈÑÇz17sË¢miuiºóË¢²»»Ø¹Ù°ü ÐÂÈËÌû attach_img mjunyou 2019-11-2 01016 mjunyou 2019-11-2 14:27
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿9.0|»ªÀö±ÚÖ½|Ö÷Ìâ×ÔÓÉ|ͼ±ê¶¨Òå|Á÷³©Îȶ¨|¼«¶ÈÊ¡µç|ÍÆ... attach_img zyyccb 2019-10-29 51046 EGM 2019-10-29 00:14
  [ÎÊÌâ·´À¡] ûÈ˹ÜÒ»¹Ü¼«ËÙÅÌ£¿£¿£¿£¿£¿£¿ СÍü¸ 2019-10-12 0763 СÍü¸ 2019-10-12 21:18
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S ¹Ù·½×îРNubia6.0 Éî¶ÈÓÅ»¯ ºÚÓò Magisk19.3 Xposed µä²ØÖÆ×÷ ³¬¼¶Ê¡µç attach_img  ...23456 ½ã½ãaa 2019-9-18 695696 cclandcloud 2019-10-10 11:36
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S Nubia6.0µä²Ø°æ Éî¶ÈÓÅ»¯ ¶À¼ÒºÚÓò ROOT Ê¡µç½ø³Ì XP ·ÉËÙ ÌرðÍƼö attach_img  ...23456..9 ½ã½ãaa 2019-1-11 979064 ÌìÁ¹ºÃ¸öƤ 2019-10-10 11:29
  [ÎÊÌâ·´À¡] ¼«ËÙÅÌÊÕÇ®²»×öÊ ÐÂÈËÌû attach_img СÍü¸ 2019-10-10 0746 СÍü¸ 2019-10-10 09:21
  [ÆÀ²â] ÐÔ¼Û±ÈÖ®Íõ ¾ÃÎ¥11 2019-10-5 0771 ¾ÃÎ¥11 2019-10-5 20:12
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿9.0|»ªÀö±ÚÖ½|×ÀÃ涨Òå|ͼ±ê¶¨Òå|Á÷³©Îȶ¨|¼«¶ÈÊ¡µç|ÍÆ... attach_img  ...23 zyyccb 2019-9-14 304252 EGM 2019-10-5 19:23
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S Mokee-P ¶à²ÊÔ­Éú ºÚÓò ÖÇÄܵ÷Ƶ ·ÉËÙÍõÕß Äں˵÷½Ì Magisk οص÷½Ú attach_img  ...2 Kanganɳ 2019-9-18 162248 88990066 2019-10-5 08:40
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|4ÔÂ16ÈÕ|MookeOS|°²×¿9.0|¹éÊôµØ|T9¼üÅÌ|¶¥¼¶Á÷³©|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|̧ÊÖÁÁÆÁ... attach_img  ...23 zyyccb 2019-4-16 313891 ɧ¿ÍؼLee 2019-10-4 17:20
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿9.0|×ÀÃ涨Òå|ͼ±ê¶¨Òå|°´¼ü×Ô¶¨Òå|CPU×Ô¶¨Òå|ÍƼöʹÓà attach_img  ...23 zyyccb 2019-8-13 334200 gexiangke 2019-9-5 16:30
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S V3.21 ¹Ù·½¾«¼ò ROOT LÉèÖà ²à±ßÀ¸ ֪ͨÌØЧ CPU ÍøËÙÐü¸¡ »¤ÑÛģʽ attach_img  ...23456..7 call_meؼСؼҶ 2019-8-4 746389 cclandcloud 2019-8-4 15:18
  [ÆÀ²â] Z17s luwlhq 2019-7-26 0788 luwlhq 2019-7-26 04:54
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S Nubia6.0-V3.21 Éî¶ÈÓÅ»¯ ºÚÓò²¹¶¡ ROOTȨÏÞ Xposed Ê¡µç½ø³Ì ¼«ËÙÍƼö attach_img  ...23 ½ã½ãaa 2019-6-19 333626 cclandcloud 2019-6-19 21:21

  ¿ìËÙ·¢Ìû

  »¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
  ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

  © 2008-2020 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( ÃöICP±¸18006692ºÅ-3 )

  ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

  GMT+8, 2020-10-23 04:45 , Processed in 0.173547 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

  ·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网